شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در استان فارس

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی-شعبه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقاومت باکتری‌های مولد ورم پستان به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث عدم درمان گاوهای مبتلا و گسترش بیماری در گله شده و حتی بهداشت عمومی جامعه را نیز تهدید می‌کند. وجود اطلاعات در زمینه الگوی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی برای اجرای برنامه‌های کنترل ورم پستان در هر منطقه ضروری می‌باشد. جهت انجام این مطالعه، نمونه‌های شیرخام از گاوهایی که دارای علائم بالینی و یا مشکوک به ورم پستان تحت بالینی بودند، مورد آزمایش‌های باکتری‌شناسی قرار گرفتند. پس از شناسایی کلنی‌ها، مقاومت جدایه‌های باکتریایی به آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین، آمپی‌سیلین، پنی‌سیلین، تتراسایکلین، اریترومایسین و سولفامتوکسازول به همراه تری‌متوپریم (SXT) با روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ابتدا به صورت توصیفی و سپس برای ارزیابی تفاوت‌های فصلی و منطقه‌ای با آزمون مربع لاتین مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر جدایه‌های باکتریایی به جنتامایسین (42/80 درصد) و ترکیب SXT (43/73 درصد) حساسیت داشته و در مقابل به پنی‌سیلین (03/79 درصد)‌ مقاوم بودند. استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت و منفی به عنوان بیشترین جدایه، بالاترین حساسیت و مقاومت را به ترتیب به جنتامایسین (31/92 و 24/88 درصد) و پنی‌سیلین (77/80 و 82/58 درصد) داشتند. اشرشیا کلی در 88 درصد موارد به پنی‌سیلین مقاوم بود. تفاوت فصلی (بجز در SXT) و منطقه‌ای در میزان حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی مشاهده نشد. با توجه به درجات مختلفی از مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در جدایه‌های باکتریایی و خطرات بهداشتی و مضرات اقتصادی آن، لزوم توجه به استفاده منطقی و محتاطانه آنتی‌بیوتیک‌ها در گاوداری‌های شیری استان فارس و برقراری سیستم پایش در هر منطقه ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of antibiotic resistance among bacterial pathogens isolated from dairy cows with mastitis in Far province

نویسنده [English]

  • M. Hashemi
Assistant Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Antibiotic resistance of bacterial agents of mastitis causes failure in treatment and spread of disease in herd and it can be considered as a threat for public health. Antibiotic resistance or susceptibility pattern is necessary to establish mastitis control program in an area. Milk samples from cows with clinical or subclinical mastitis were sent to bacteriological lab. The antibiotic resistance of isolated bacteria to gentamycin, ampicillin, penicillin, tetracycline, erythromycin and sulphamethoxazole/trimethoprim (SXT) were determined by disk diffusion method. Data were analyzed descriptively in the first step and then Chi-squared test was used to find seasonal and geographical differences. The most isolated bacteria were sensitive to gentamycin (80.42%) and SXT (73.43%) and resistant to penicillin (79.03%). Coagulase positive and negative Staphylococci were the most prevalent isolated bacteria. They had the highest sensitivity and resistance to gentamycin (92.31 and 88.24) and penicillin (80.77 and 58.72) respectively. Escherichia coli was resistant to penicillin in 88% of cases. Seasonal (except for SXT) and geographical differences were not observed. All over, our results demonstrated a wide range of antibiotic resistance in isolated bacteria from dairy cows with mastitis. It emphasized on the importance of rational and cautious use of antibiotics in the dairy farms of Fars province and establishing a regional plan for monitoring the resistance of antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic resistance
  • Isolated bacteria
  • mastitis
  • Dairy cow

1- Abrahmsen, M., Persson, Y., Kanyima, B.M. and Bage, R. (2014). Prevalence of subclinical mastitis in dairy farms in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda. Tropical Animal Health and Production, 46(1), 99-105.
2- Alekish, M. O., AL-qudahi, K. M. and AL-saleh, A. (2013). Prevalence of antimicrobial resistance among bacterial pathogens isolated from bovine mastitis in northern Jordan. Revue de Medecine Veterinaire, 164(6), 319-326.
3- Aryal, S. (2000). Antibiotic Resistance: A Concern to Veterinary and Human Medicine. Nepal Agriculture Research Journal, 4, 66-70.
4- Ataee, O., Hovareshti, P., Bolourchi, M., Niasari-Naslaji, A. and Barin, A. (2007). Prevalence and antimicrobial susceptibilities of coagulase negative Staphylococci isolated from mammary secretions in pregnant Holstein heifers. Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz, 20(3), 270-274.
5- Brinda, M., Herman, V. and Faur, B. (2010). Antimicrobial sensitivity of some Staphylococcus aureus strains from bovine mastitis. Lucrari stiintifice, Medicina Veterinara, 43(1), 102-105.
6- Busani, L., Graziani, C., Franco, A., Di Egidio, A., Grifoni, G., Formato, G., et al. (2003). Antibiotic use in cattle farms: Results of a survey among veterinarians. Bolletino Epidemiologico Nazionale, 16, 7-8.
7- Carter, G. R. and Chengappa, M. M. (1991). Essentials of Veterinary Bacteriology and Mycology. Fourth edition. Lea and Febiger, USA, pp. 81-94.
8- Donovan, D. M., Kerr, D. E. and Wall, R. J. (2005). Engineering disease resistant cattle. Transgenic Research, 14(5), 563-567.
Getahun, K., Kelay, B., Bekana, M. and Lobago, F. (2008). Bovine mastitis and antibiotic resistance patterns in Selalle smallholder dairy farms, central Ethiopia. Tropical Animal Health and Production, 40(4), 261-268.
9- Gharari, K., Ghasemi, M. and Radjabalizade, K. (2014). Prevalence and antibiotic susceptibility of Streptococcus spp. in cows with mastitis in Germi, Iran. Animal and Veterinary Sciences, 2(2), 31-35.
10- Harding, F. (2001). Milk quality. Translated by Dabirian, S., Rabiei, L. First edition. Norbakhsh publications, Tehran, pp. 46-91. (In Persian).
11- Hemmatzadeh, F. and Agili, S. (2001). Isolation and Identification of Antibiotic resistant bacteria from bovine mastitis. Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz, l(2), 133-138. (In Persian).
12- Hendriksen, R. S., Mevius, D. J., Schroeter, A., Teale, C., Meunier, D., Butaye, P., et al. (2008). Prevalence of antimicrobial resistance among bacterial pathogens isolated from cattle in different European countries: 2002-2004. Acta Veterinaria Scandinavica, 50, 28.
13- Jamali, H., Radmehr, B. and Ismail, S. (2014). Short communication: Prevalence and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from bovine clinical mastitis. Journal of Dairy Science, 97, 2226-2230.
14 - Kalmus, P., Aasmae, B., Karssin, A., Orro, T. and Kask, K. (2011). Udder pathogens and their resistance to antimicrobial agents in dairy cows in Estonia. Acta Veterinaria Scandinavica, 53, 4.
15 - Kaneene, J. B. and Miller, R. (1992). Description and evaluation of the influence of veterinary presence on the use of antibiotics and sulfonamides in dairy herds. Journal of the American Medical Association, 201(1), 68-76.
16 - Levy, S. B. (1998). The challenge of antibiotic resistance. Scientific American, 278(13), 46-53.
17 - Lusis, I. (2012). Antimicrobial resistance of the mastitis pathogens in dairy cows. Proceedings of Conference on "Current events in veterinary research and practice", Jelgava, Latvia, pp. 88-91.
18 - Meranzadeh, H., Moslehi, S., Hedari, A., Zahedi, N. and Tawassoli, A. (2001). Evaluation of the isolated bacteria from raw milk contaminated by mastitis and its importance. Proceedings of the first specialized dairy industry symposium, Tehran, Iran, pp. 83-94. (In Persian).
19- Moniri, R., Dastehgoli, K. and Akramian, A. (2007). Increasing resistant coagulase negative staphylococci in bovine clinical mastitis. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(15), 2465-2469.
20 - Mosaferi, S., Ghabouli Mehrabani, R., Khakpoor, M., Ghabouli Mehrabani N., Maleksabet, A. and Hamidi, F. (2015). Prevalence of bacterial agents isolated from clinical cases of bovine mastitis in the dry period and the determination of their antibiotic sensitivity in Tabriz, Iran. Journal of Coastal Life Medicine, 3(9), 701-703.
21 - Oliver, S. P. and Murinda, S. E. (2012). Antimicrobial Resistance of Mastitis Pathogens. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 28, 165-185.
22- Persson, Y., Nyman, A. J. and Grönlund-Andersson, U. (2011). Etiology and antimicrobial susceptibility of udder pathogens from cases of subclinical mastitis in dairy cows in Sweden. Acta Veterinaria Scandinavica, 53, 36.
23 - Pitkala, A., Haveri, M., Pyorala, S., Myllys, V. and Honkanen-Buzalski, T. (2004). Bovine mastitis in Finland 2001–prevalence, distribution of bacteria, and antimicrobial resistance. Journal of Dairy Science, 87(8), 2433-2441.
24 - Pourtaghi, H., Ghasem Azizi, A. and Sodagari, H. R. (2015). Antimicrobial resistance patterns of Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis in Alborz province, Iran. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, (online first).
25 - Pyorala, S. and Vesa, M. (1995). Resistance of bacteria to antimicrobials. In: M. Sandholm, T. Honkanen- Buzalski, L. Kaartinen and S. Pyorala (Eds.) The Bovine Udder and Mastitis. Gummerus Kirjapaino oy, Jyvaskyla, Finland, pp. 235-245.
26 - Quinn, P. J., Carter, M. E., Markey, B., and Carter, G. R. (1994). Clinical Veterinary Microbiology. Wolf Publishing, London, pp. 21-66.
27 - Sahebekhtiari, N., Nochi, Z., Eslampour, M. A., Dabiri, H., Bolfion, M., Taherikalani, M. et al. (2011). Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from raw milk of bovine subclinical mastitis in Tehran and Mashhad. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 58(2), 113-121.
28 - Souto, L. I., Minagawa, C. Y., Telles, E. O., Garbuglio, M. A., Amaku, M., Melville, P. A., et al. (2010). Correlation between mastitis occurrence and the count of microorganisms in bulk raw milk of bovine dairy herds in four selective culture media. Journal of Dairy Research, 77(1), 63-70.
29 - Thomsone, K., Rantala, M., Hautala, M., Pyorala, S. and Kaartinen, L. (2008). Cross-sectional prospective survey to study indication-based usage of antimicrobials in animals: Results of use in cattle. BMC Veterinary Research, 4, 15.