تهیه سرم هیپرایمیون طاعون گاوی با استفاد ه از ویروس تخفیف حدت یافته و عادت داد ه شد ه به سلول پرایمری کلیه خرگوش و بکارگیری آن در تست های ژل د یفیوژن و خنثی سازی سرم

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Preparation of hyperimmune serum against adaptated plowright rinderpest virus to primary rabbit kidney cell and using in serum neutralization and agar gel immunodiffusion tests