بررسی خصوصیات تولیدمثلی ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در دریای خزر

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Reproduction characteristics of Rutilus frisii kutum in the southern coast of Caspian sea