مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از ویروس لکوز پرندگان تحت گروه (J (Leukosis Virus subgroup-j Avian در یک گله اجداد گوشتی

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A study on histopathological changes due to avian leukosis virus subgroup-J (ALV-J) in a broiler grandparent flock