تاثیر مقایسه‌ای لفاف و پوشش خوراکی کیتوزان بر خواص کیفی ماهی شعری معمولی Lethrinus nebulosus طی نگهداری دریخچال

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

با توجه به اهمیت مصرف ماهی در برنامه غذایی و مسئله فسادپذیری سریع آن، نیاز به استفاده از روش‌های بسته‌بندی نوین رو به افزایش است. استفاده از پوشش‌ها و فیلم‌های خوراکی زیست-کافت از روش‌هایی می‌باشد که طی سالیان اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. قابلیت تشکیل لفاف و خواص حفاظتی کیتوزان موجب شده که به عنوان پوشش‌ها و لفاف های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی مورد استفاده قرار بگیرند.در این بررسی، تاثیر لفاف و پوشش تهیه شده از محلول کیتوزان بر ماندگاری فیله شهری معمولی نگهداری شده در یخچال به مدت 12 روز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بار باکتریایی کل و سرمادوست با دو روش لفاف‌پیچی (به ترتیب cfu/g ۷ log10 ۳7/11 و cfu/g ۷ log10 ۶۶/۶ ) و پوشش‌دهی (به ترتیب cfu/g ۷ log10 ۷۲/۸ و cfu/g ۷ log10 ۶۷/۶) نسبت به نمونه شاهد(به ترتیب cfu/g ۷ log10 ۲۴/۱۳ و cfu/g ۷ log10 ۷۰/۸ ) بطور معنی‌دار در روز 12 کاهش یافتند (05/0 >p). میزان شاخص‌های تیوباربیتوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد در نمونه‌های پوشش‌دهی شده و نمونه‌های دارای لفاف در انتهای دوره 12 روزه نگهداری بطور معنی‌دار کمتر از نمونه‌های شاهد شد.TVBN، pH و TMA نیز در این دوره اختلاف معنی‌دار بین نمونه‌های تیمار شده با شاهد مشاهده شد (05/0 >p). ارزیابی حسی نشان داد که فیله‌های لفاف‌ پیچ و پوشش دار‌ در یخچال در مقایسه با شاهد ماندگاری (3روز) بیشتر داشت. بطور کلی،اعمال کیتوزان به عنوان پوشش و فیلم‌ خوراکی منجر به افزایش عمر ماندگاری فیله ماهی شهری معمولی در شرایط یخچال شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effect of edible film and coating chitosan on quality properties of Spangled emperor Lethrinus nebulosus stored in refrigerator

نویسندگان [English]

  • M. Karimi Rezaabad 1
  • A. Khodanazary 2
  • S. M. Hosseini 2
1 M.Sc Student of Khorramshahr University of Marine Science and Technology.
2 Assistant professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

According to the importance of fish in the diet and the fact of being quickly spoilable, the necessity of using the new methods of packing is increasing. Interest in biodegradable coatings and films has been intensified in recent years. Chitosan is biopolymers with preservative effects and film forming ability to form antimicrobial and antioxidant coatings and films. This study, effect of film and coating prepared with chitosan solution on shelf-life Lethrinus nebulosus fillet stored in refrigerator during 12 days examined. The results was showed that total bacteria and pscychrophil counts with film (11.37 log10 cfu/g and 6.66 log10 cfu/grespectively) and coating (8.72log10 cfu/g and 6.67 log10 cfu/g respectively) significantly decreased in comparison with control sample (13.24 log10 cfu/g and 8.70 log10 cfu/g respectively) in the end of 12 days (P<0.05). TBA and FFA contents of coating and film samples significantly were lower than control samples in the end of 12 days. TVBN, pH and TMA were shown significantly different between treatment samples with control (P<0.05).Sensory evaluations showed that refrigerated coated and film-wrapped samples had more durability (3 days) than control.Generally, chitosan as edible coating and film would enhance shelf life of Spangled emperorfillet during refrigerated storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lethrinus nebulosus
  • Film
  • Coating
  • Quality properties
1- مرتضویان، س. ا. م.، عزیزی، م. ح. و سهراب‌وندی، س. 1389، مروری بر کاربرد لفاف‌های خوراکی در مواد غذایی، فصل‌نامه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس، 1، 131-111.

2- Aberomand, A., Zyaei Nezhad, S and Baesi, F. 2016. Evaluation of nutritional value of raw and fried Shaary (Lethrinus nebulosus).Journal Exploitation and Aquaculture 4: 1-14 (In Persian)
3- Antoniewski, M. N., Barringer, S. A., Knipe, C. L and Zerby, H. N. 2007. Effect of a gelatin coating on the shelf life of fresh meat. Journal of Food Science 72: 382-387.
4- A.O.A.C.(1995). Official methods of analysis (14th ED).Whashington, DC: Association of Official analytical chemists.
5-Aubourg, S. P., Rodríguez, Aand Gallardo, J. 2005. Rancidity development during frozen storage of mackerel (Scomber scombrus): Effect of catching season and commercial presentation. European Journal of Lipid Science and Technology107: 316–323
6- Arashisar, X., Hisar, O., Kaya, M and Yanik, T. 2004. Effects of modified atmosphere and vacuum packaging on microbiological and chemical properties of rainbow trout (Oncorynchus mykiss) fillets. International Journal of Food Microbiology 97: 209– 214.
7- Connell, JJ. 1990. Methods of assessing and selecting for quality.In: Connell JJ (ed) Control of fish quality. Fishing News Books, Oxford, pp 122–150.
8- Connell, J. J. (1995). Control of Wsh quality (4thed.). London: Fishing News Books Limited.
9- Dutta, P. K., Tripathi, S., Mehrotra, G. K and Dutta, J. 2009. Perspectives for chitosan based antimicrobial films in food applications. Food Chemistry114: 1173–1182.
10- El-Deen, G and El-Shamery, M. R. 2010. Studies on contamination and quality of fresh fish meats during storage. Academic Journal of Biological Science 2: 65-74.
11- Falguera, V., Quintero, J. P., Jimenez, A., Munoz, J. Aand Ibarz, A. 2011. Edible films and coatings: structures, active functions and trends in their use. Trends in Food Science and Technology 22: 292-303.
12- Fan, W., Sun, J., Chen, Y., Qiu, J., Zhang, Yand Chi, Y.2009. Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silver carp during frozen storage. Food Chemistry.115: 66–70.
13- Gomez-Estaca, J., Gomez-Guillen. M. C., Fernandez-Martin, F., and Montero, F. 2011. Effects of gelatin origin, bovine-hide and tuna-skin, on the properties of compound gelatin-chitosan films. Journal of Food Hydrocolloids 25: 1461-1469.
14- Gomez-Estaca, J., Montero, P., Gimenez, B., and Gomez-Guillen, M. C. 2007. Effect of functional edible films and high pressure processing on microbial and oxidative spoilage in cold-smoked sardine (Sardina pilchardus). Food chemistry. 105: 511–520.
15- Goulas, A. E and Kontominas, M. G. 2005. Effect of salting and smoking-method on the keeping quality of chub mackerel (Scomber japonicus): Biochemical and sensory attributes. Food Chemistry 93: 511–520.
16- Gram, L and Huss, H. 1996. Microbiological spoilage of fish and fish products. Food Microbiology 33: 121-137.
17- Günlü, A and Koyun, K. 2013. Effects of Vacuum packaging and wrapping with chitosan-based edible film on the extension of the shelf life of sea bass (Dicentrarchus labrax) fillets in cold storage (4). Food and Bioprocess Technology 6: 1713- 1719.
18- Jeon, C. O., Kamil,Y.V.A and Shahidi, F. 2002. Chitosan as an edible invisible film for quality pereservation of Herring and Atlantic Cod. Journal of Agricultural and Food Chemistery 50:5167-5178.
19- Kanatt, S. R., Chander, R and Sharma, A. 2008. Chitosan glucose complex – A novel food preservative. Food chemistry 106: 521–528.
20- Kilincceker, O., Dogan, I. S and Kucukoner, E. 2009. Effect of edible coatings on the quality of frozen fish fillets. LWT- Food Science and Technology 42: 868–873.
21- Kim, S., Nimni, M. E., Yang, Z and Han, B. 2005. Chitosan/gelatin-based films crosslinked by proanthocyanidin. Journal of Biomedical Material Research 75: 442–450.
22- Kunte, L. A., Gennadios, A., Cuppett, S. L., Hanna, M. A and Weller, C. L .1997. Cast films from soy protein isolates and fractions. Cereal chemistry 74(2): 115–118.
23- Lopez-Caballero, M., Gomez-Guillen, M. C., Perez-Matoes, M and Montero, P. 2005. A Chitosan-gelatin blend as a coating for fish patties. Food Hydrocolloids 19:303-311.
24- Losada, V., Barros-Velazquez, J and Aubourg, S. P. 2007. Rancidity development in frozenpelagic fish: Influence of slurry ice as preliminary chilling treatment. LWT- Food Science and Technology 40: 991–999.
25- Harrigan, W. F and McCance, M. E. 1976. Laboratory methods in food and dairy microbiology. London Academic Press Inc.
26- Mohan, C. O., Ravishankar, C. N., Lalitha, K. V and Srinivasa Gopal, T. K. 2012. Effect of chitosan edible coating on the quality of double filleted Indian oil sardine (Sardinella longiceps) during chilled storage. Food Hydrocolloids 26: 167–174.
27- Moradi, M., Tajik. H., RazaviRohani, S. M. Oromiehie, A., Malekinejad, H and Saei Dehkordi, S. S. 2011. Antioxdidant, color and Antibacterial properties of edible chitosan film Inocorporated with Zataria multifiora Bioss essential oil againt Listeria monocytogenes. Armaghane-edanesh.yasouj.iran 15:303-315.
28- Moradi, M., Tajik, H., Razavi Rohani, S. M., Oromiehie, A. R., Malekinejad, H., Aliakbarlu, J and Hadian, M. 2012. Characterization of antioxidant chitosan film incorporated with Zataria multiflora Boiss essential oil and grape seed extract. LWT - Food Science and Technology 46: 477-484.
29- Nirmal, N. P and Benjakul, S. 2011. Retardation of quality changes of pacific white shrimp by green tea extract treatment and modified atmosphere packaging during refrigerated storage. International Journal of Food Microbiology149:247-253
30- No, H. K., Meyers, S. P., Prinyawiwatkul,Wand Xu. Z. 2007.Application effects of chitosan for improvement of quality and shelf life of foods: A review. Journal of Food Science 72:R87-R100.
31- Nowzari, F., Shabanpour, B and Ohagh, S. M. 2013. Comparision of chitosan-gelatin composite and bilayer coating and film effect on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry 141: 1667-1672.
32- Ojagh, S. M. 2010. Effect of chitosan coating enriched with cinnamon essential oil rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Thesis of PhD. degree. Faculty of Natural Resources and Marine Sciences. Tarbiat Modares University. 105 p (In Persian)
33- Ojagh, S. M., Rezaei, M., Razavi, S. H and Hosseini, S. M. H. 2010. Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry 120: 193-198.
34- Olivasa, G. I., and Barbosa-Canovas, G. V. 2008.. Alginate–calcium films: Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizer and relative humidity. LWT. 41: 359–366.
35- Ozyurt, G., Kuley, E., Ozkutuk, S and Ozogul, F. 2009. Sensory, microbiological and chemical assessment of the freshness of red mullet (Mullus barbatus) and gold band goatfish (Upeneus moluccensis) during storage in ice. Food Chemistry114: 505–510.
36- Pereda, M., Ponce, A. G., Marcovich, N. E., Ruseckaite, R. A and Martucci, J. F. 2011. Chitosan-gelatin composites and bi-layer films with potential antimicrobial activity. Food Hydrocolloids 25: 1372-1381.
37- Regenstein, J. M. 1991. Introduction to Fish Technology. Van Nostrand Reinhold, New York. Pp. 19-20.
38- Rezaei, M and Hosseini, S. F. 2008. Quality assessment of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during chilled storage. Journal of Food Science 73(6): H93–H96.
39- Rivero, S., Garcia, M. A and Pinotti, A. 2009. Composite and bi-layer films based on gelatin and chitosan. Food Engineering 9: 531–539.
40- Sallam, K. I. 2007. Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate, and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. Food control 18: 566–575.
41- Sathivel, S., Liu, Q., Huang, J and Prinyawiwatkul, W. 2007. The influence of chitosan glazing on the quality of skinless pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) fillets during frozen storage. Journal of Food Engineering 83: 366–373.
42- Siripatrawan, U and Noipha, S. 2012. Active film from chitosan incorporating green tea extract for shelf life extension of pork sausages. Food hydrocolloids 27: 102-108.
43- Shahidi, F., Kamil, J., Arachchi, V and Jeon, Y. J. 1999. Food applications of chitin and chitosans. Trends in Food Science and Technology 10: 37-51.
44- Shakila R., Jeyasekaran G. and Vijayalakshmi S. 2005.Effect of vacuum packaging on the qualitycharacteristics of seer fish (Scomberomoru commersonii) chunks during refrigerated storage. Journal of Food Science and Technology 42:438-443.
45- Suvanich, V., Jahncke, M. L and Marshall, D. L. 2000. Changes selected chemical quality characteristics of channel catfish frame mince during chill and frozen storage. Food Science 65(1): 24-29.
46- Teskeredzic, Z and Pfeifer, K. 1987. Determining the degree of freshness ofrainbow trout (Salmo gairdneri) cultured inbrackish water. Journal of Food Science 52: 1101–1102.
47- Tsai, G. J., Su, W. H., Chen, H. C and Pan, C. L. 2002. Antimicrobial activity of shrimp chitin and chitosan from different treatments and applications of fish preservation. Fisheries Science 68: 170–177.
48- Vasconez, M. B., Flores, S. K., Campos, C. A., Alvarado, J and Gerschenson, L. N. 2009. Antimicrobial activity and physical properties of chitosan–tapioca starch based edible films and coatings. Food Research International 42: 762–769.
49- Woyewoda, A. D., Shaw, S. J., Ke, P. J and Burns, B. G. 1986. Recommended laboratory methods for assessment of fish quality. Canadian technical report of fish and aquatic science, 1448..