سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس درگاوهای گاوداری‌های صنعتی و سنتی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد سنندج، سنندج

2 گروه انگل شناسی وحشره شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 اداره کل دامپزشکی کردستان ، سنندج

چکیده

توکسوپلاسموزیس بعنوان بیماری مشترک انسان و حیوان دارای گسترش جهانی است. به دلیل اهمیت این بیماری، تحقیقات در زمینه شیوع آلودگی در حیوانات تولیدکننده گوشت بخصوص گاو که مهمترین نقش را مصرف گوشت محلی دارد ضروری می باشد. این مطالعه به منظور بررسی سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس درگاوهای گاوداریهای صنعتی وسنتی استان کردستان به روش ELISA با استفاده از کیت تجاری در سال 2012 انجام شد. از مجموع 704 نمونه سرم جمع آوری شده،  توکسوپلاسما گوندی در 02/21 درصد از گاوها مثبت بوده است. آزمونهای آماری، نشانگر وجود اختلاف معنی دار از نظر آلودگی بین گاوهای گاوداریهای صنعتی وسنتی و همچنین جنس گاوها بوده است (P<0.05). بدین ترتیب که در گاوها سنتی و جنس نر میزان آلودگی به توکسوپلاسموزیس بیشتر بوده است. ولی بین گاو های سنین مختلف و همچنین بین شهرستانهای مختلف استان تفاوت معنی داری از لحاظ تیتر مثبت توکسوپلاسموزیس مشاهده نشد. این بررسی، اولین مطالعه توکسوپلاسموز گاوی در استان کردستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiology of toxoplasmosis in cattle of industrial and traditional farms of Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Adhami 1
  • Abdolhossein Dalimi 2
  • َArzhang Partoandazan 3
1 Pathobiology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Sanandaj Azad University, Sanandaj
2 Parasitology Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
3 Kurdistan Veterinary Office, Sanandaj
چکیده [English]

Toxoplasmosis is a zoonotic disease with global distribution. Because of the importance of the disease, it is necessary to investigate the prevalence of T. gondii infection in meat producing animals especially cattle which constitutes the main source of meat for local consumption. This study was carried out to determine the seroepidemiology of toxoplasmosis in cattle of industrial and traditional farms of Kurdistan province by ELISA method using commercial kits in 2012. Out of 704 serum samples collected, 21.02% was found to be Toxoplasma gondii infection positive in cattle. Statistical analysis indicated the presence of significant differences between infection in cattle of industrial and traditional farms as well as gender of the cattle (P <0.05). In this way, the traditional cattle and male animals showed higher toxoplasmosis rate. However, the cattle of different ages and between different cities of the province, there was no significant difference in terms of toxoplasmosis rate. This is the first serological survey of T. gondii in cattle of Kurdistan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma gondii
  • Cattle
  • Seroepidemiology
  • ELISA
  • Kurdistan

1- Acici M, Babur C, Kilic S, Hokelek M. (2008). Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii infection in humans and domestic animals in Samsun province, Turkey. Trop Anim Health Pro 40: 311-315.
2- Akca A, Mor N. (2010). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cattle in the Province of Kars, Turkey as determined by Elisa. J Anim Vet Adv 9: 876-878.
3- Asgari, Q, Mehrabani, D, Moazeni, M, Akrami-Mohajeri, F, Kalantari, M., Motazedian, M. H., Davarpanah, M. A. (2010). The seroprevalence of bovine toxoplasmosis in Fars Province, Southern Iran. Asian J Anim Vet Adv 5(3), 210-6.
4- Daryani A, Sharif M, Shirzad Gh, Ziyaei H, Rafeei A, Mohammadirabi A, et al. (2006). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in slaughtered sheep, goat and cattle in Mazandaran Province. J Mazandaran Univ Med Sci; 16:60-66 (In Persian).
5- Dubey JP & Jones, JL (2008). Toxoplasma gondii infection in humans and animals in the United States. Inter J Parasitol 38(11):1257-1278.
6- Dubey JP & Beattie, CP (1988). Toxoplasmosis of animals and man. CRC Press, Inc.
7- Gharavi MJ. (1994). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in slaughtered animals in Tehran. (MSc dissertation). Med Sci. Facul, Tarbiat Modares Univ. (In Persian).
8- Hashemi, S. (2014). Seroprevalence of toxoplasmosis in cattle, sheep and goat, using ELISA and Indirect Immunoflorescent antibody (IFA) methods in Lorestan Province. J L Anim Clin Sci Res, 7(2):49-55 (In Persian).
9- Hamidinegat, H., Goraninegad, S., Ghorbanpoor, M., Nabavi, L., Akbarnejad, F., (2008). Role of Toxoplasma gondii in Abortion of ewes in Ahvaz (south-west, Iran). Bull Vet Instit Pulawy 52(3): 369-371.
10- Hoghooghi-Rad N, Afraa M. (1993). Prevalence of toxoplasmosis in humans and domestic animals in Ahwaz, capital of Khoozestan Province, south-west Iran. J Trop Med Hyg 96:163.
11- Khalil MK & Elrayah IE. (2011). Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in farm animals (camels, cattle, and sheep) in Sudan. J Vet Med Anim Health, 3(3), 36-39.
12- Kozojed V, Blazek K, Amin A. (1976). Incidence of toxoplasmosis in domestic animals in Afghanistan. Folia Parasitol 23: 273.
13- Al-Ramahi HM, HamzaRH, Abdulla MA. Seroprevalence study of toxoplasmosis in domestic animals in Mid-Euphrates region Iraq. J Babylon Uni 2010; 18: 1382-1387
14- Nematollahi, A., & Moghddam, G. (2008). Survey on seroprevalence of anti-Toxoplasma gondii antibodies in cattle in Tabriz (Iran) by IFAT. Am J Anim Vet Sci. 3.
15- Rahman, W. A., Manimegalai, V., Chandrawathani, P., Nurulaini, R., Zaini, C. M., & Premaalatha, B. (2011). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Malaysian cattle. Malaysian J Vet Res, 2, 51-56.
16- Sanati H, Fard SRN, Nahrevanian H, Khalili M, Safari Z. (2012). Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in dairy cows in kerman province,South East Iran. Current Res J Bio Sci; 4.
17- Sanger, V. L., Chamberlain, D. M., Chamberlain, K. W., Cole, C. R., & Farrell, R. L. (1953). Toxoplasmosis. V. Isolation of Toxoplasma from cattle. J Am Vet Med Asso , 123(917), 87.
18- Sarvi, S., Daryani, A., Rahimi, M. T., Aarabi, M., Shokri, A., Ahmadpour, E., ... & Sharif, M. (2015). Cattle toxoplasmosis in Iran: a systematic review and meta–analysis. Asian Pac J Trop Med, 8(2), 120-126.
19- Tasawar, Z., Z. Shafiq, M.H. Lashari and F. Aziz, (2013). Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Cattle, Punjab, Pakistan. Global Veterinaria, 11(5): 681-684
20- Tenter AM. (2009). Toxoplasma gondii in animals used for human consumption. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz 104: 364-369.