راه اندازی تست RT-PCR برای ردیابی نوکلئوپروتئین تیپ A و تحت تیپهای H9H7H5 ویروس آنفلوانزای پرندگان و کاربرد آن درموارد مشکوک به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Development of RT-PCR for detection of nucleoprotein type A and H5, H7, H9 subtypes of highly pathogenic avian influenza viruses and its application among suspicious avian influenza cases in Iran