تحلیلی بر رفتار استنادی مؤلفین مقالات علمی پژوهشی نشریه پژوهش و سازندگی در حوزه‌ی دام و آبزیان طی سال‌های 1381 - 1387

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی

3 کارشناس ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی مآخذ مقالات منتشره نشریه پژوهش و سازندگی(امور دام و آبزیان) طی سال‌های 1381 تا پایان سال 1387 می‌پردازد. روش پژوهش تحلیل استنادی است. جامعه آماری 518 مقاله و 8736 استناد این مقالات است. میانگین استناد در هر مقاله 8/16 است. بیشترین استنادها مربوط به نشریات با 3/66% و کتاب با 5/23% است. منابع انگلیسی‌زبان با 2/76%، بیشترین استنادها را به خود اختصاص داده است. 8/31% مقالات تک نویسنده‌ای هستند. بالاترین نیم عمر مربوط به کتاب‌های انگلیسی‌زبان با 16 سال است و نیم عمر نشریات 6 سال می‌باشد. پراستنادترین مجله فارسی پژوهش و سازندگی با 282 استناد و غیر فارسی Aqua Culture با 159 استناد است. پراستنادترین نویسنده در مقالات مهرداد پور جعفر با 8 استناد است. پراستنادترین نویسنده ایرانی در استنادات بهیار جلالی با 43 و غیر ایرانی رادوستیتس با 27 استناد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the behavior of the authors cited papers in the field of animal husbandry and aquaculture of Pajouhesh and Sazandegi journal between 2002 - 2008

نویسندگان [English]

  • MR., Ghalehnoie, 1
  • F., Koulaeian, 2
  • M., Yousefi, 3
  • Y., Ghalehnoie, 4
1 Faculty Member of Scientific Board; Agricultural Reseach Education and Extention Organization.
2 Faculty Member of Scientific Board; Agricultural Reseach Education and Extention Organization, Agricultural Scientific Information & Documentation Center.
3 MSc. Agricultural Reseach Education and Extention Organization
4 Student of Tehran University. Email: mr_ghalehnoii@yahoo.com
چکیده [English]

This study has investigated the sources of Journal of Pejouhesh va Sazandegi (Animal Husbandry and Aquaculture) in 2002 until the end of 2008 deals. Research method was citation analysis. The population consisted of 518 articles and papers are cited 8736. Average citations per paper is 8.16. The citation to a journal with %3/66 and the book %5/23. Most references to 2/76% are in English. %8/31 of papers are single-author. Half-life is 16 years with the highest level of English books and periodicals half-life 6 years. Persian cited journal Pejouhesh va Sazandegi with 282 citations and non-Persian "Aqua Culture" with 159 citations are cited. In author J. M. Pour has 8 citing articles. Iranian writer cited material with 43 citations is Behyar Jalali and non Iranian is Radostits with 27.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research journals
  • Pajouhesh & Sazandegi
  • Halflife
  • Citation analysis
  • Livestock and aquaculture

1- ایزدی, ریحانه. (1389). تحلیل استنادی و تعیین منابع اثرگذار در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای 1379-1386. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال سوم، شماره9.
2- تصویری قمصری، فاطمه و جهان نما، محمدرضا. (1385). تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکدهء مهندسی جهاد کشاورزی. اطلاع رسانی و کتابداری، شماره67: 75-88.
3- تیمورخانی، افسانه. (1381). «تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب». فصلنامه کتاب، 13، 3، پاییز: 32-45.
4- حرّی، عباس. (1376). اهمیت و ضرورت به‌کارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور. فصلنامه کتاب، 8(4)،12.
5- حرّی، عباس. (1381). تحلیل استنادی. در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. (ج. 1،ص 617). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
6- خبیری, محمد، بشارتی, مینا، آشوری, نرگس و رضوانفر, مریم. (1390). تحلیل استنادی مآخذ رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های1387-1386 . نشریه مدیریت ورزشی، دوره: ۳، شماره: 9.
7- شهریاری، پرویز. (1385). تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی(1351-1381). فصلنامه کتاب، 67: 102-89.
8- شهریاری، پرویز و عصاره، فریده.(1382). گزارش نهایی طرح پژوهشی تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم اطلاع‌رسانی(1381-1351). تهران: مرکز اطلاعات مدارک علمی ایران.
9- عرفان منش، محمد امین. (1386). بررسی استنادهای مقالات منتشر شده در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات طی سال‌های 1380 تا 1385، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 7: 3 .
10- عصاره، فریده. (1365). «بررسی وضع استناد در مجلات پزشکی فارسی: مجلات دانشکده های پزشکی دانشگاههای تهران، شهید بهشتی و مشهد در سالهای 1356-1354». پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
11- کولائیان، فردین. (1376). بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در طرح‏های‏ تحقیقاتی مؤسسه واکسن و - سرم‏سازی رازی کرج‏ (تحلیل استنادی نشریهء آرشیو مؤسسه رازی). فصلنامه کتاب، شماره1- 79:33 .
12- گارفیلد، یوجین. (1376). «چگونه استناد کنیم؟». ترجمه عبدالحسین فرج پهلو. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3، 4، شماره های 1-2: 127-141.
13- ورع، نرجس و پرتو، پردیس. (1389). بررسی استنادی مقالات منتشره در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا (1385-1387) مطالعه علم سنجی، ماهنامه الکترونیکی ارتباط علمی، دوره 18: شماره 1.
14- همایی, بهروز ، سلیمانی, راضیه و افشار, ابراهیم (1390). تحلیل استنادی مقالات فصلنامة علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی شماره های 1-30. معرفت فلسفی، سال سوم، شماره اول: 175- 194.

15 - Haridasan, S., and V. K. Kulshrestha. (2007). Citation analysis of scholarly communication in the journal Knowledge Organization. Library Review, 56(4): 299-310.
16 - Khaje Jahantighi Z. (2005-2009). Citation analysis of nursing and midwifery journal articles during (Shahid Beheshti Medical Sciences University). Scientific Communication, 2012; 19:1-7. [Persian].
17 - Ma, Chunbo, Stern, David I. (2005). Environmental and ecological economic: A citation analysis. Ecological economics, 58(3), pp, 491-506.
18- Sharif, Muhammad Ashraf; Mahmood, Khalid. (2004). How economists cite literature: Citation analysis of two core Pakistani economic journals. Collection Building, vol.23, No,4, pp: 172-176.
19- Tiew, W. S. (1998). Journal of Natural Rubber Research, 1987- 1996. Bibliometric study Iaslic Bulletin. 43(2), pp, 49-57.
20- Vallmitijana N, Sabate LG. (2008). Citation analysis of PHD dissertation references as a tool for collection management in an academic chemistry library. College & Research Libraries, 69(1): 72-82.