بررسی آزمایشگاهی حدت جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه (Metarhizium anisopliae) در کنترل زیست شناختی نوچه هیالوما مارژیناتوم (Hyalomma marginatum)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

با توجه به مقاومت به بعضی از سموم شیمیایی تمایل جهانی به استفاده از مواد سالم در محیط زیست رفته است. در کشور ما به دلیل دامداری سنتی و خسارات ناشی از کنه‌ها، کنترل زیست شناختی اهمیت زیادی دارد و  لزوم مطالعه‏ای در خصوص کنترل زیست شناختی کنه‌ها به عنوان یک روش‌ جایگزین یا همزمان با سموم شیمیایی ضروری است. این تحقیق به منظور بررسی  حدت چهار جدایه قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل زیست شناختی نوچه‌های هیالوما مارژیناتوم انجام شد. تعداد 450 عدد نوچه کنه های پرورش یافته در شرایط آزمایشگاهی در گروه‌های تیمار و شاهد مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد جدایه های قارچی آزمایش شده حدت متفاوتی دارد. به طوری که جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه M14 بیشترین حدت را داشت. بین گروه‌های تیمار و شاهد اختلاف معنی دار  بود(05/0 > p). با توجه به نتایج،  توصیه به مطالعات تکمیلی  در شرایط میدانی  می شود تا بتوان برخی از جدایه های این قارچ را به عنوان یکی از عوامل کنترل زیست شناختی مراحل مختلف سیر تکاملی کنه هیالوما مارژیناتوم در سطح تجاری معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on virulence of different isolates of Metarhizium anisopliae for biological control of Hyalomma marginatum nymphal stage

نویسندگان [English]

  • Sh. Rivaz 1
  • Kh. Pirali Kheirabadi 2
  • M. Abdigoudarzi 1
  • Gh. Karimi 1
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
2 Shahrekord University, Faculaty of Veterinary Medicine, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

According to the development of resistant in different insects and tick vector against different chemical pesticides, there is a tendency using natural and healthy products as pesticides worldwide. Then the problem of tick control is an important matter so, there is a need to use biological control method as an alternative or as complementary method in control programs of ticks. This study was planned to use the effect of four different strains of Metarhizium anisopliae on nymphal stage of laboratory bred Hyalomma marginatum as biological control. Then, 450 nymphal stage have been used in test and control group. It was shown that different isolates of fungi (Metarhizium anisopliae) have had different virulence and M14 isolate was the most virulent isolates. There was a significant difference between data test and control groups (P<0.05). According to results complementary and field studies are proposed. So that some isolates of this fungus as a biological control agent against ticks of Hyalomma marginatum introduced on a commercial scale.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metarhizium anisopliae
  • Hyalomma marginatum
  • biological control
1. پیرعلی خیرآبادی خ. کنترل زیستی مراحل مختلف کنه ریپی سفالوس آنولاتوس توسط قارچ‌های انتوموپاتوژن در شرایط آزمایشگاهی. پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی; دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،1384.
2. رزاقی ابیانه م، شمس قهفرخی م. قارچ شناسی عمومی دامپزشکی. چاپ اول، انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. تهران،1384: 15-3.
3. رنجبر بهادری ش، پیرعلی خیرآبادی خ، شمشادی ب. بندپایان و بیماریهای ناشی از آنها. چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 1388: 95-82.
4. عبدی گودرزی م زیست شناسی کنه ها (آکاری: ایکسودیدا) به انضمام معرفی کنه های ایران (کلید شناسایی) 1392
5. عبدی گودرزی م, ریواز ش پرورش طبیعی و مصنوعی کنه های سخت (ACARI: IXODIDAE) گونه Hyalomma anatolicm anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از میزبان اختصاصی دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) بهار , دوره 24 , شماره 1 (پیاپی 90) 1390: صفحه 12-1.
6. یخچالی م. کنترل زیست شناختی نماتودهای سیاتوستومینه اسب آرتروبوتریس اولیگوسپورا و کاندیدا. پایان نامه دکتری تخصصی انگل شناسی; دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، 1378.

7. Benjamin MA, Zhioua E, Ostfeld RS. Laboratory and field evaluation of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Deuteromycetes) for controlling questing adult Ixodes scapularis (Acari Ixodidae). Journal of Medical Entomology, 2002; 39: 723-728.
8. Camargo MG1, Golo PS, Angelo IC, Perinotto WM, Sá FA, Quinelato S, Bittencourt VR. Effect of oil-based formulations of acaripathogenic fungi to control Rhipicephalus microplus ticks under laboratory conditions.Veterinary Parasitology. 2012; 188(1-2):140-7.
9. FAO. Guid lines for resistance management and integrated parasit Control in ruminants. 2002.
10. Georghiou GP, Lagunes –Tejadda A.The occurrence of resistance to Pesticide in arthropods, an index of cases reported through 1989. FAO, Roma 1991; 318.
11. Georghiou GP. The magnitude of the resistance problem in: pesticide resistance: strategies and tactics for management. National Academy Press, Washington, D .C. 1986; 14-43.
12. Gindin G, Samish M, Alekseev E, et al. The susceptibility of Boophilus annulatus ticks to Entomopathogenic fungi. Biocontrol Science and Technology, 2001; 11: 111-118.
13. Gindin G, Samish M, Zangi G. Mishoutchenko A, et al. The susceptibility of different spesies and stages of tick to Entomopathogenic fungi. Experimental and Applied Acarology, 2002; 28: 283-288.
14. Godwin P.Kaaya, Shawgi H. Enomogenous fungi as promising biopesticides for tick control. Experimental and Applied Acarology, 2002; 24: 913-926
15. Gronvold J, Henriksen SA, Nansen P. et al. Attempts to control infection with Ostertagia (trichostrongylidae) in grazing calves by adding mycelium of the Nematod trapping fungus Arthrobotris oligospora to cow pats. Journal of Helminthology, 1989; 63: 115 -126.
16. Hartelt K, Wurst E, Collatz J, et al. Biological control of the tick Ixodes ricinus with entomopathogenic fungi and nematodes: Preliminary results from laboratory experiments. Journal of Medical Microbiology, 2008; 298: 314-320.
17. Hoksworth DL, Kirk PM, Sutton BC, et al. Dictionary of the fungi, 8th edition, CAB International, Wallingferd, UK 1995; 616.
18. Kaaya GP, Hassan S., Entomogenous fungi as promising biopesticides for tick control. Experimental and Applied Acarology, 2000; 24: 913-926.
19. Kirkland BH, Cho EM, Keyhani NO. Differential susceptibility of Amblyomma maculatum and Amblyomma americanum (Acari: Ixodidae) to the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Biological Control, 2004; 31: 414-421.
20. Onofre SB, Miniuk CM, Debarros NM, et al. Pathogenicity of four strains of entomopathogenic fungi against the bovine tick Boophilus microplus. American Journal of Veterinary Research 2001, 62: 1478–1480.
21. Pirali-Kheirabadi Kh, Teixeirada silva J, Razzaghi-Abyaneh M, et al. A Field Experimental to assess the rate of infestation in Honey Bee population of Two Metarhizium anisopliae Isolates on Varroa destructor (Acari: Mesostigmata). J Arthropod-Borne Dis, 2013, 7(1): 15-22
22. Pourseyed SH, Tavassoli M, Bernousi I, et al. Metarhizium
anisopliae: An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus. Veterinary Parasitology, 2010; 5339: 6.
23. Samish M, Gindin G, Alekseev E, et al. Pathogenicity of entomopathogenic fungi to different developmental stages of Rhipicephalus sanguineus. Journal of Parasitology, 2001; 87:1355–1359.
24. Samish, M., H. Ginsberg, and I. Glazer. Anti-tick biological control agents: assessment and future perspectives. In AS Bowman and A. Nuttall (ed.), Tick biology, disease and control. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2008;447-469
25. Samson RA, Evans HC, Latge JP. Atlas of entomopathogenic fungi. Springer Verlag, Berlin, Germany 1988; 187.
26. Suleiman EA, Shigidi MT, Hassan SM. Metarhizium anisopliae as a biological control agent against Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae). Pakistan journal of biological sciences. 2013; 16(24):1943-9
27. Tavassoli M, Ownag A, Pourseyed SH, et al. Laboratory evaluation of three strains of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae for controlling Dermanyssus gallinae. Avian Pathology, 2008; 37: 259–263.
28. Zhioua E, Browning M, Johnson PW, et al. Pathogenicity of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Deuteromycetes) to Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae). Journal of Parasitology. 1997; 83: 815–818.