بررسی تنوع ژن 3.2 PCR-RFLP در گاوهای هلشتاین ایرانی با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Polymorphism of BOLA-BRB 3.2 gene in Iranian holstein by use of PCR-RFLP method