بررسی اثرات درجه حرارت و شوریهای مختلف بر رشد و بازماندگی میگوی جوان پا سفید(Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Impact of temperatures and salinity on growth and survival of Litopenaeus vannamei juveniles