بررسی سن، رشد و مرگ و میر کیلکای معمولی در سواحل (Clupeonella cultriventris caspia) استان مازندران

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Age , growth and mortality of clupepnella cultriventris caspia in the coastal mazandaran