ارزیابی کارآیی پایدارکننده‌های شیمیایی مختلف بر روی پایداری واکسن برونشیت عفونی طیور

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دکترای تخصصی ویروس‌شناسی، بخش تحقیق و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

2 استادیار، بخش تحقیق و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد، بخش کنترل کیفی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

واکسن برونشیت عفونی طیور (IBV) یک واکسن ویروسی زنده تخفیف حدت یافته بوده که نسبت به تغییر شرایط محیطی حساس می باشد. پایدارکنندهها به منظور حفظ توانمندی و کارآیی واکسن، قبل از لیوفیلیزه شدن به مایع واکسن اضافه می شوند که منجر به حفظ پایداری واکسن در طی مراحل تهیه، نگهداری و تلقیح می شود. این تحقیق به منظور تعیین کارآیی چهار ترکیب پایدارکننده بر پایداری واکسن IBV پس از لیوفیلیزه شدن انجام شد. چهار پایدارکننده لاکتوز- لاکتالبومین (LL)، سوکروز- لاکتالبومین (LS)، لاکتوز-پپتون (LP) و ژلاتین- سوربیتول (GS) برای تهیه واکسن لیوفیلیزه شده مورد استفاده قرار گرفت. واکسنهای فرموله شده با پایدارکنندهها پس از لیوفیلیزاسیون عیار سنجی شدند و با عیار اولیه مایع واکسن مقایسه گردید. سپس طبق دستورالعمل OIE، برای تعیین پایداری تسریع شده، عیار واکسنها بعد از یک هفته انکوباسیون درºC 37 تعیین گردید. رطوبت واکسن پس از لیوفیلیزاسیون با روش کارل- فیشر اندازه گیری شد. همچنین برای تعیین پایداری طولانی مدت واکسن در ºC 4، برای مدت 3 سال و هر سه ماه یکبار عیارسنجی شدند. آزمایشهای فوق برای 3 سری واکسن تولید شده انجام گردید. نتایج نشان داد واکسنهای لیوفیلیزه شده با پایدار کنندهها عیار قابل قبول را داشتند و میانگین رطوبت واکسن‌ها در حدود قابل قبول (72/2-42/1%) بود. پس از یک هفته انکوباسیون واکسنها در °C 37 (پایداری تسریع شده)، واکسن با پایدارکننده لاکتوز-لاکتالبومین کمترین کاهش تیتر را داشت. همچنین نتایج نشان داد که در پایان دوره سه ساله نگهداری واکسن‌ها در  ºC 4، واکسن با پایدارکننده LL بالاترین عیار را داشت. بدین طریق به نظر میرسد ترکیب پایدارکننده لاکتوز-لاکتالبومین حفاظت خوبی در طی مرحله لیوفیلیزاسیون و همچنین نگهداری طولانی مدت در  ºC 4 برای واکسن IBV فراهم مینماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of various chemical stabilizers on the stability of avian infectious bronchitis vaccine

نویسندگان [English]

  • L., Pishraft-Sabet 1
  • S., Masoudi 2
  • N., Hoseini-Vafa 3
1 Department of Research & Production of Poultry Viral Vaccine, Razi Vaccine & Research Institute, Karaj, Iran
2 Department of Research & Production of Poultry Viral Vaccine, Razi Vaccine & Research Institute, Karaj, Iran
3 Department of Quality Control, Razi Vaccine & Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Infectious bronchitis vaccine (IBV) is a live attenuated viral vaccine which is sensitive to the environmental changes. In order to maintain their potency and efficacy, stabilizer agents are usually added to the lyophilized vaccines during preparation process, stabilizing the vaccine throughout the manufacturing, storage, and administration. This study aimed to determine the efficacy of four different stabilizers on IBV. Four different stabilizers including lactalbomin–lactose (LL), lactalbumin–sucrose (LS), lactose–peptone (LP) and gelatin–sorbitol (GS) were used to prepare lyophilized vaccines. The vaccine was titrated before and after lyophilization. To determine accelerated stability (based on OIE instruction), the vaccines were titrated after 7 days incubation in 37ºC. Residual moisture of lyophilized vaccines was measured by Karl-Fisher method. Furthermore, the stability of the vaccines in 4ºC was measured over 36 months at three months intervals. All experiments were repeated for three batches of the vaccine. The results showed that acceptable titer of the vaccine was observed with four stabilizers. Residual moisture found to be in appropriate limit, ranged from 1.42-2.72%. Following seven days incubation in 37ºC, titer reduction of the vaccine with lactose-lactalbomin was the lowest. The results showed that in the end of this period, the vaccine with LL has the highest titer. In conclusion, it seems that lactose-lactalbomin stabilizer provided good protection to IBV under lyophilization condition and maintenance of the vaccine for long time in 4ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious bronchitis virus
  • vaccine
  • Stabilizer
Becker, M.W., Kleinsmith, L.J. and Hardin, J. (2000). Chemistry of the cell." In: The world of the cell, 4th edition. San Francisco: Benjamine, Chapter 2: 17-42.

Bovarnick, M.R., Miller, J.C. and Snyder, J.C. (1950). The influence of certain salts, amino acids, sugars, and proteins on the stability of rickettsiae. Journal of Bacteriology, Vol. 59, No. 4, p: 509.

Brandau, D.T., Jones, L.S. Wiethoff, C.M., Rexroad, J. and Middaugh, C.R. (2003). Thermal stability of vaccines. Journal of pharmaceutical sciences, Vol. 92, No. 2, pp: 218-231.

Cavanagh D. (2007). Coronavirus avian infectious bronchitis virus. Veterinary Research , Vol. 38, pp: 281-297.

Chang, A.C. and Gupta, R.K. (1996). Stabilization of tetanus toxoid in poly (DL‐lactic‐co‐glycolic acid) microspheres for the controlled release of antigen. Journal of pharmaceutical sciences, Vol. 85, No. 2, pp: 129-132.

Chun, B.H., Lee, Y.K., Lee, B.C. and Chung, N. (2004). Development of a varicella virus vaccine stabilizer containing no animal-derived component. Biotechnology letters, Vol. 26, No. 10, pp: 807-812.

De Rizzo, E., Tenorio, E.C., Mendes, I.F., Fang, F.L., Pral, M.M., Takata, C.S. et al. (1988). Sorbitol-gelatin and glutamic acid-lactose solutions for stabilization of reference preparations of measles virus." Bulletin of the Pan American Health Organization, Vol. 23, No. 3, pp: 299-305.

Jackwood, M.W. and Wit, S. (2013). Infectious Bronchitis. In: D.E.Swayne, J.R. Glisson, L. R. McDougald, L.K. Nolan, D.L.Suarez, and V. Nair. Diseases of poultry. 13th Edition. WIELY-BLACKWELL, pp: 202-219.

Majer, M., Herrmann, A., Hilfenhaus, J., Reichert, E., Mauler, R. and Hennessen, W. (1976). Freeze-drying of a purified human diploid cell rabies vaccine. Developments in biological standardization, Vol. 36, pp:285-289.

Mariner J.C., House J.A., Sollod A.E., Stem C., van den Ende M. and Mebus C.A. (1990). Comparison of the effect of various chemical stabilizers and lyophilization cycles on the thermostability of a Vero cell-adapted rinderpest vaccine. Veterinary microbiology, Vol. 21, No. 3, pp:195-209.

Mirchamsy, H., Shafyi, A., Mahinpour, M. and Nazari, P. (1977). Stabilizing effect of magnesium chloride and sucrose on Sabin live polio vaccine. Developments in biological standardization, Vol. 41, pp: 255-257.

Office international des epizooties (OIE). Manual of standards for Diagnostic tests and Vaccine. (AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS) Seventh Edition. Chapter 2.3.2: pp: 414-426. 2012.

Peek, L.J., Martin, T.T., Elk Nation, C., Pegram, S.A. (2007). Effects of stabilizers on the destabilization of proteins upon adsorption to aluminum salt adjuvants. Journal of pharmaceutical sciences, Vol. 96, No. 3, pp: 547-557.

Peetermans, J., Colinet, G., Bouillet, A., d'Hondt, E. and Stephenne, J. (1976). Stability of live, freeze-dried virus vaccines. Developments in biological standardization, Vol. 36, pp: 291-296.

Pipkin, P. and Minor, P. (1998). Studies on the loss of infectivity of live type 3 poliovaccine on storage. Biologicals, Vol. 26, No. 1, pp: 17-23.

 

Rahimi-Monazzah, K. (1984). An investigation of the potency of the infectious bronchitis virus in different stabilizing media and at various temperatures. Archive Institute Razi, Vol. 34, No. 35, pp: 33-37.

Rexroad, J., Wiethoff, C.M., Jones, L.S. and Middaugh, C.R. (2002). Lyophilization and the thermostability of vaccines. Cell Preservation Technology, Vol. 1, No. 2, pp: 91-104.

Samorek-Salmonowicz, E. and Czekaj H. (1993). Effect of lyophilization and storage on B-38 strain of Derzsy's disease virus properties. Medycyna- Weterynaryna, Vol. 49, No. 4, pp: 162-163.

Sarkar, J., Sreenivasa, B.P., Singh, R.P., Dhar, P. and Bandyopadhyay, S.K. (2003).  Comparative efficacy of various chemical stabilizers on the thermostability of a live-attenuated peste des petits ruminants (PPR) vaccine. Vaccine, Vol. 21, No. 32, pp: 4728-4735.

Setia, S., Mainzer, H., Washington, M.L., Coil, G., Snyder, R. and Weniger, B.G. (2002). Frequency and causes of vaccine wastage. Vaccine , Vol. 20, No. 7, pp: 1148-1156.

Sood, D.K., Aggarwal, R.K., Sharma, S.B., Sokhey, J. and Singh, H. (1993). Study on the stability of 17D-204 yellow fever vaccine before and after stabilization. Vaccine , Vol. 11, No. 11, pp: 1124-1128.

Sreenivasa, B.P., Bandyopadhyay, S.K. and Joshi, R.C. (1997). Thermostability of rinderpest vaccin virus after adptation of to vero cells. Indian Journal of Animal Sciences , Vol. 67, No. 7, pp: 553-555.

Toriniwa, H. and Komiya, T. (2008). Long-term stability of Vero cell-derived inactivated Japanese encephalitis vaccine prepared using serum-free medium. Vaccine , Vol. 26, No. 29, pp: 3680-3689.

Zaffran, M. (1995). Vaccine transport and storage: environmental challenges. Developments in biological standardization, Vol. 87, pp: 9-17.