تاثیر عصاره دانه گیاه اسفرزه (Plantago ovata) بر فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 عضو هئیت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای بهداشت آبزیان دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) یکی از گونه‌های مهم صنعت آبزی پروری هست، که به صورت گسترده در اکثر کشورها پرورش داده می شود. استفاده از آنتی بیوتیک‌های تجاری برای کنترل بیماری‌های آبزیان بخصوص این گونه دارای اثرات جانبی مضری است، که تلاش برای یافتن جایگزین های مناسب را در آبزی پروری ضروری نموده است. در این تحقیق تاثیر عصاره اسفرزه (Plantago ovata) بر تحریک سیستم ایمنی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 360 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط 23/5±30 گرم به چهار تیمار در سه تکرار (هر تکرار 30 قطعه ماهی) تقسیم گردیدند. تیمارها با غذای حاوی درصدهای صفر (کنترل) ، 1/0 ، 5/0 و 1 درصد عصاره گیاه به مدت 60 روز تغذیه شدند. در انتهای دوره نمونه خون از تیمارها تهیه و فاکتورهای ایمنی (فعالیت لایزوزیم، آلبومین، قدرت باکتری کشی، پروتئین کل و ایمنوگلبولین(IgM) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که برخی فاکتورهای ایمنی تحت تاثیر عصاره قرار گرفته‌اند. بطوری که فعالیت لیزوزیم در همه تیمارهای تغذیه شده با عصاره افزایش داشته و میزان پروتئین کل و IgM در دو تیمار 1 و 5/0 درصد، نسبت به تیمار کنترل افزایش معنی داری داشته اند (P<0.05). ولی اختلاف معنی داری در میزان آلبومین و قدرت باکتری کشی سرم بین تیمارها مشاهده نشد (P>0.05). نتایج حاکی از تاثیر مثبت گیاه اسفرزه در افزایش توان سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلا رنگین کمان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Plantago ovata extract on none specific immune parameters of the juvenile Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • M.J. Mohammadi 1
  • M. Alishahi 2
  • A. Aramoon 3
1 Graduated student of Msc of Islamic Azad University Science and Research Khuzestan- Iran.
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz- Iran.
3 PhD student Aquatic Animal Health Shahid Chamran University of Ahvaz- Iran.
چکیده [English]

Oncorhynchus mykiss is one of the most important species among all fish which are consumed in most countries. Applying antibiotics to control diseases in this species has side effects which necessitates researches to find other approachs. Therefore effects of Plantago ovata extract (POE) on Oncorhynchus mykiss immunity system was investigated as another alternative. 360 juvenile Oncorhynchus mykiss fishes with the average weight 30±5.23gr divide in to four treatments. Each treatment feed with POE with 0 (control group), 0.1, 0.5 and 1 percentage for 60 days. At the end of treatment blood samples were taken from 6 fish in each replicate and immunological parameters were compared among the groups. The results show that the immunological parameters including Lysozyme activity, total serum protein and globulin were affected significantly at doses 0.5 and 1 percent (p<0.05) while serum bactericidal activity and albumin was not affected (P>0.05). All and all it could be deduced that extract could affect immunological parameters and increasing it, hence addition of this extract to daily diet of Oncorhynchus mykiss could enhance immunity system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • plantago ovata
  • Immunological parameters
1. پور‌‌فرج، و. کرمی، م. نظامی، ش. (1392). بررسی پاره ای از خصوصیات زیست شناختی کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر. نشریه بهره‌برداری و پرورش آبزیان، جلد دوم، شماره 1.
2. دریانبرد،غ. شعبانی،ع.کیمرام، ف. گرگین،س. (1388). تولید مثل و بلوغ جنسی کفال طلایی (Liza aurata Risso, 1810) در آب‌های ایرانی دریای خزر، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، ویژه‌‌نامه 2، ص 77-88.
3. ذریه زهرا، ج. قیاسی، م. و بینائی، م. (1392). بررسی برخی شاخص‌‌های خونی وسرمی ماهیان کفال طلایی (Liza aurata) آبهای جنوب دریای خزر استان مازندران در پی بروز نوعی بیماری نوپدید. نشریه توسعه آبزی پروری، سال هفتم، شماره4.
4. ستاری، م. (1389). ماهی شناسی (1)، تشریح و فیزیولوژی. انتشارات حق‌‌شناس. ص 862.
5. سراجیان، ش. زمینی، ع. یوسفیان، م. (1386). بررسی مقایسه ای سطوح برخی از هورمون‌های استروئیدی جنسیسرمخوندرمولدیننارسو بالغ کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر، سال اول، پیش شماره 3، ص 51-60.

6. Baghizadeh, E., Khara, H. (2015). Variability in hematology and plasma indices of common carp Cyprinus carpio, associated with age, sex and hormonal treatment. Iran J. Fish Sci. 14(1): 99-111.
7. Bani, A., Haghi-Vayghan,A. (2011). Temporal variations in haematological and biochemical indices of the Caspian kutum, Rutilus frisii kutum. Ichthyol Res. 58:126–133.
8. Bhagwant, S., Bhikagee, M. (2000). Induction of hypochromic macrocytic anemia in Oreohromis hybrid (Cichlidae) exposed to 100 mg/L (sub lethal dose) of Aluminum. Sci. Technol-Res J. 5: 9-20.
9. Blaxhall, P.C., Diasley, K.W. (1973). Routine haematological methods for use with fish blood. J. Fish. Biol. 5: 771-781.
10. Brunt, J., Austin, B. (2005). Use of a probiotic to control lactococcosis and streptococosis in rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss). J. Fish. Dis. 28: 693-701.
11. Cicik, B., Engin, K. (2005). The effects of cadmium on levels of glucose in serum and glycogen reserves in the liver and muscle tissues of Cyprinus carpio (L., 1758). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 29: 113-117.
12. Clauss, T. M., Dove, A. D. M., Arnold, J. E. (2008). Hematological disorder of fish.Vet. Clin. Exo. Anim.11: 445 – 464.
13. Firouzbakhsh, F., Abedi, z., Rahmani, H., Khalesi, M.A. (2013). Comparative study of some blood factors in male and female Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) broodstock from the southern basin of the Caspian Sea. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 37: 320-325.
14. Gabriel, U.U., G.N.O. Ezeri and O.O. Opabunmi, 2004. Influence of sex, source, health status and Influence of sex, source, health status and acclimation on the hematology of Clarias gariepinus (Burch, 1822). African Journal of Biotechnology, 3: 463-467.
15. Hued, A. Bistoni, M.A. (2002). Effects of water quality variations on fish communities in the Central Part of Argentina, South America. Proceeding of the International Association of Theoretical and Applied Limnology. 28:112-116.
16. Hilge, V.(1980). Long-term observation on blood parameters of adult mirror carp (Cyprinus carpio L.) held in a closed warm water system. Arch. Fisch. Wiss. 31: 41-50.
17. Hrubec, T.C., Smith, S.A. Robertson, J.L. (2001). Age related in haematology and chemistry values of hybrid striped bass chrysops Morone saxatilis. Vet. Clin. Pathol. 30: 8-15.
18. Mohammadizadeh, M., Afkhami, M., Bastami, K., Ehsanpour., khazaali, A., Soltani, F. (2012) Determination of some biochemical values in the blood of Liza klunzingeri from the coastal water of the Persian Gulf. Afr. J. Biotechnol. 11(12): 3022-3025.
19. Morales, A.E., Pérez-Jiménez, A., Hidalgo,M.C., Abellán, E., Cardenete, G., (2004). Oxidative stress and antioxidant defenses afterprolonged starvation in Dentex dentex liver. Com. Biochem. Physiol. 139:153 -161.
20. Ramesh, M. (2001). Toxicity of copper sulfate on some haematological parameters of freshwater teleost Cyprinus carpio var. communis. J. Ind Fish. Assoc. 28: 131-136.
21. Řehulka, J. (2003). Haematological analyses in Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss affected by viral haemorrhagic septicaemia (VHS). Disease of Aquatic Organisms, Vol.56, pp. 185– 193.
22. Shoemaker, C.A., Klesius, P.H., Lim, C., Yildirim, M. (2003). Feed deprivation ofChannel Catfish, Ictalurus punctatus (Rafinesque), influences organsomatic indices, chemical composition and susceptibility to Flavobacterium columnare. J. Fish. Dis; Vol. 26, pp. 553–561
23. Svetina, A., Matasin, Z., Tofant, A., Vucemilo, M. Fuan, N. (2002). Haematology and some blood chemical parameters of young carp till the age of three years. Acta. Vet. Hung. 50: 459-67.
24. Sweety, R.R., Sajwan, K.S., Kumar, K. S. (2008). Influence of zinc on cadmium induced haematological and biochemical responses in a freshwater teleost fish Catla catla. Fish. Physiol. Biochem. 34 (2):169-174.
25. Wood, C., Farrell, A., Brauner, C. (2012). Fish Physiology:
Homeostasis and Toxicology of Essential Metals (1st ed.). Academic Press. P. 520.
26. Waagbø, R., Sandnes, K., Espelid, S., Lie, O. (1988). Haematological and biochemical analyses of Atlantic Salmon, Salmo salar L., suffering from cold water vibriosis (Hitra disease). J. Fish. Dis. 417- 423.
27. Zorriehzahra, M. J., Nakai, T., Sharifpour, I., Kaw-Gomez, D., Shau-Chi, C., Soltani, M., Saidi, A. A. (2005). Mortality of wild golden grey mullet (Liza auratus) in Iranian waters of the Caspian Sea associated with viral nervous necrosis-Like agent. Iran. J. Fish. Sci. 4 (2): 43-58