عملکرد تلاقیهای دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه کرم ابریشم (Bombyxmori (Lep.:Bombycidae ایران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Investigation on performance of single, three-way and double cross hybrids in Iranian silkworm Bombyx mori (Lep.: Bombycidae)