بررسی میزان هیستامین در کنسروهای ماهی تن عرضه شده در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

A study on the occurrence of histamine in canned fish tuna marketed in Tehran