شناسائی مولکولی ویروس بیماری گامبورو درگله‌های گوشتی با علائم کلینیکی حاد در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، رشت، ایران.

2 بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سر م سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران.

چکیده

بیماری بورس عفونی یا گامبورو یک بیماری حاد و فوق العاده مسری است و ویروس آن پاتوژن مهم تضعیف‌کننده سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی و تخم‌گذار در سراسر دنیا است. هدف از این مطالعه بررسی مولکولی سویه‌های درگیر در موارد کلینیکی بیماری گامبورو در طیور گوشتی استان گیلان بوده است. بر اساس علائم کلینیکی و یافته‌های کالبدگشائی تعداد چهار گله (10 درصد) از 40 گله‌ی تحت بررسی مشکوک به بیماری تشخیص داده شد. در نمونه‌های بورس فابریسیوس هر چهار گله پس از استخراج RNA و انجام آزمایش RT-PCR، یک باند 643 جفت باز در ناحیه بسیار متغیر ژن VP2 تکثیر شد. برای تایید بیشتر RT-PCR هر چهار گله، آزمایشPCR آشیانه‌ای انجام شد که با استفاده از پرایمر اختصاصی یک باند 552 جفت باز تکثیر و مشاهده شد. برای شناخت حدت ویروس، آزمایش هضم آنزیمی با دو آنزیم SacI و BspMI صورت گرفت و نتایج هضم ثبت گردید. بر اساس نتایج به‌دست آمده هر چهار گله مبتلا به ویروس فوق حاد بیماری گامبورو vvIBD تشخیص داده شد. نتیجه اینکه در چندسال اخیر علی‌رغم کاهش موارد حاد کلینیکی بیماری گامبورو، سویه فوق حاد در گله‌های گوشتی استان گیلان در حال چرخش بوده و مطالعه بعدی شناسائی تحت کلینیکی بیماری گامبورو در سنین پائین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Detection of Gumboro Disease Virus in Broiler Flocks with Acute Clinical Signs in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Y. Asadpour 1
  • E. Rahimabadi 1
  • A. Shooshtari 2
1 Veterinary Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran.
2 Department of Research and Diagnosis of Poultry Disease Razi Vaccine and Serum Research Institute , AREEO, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Infectious bursal disease virus (IBDV/GD) is an acute, highly contagious viral disease and important immunosuppressive pathogen of chickens and pullets worldwide. The aim of this research was the molecular detection of Gumboro strains in clinical cases of broiler chickens in Guilan province. On the basis of clinical signs and postmortem findings, 4 flocks (10%) out of 40 flocks were suspected to Gumboro disease. RNA was extracted from fabricious bursal samples of 4 flocks and RT-PCR was performed. IBDV was detected in every 4 flock samples as evidenced by amplification of 643 bp fragment of the very variable region of VP2 gene. The authenticity of the amplicons was further confirmed by Nested-PCR generating 552-bp amplicons using specific primers. To distinguish the viral virulence, PCR products of positive samples were digested with two restriction enzymes (SacI and BspMI ) and results were recorded. Results showed that vvIBD was detected in all 4 flock bursal samples. In conclusion, in spite of redction in incidence rate of Gumboro clinical signs in recent years, passage of vvIBD virus in chicken flocks are observed. Future study on subclinical Gumboro diseases detection in early age of broiler flocks are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IBDV/GD
  • RT-PCR
  • Nested-PCR
  • RFLP
  • Broiler

1-Aghakhan, S.M., N. Abshar, S.R. Fereidouni, C. Marunesi and M. Khodashenas. 1994.Studies on avian viral infectious bursal disease in Iran. Archives de L'Institute Razi 44(45): 1-5.
2-Amin, O. G and D.J. Jackwood . 2014. Identification and molecular analysis of infectious bursal disease in broiler farms in the Kurdistan Regional Government of Iraq. Tropical Animal Health Production 46(7): 1297-301.
Eterradossi, N. and Y. M. Saif. 2003. Infectious Bursal Disease in : Saif,Y.M, Calnek.B.W, Barnes,et al, Disease of poultry. Chapter 7 (12th eds). Ames. Iowa state university press. PP:85-208.
4- Ghoraishi, S.A., T.Hajian, and D. morshedi. 2003. Detection of infectious bursal disease virus in clinical samples and differentiation from vaccinal strain by RT- PCR- RFLP. Pajouhesh & Sazandegi 60:65-69 [In Farsi].
5- Kataria, R.S., A. K. Tiwari, S. K. Bandyopadhyay, J. M. Kataria and G.Butchaiah.1998. Detection of infectious bursal disease virus of poultry in clinical samples by RT-PCR. Biochem Mol Biol Int 45:315-322.
6- Liu, H. J., J. J.Giambrone and T. Dormitorio. 1994. Detection of genetic variations in serotype I isolates of infectious bursal disease virus using polymerase chain reaction and restriction endonuclease analysis. Journal Virological Methods 48: 281-291.
7- Makadiya, N.R. 2004. Detection of infectious bursal disease virus from bursal tissue by RT-PCR and its comparative efficacy with conventional precipitation assays. V.Sc. Thesis Anand Agricultural University, Anand.
8- Mittal, D., N. Jindal, S. L. Gupta, R. S. Kataria and A K. Tiwari. 2005. Detection of Infectious Bursal Disease Virus in Field Outbreaks in Broiler Chickens by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction. International Journal of Poultry Science 4 (4): 239-243.
9- OIE Terrestrial Manual. (2008). Infectious Bursal Disease (Gumboro disease), Capter 2 . 3. 1 2. : 549-565.
10- Ramzy, N., S. Abdel-Fattah and M. Abdel-Dayem. 2015. Prevalence and Molecular characterization of Gumboro virus in chicken farms in Ismailia. Assiut Vet Med J 61 (145): 152-159.
11- Razmyar, J. and S M. Peighambari. 2008. Rapid differentiation between very virulent and classical infectious bursal disease viruses isolated in Iran by RT-PCR /REA. Int J Vet Res, 2 (1):111-117.
12- Shoushtari, A H., S. A. Pourbakhsh, H. A. Dadras, M. Bahmaninejad and R. Toroghi. 2005. Pathogenicity study and restriction enzyme profile of a recently isolated infectious bursal disease vrus in Iran. Archives of Razi Institute 58: 9-18.
13- Toroghi, R., J. Kataria and M. V. Balamurugan. 2003. Differentiation of classical very virulent strain of infectious bursal diseaseVirus . Acta virologica 47: 259 –263.
14- Zahoor, MA., M. Abubakarb, S. Naimc, Q. M. Khand and M. Javed Arshed. 2010. Incidence and Molecular Characterization of Infectious Bursal Disease Virus in Commercial Broilers in Pakistan. IJAVMS 4(3): 75-80.
15- Zierenberg, K ., R. Raue and H. Muller. 2001. Rapid identification of very virulent strains of infectious bursal disease virus by reverse transciption- polymerase chain reation combined with restriction enzyme analysis. Avian Pathology 30: 55-62.