مقایسه دو قفس صید اختصاصی خرچنگ شناگر (Portunuspelagicus(Linnaeus,1758 در سواحل جنوب شرقی ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A survey on specialized fishing gear of the blue swimming crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) at Iranian seashores of Oman Sea