آلودگیهای انگلی ماکیان بومی استان لرستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش بهداشت، اداره کل دامپزشکی استان لرستان، خرم‎آباد- ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم‎آباد- ایران

3 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

چکیده

آلودگی‌‌های انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و انسان است، بنابراین این آلودگی‌‌ها می‌‌توانند معضل اقتصادی و بهداشتی باشند. هدف از این بررسی، تعیین شیوع و گونه‌‌های انگل‌‌های داخلی و خارجی ماکیان بومی در استان لرستان بود. تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف استان لرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. انگل‎های داخلی و خارجی با آزمایشات میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند. چهارده گونه انگلی از کانال گوارشی، ریه‌‌ها و پرها جمع آوری گردید. میزان آلودگی به رایلیه‌‌تینا تتراگونا 22%، کوانوتنیا اینفاندیبولوم 1%، آسکاریدیاگالی 16%، هتراکیس گالیناروم 17%، سوبولورا پرومپتی 2%، تریکوسترونژیلوس تنوئیس 3% و کاپیلاریا آناتیس 3% تعیین شد. 8% طیور به سینگاموس تراکئا آلوده بودند. آلودگی ماکیان بومی به انگل‌‌های آیمریا تنلا 10%، آیمریا ماکسیما 4% و آیمریا آسرولینا 3% بود. 5% از ماکیان به منوپون گالینه و کوگلوتوگاستر هتراگرافوس و 4% به آرگاس پرسیکوس آلوده بودند. پیشنهاد می‌‌گردد آموزش‌‌های لازم به روستاییان و دامپزشکان درخصوص انجام درمان‌‌های دوره‌‌ای ضدانگلی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parasitic infections of local chickens from Lorestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • N. Zakian, 1
  • H. Nayebzadeh, 2
  • O. Dezfoulian, 2
  • R. Agha ebrahimi-Samani, 3
1 Section of Hygiene, Veterinary General Office of Lorestan Provcince, Khorramabad, Iran
2 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Parasitic infections of native chickens are among sources of infection for people and industrial poultry, thereby constituting health and economic problems. The purpose of this study was to determine the prevalence and the identification of species of internal and external parasites of native chickens in Lorestan Province. One hundred native chickens selected randomly. Endoparasites and ectoparasites were identified using microscopic examination. Fourteen species of parasites were collected from alimentary canals, lungs and feathers of chickens. Infection rates were as follows: Raillietina tetragona 22%, Choanoataenia infandibulum 1%, Ascaridia galli 16%, Heterakis gallinarum 17%, Subulura brumpti 2%, Trichostrongylus tenuis 3% and Capillaria anatis 3%. Out of 100 chickens, 8% were infected with Syngamus trachea. Native chickens were infected with Eimeria tenella (10%), Eimeria Maxima (4%) and Eimeria Acervulina (3%). Five percent of native chickens were infected with Menopen gallinae and Cuclotogaster heteragraphus. From the 100 native chickens examined, 4% were infected with Argas persicus. It is suggested that educational programs about periodical anti-parasitic treatments are necessary for veterinarians and rural people. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endoparasite
  • Ectoparasite
  • Native chickens
  • Lorestan

1-Eslami, A., Ghaemi, P. and Rahbari, S., (2009). Parasitic infections of free-range chickens from Golestan Province, Iranian Journal of Parasitology, 4 (3): 10-14.

2-Islam, M.J., Rahman, M.S., Talukder, M.H., Rahman, M.H. and Howlider, M.A.R., (2004). Investigation of parasitic infestation of scavenging chickens in Bangladesh. The Bangladesh Veterinarian, 21: 74-80.

3-Mukaratirwa, S., Hove, T., Esmann, J.B., Hoj, C.J., Permin, A. and Nansen, P., (2002). A survey of parasitic nematode infections of chickens in rural Zimbabwe.Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 68: 183-186.

4-Mwale, M. and Masika, P.K., (2011). Point prevalence study of gastro-intestinal parasites in village chickens of Centane district, South Africa. Africa Journal of Agricultural Research, 6: 2033-2038.

5-Nabavi, R., Manouchehre-Naiini, K., Yavari, M. and Zebardast, M., (2005). Study on the gastrointestinal helminthes of native fowls of Shahreh-Kord. Iran. Journal of Veterinary Science, 2: 311-316.

6-Nabavi, R., Abdollah-Poor, M. and Abdizadeh, R., (2007). Study on the gastrointestinal helminthes of native fowls of Gat-van, Khuzestan, Iran. 6th Congress of Parasitology, p: 97.

7-Naem, S. and Eskandari, S., (2005). Prevalence of intestinal helminthes of native chickens in Urmia, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 3: 200-203.

8-Nayebzadeh, H., Ahmadi Dezaki, A., and Ebrahimi, M., (2014). Gastrointestinal helminthic infections of local chickens, kept under the traditional system in the Isfahan region, center of Iran. Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 40 (2): 237-242.

9-Nazarbeigy, M., Eslami, A. and Rahbari, S., (2013). Study on the parasitic infections of native chickens of Ilam city, Ilam, Iran. Journal of Comparative Pathobiology, 10 (1): 907-912.

10-Permin, A., Bisgaard, F., Frandsen, M., Pearman, J.K. and Nansen, P., (1999). Prevalence of gastrointestinal helminthes in different poultry production systems. British Poultry Science, 40: 439-443.

11-Rayyan, A., Al-Hindi A. and Al-Zain, B., (2010). Occurrence of gastrointestinal helminthes commercial and free-range chickens in Gaza Strip, Palestine. Egypt Poultry Science, 30: 601-606.

12-Soulsby, E.J.L., (1982). Helminthes, arthropods and protozoa of domesticated animals.7th Ed., BailliereTindall, London: UK. pp. 92-354.

13-Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, J.L., Dunn, A.M. and Jennings, F.W., (1996). Veterinary Parasitology. 2nd Ed., Blackwell Science Ltd. Oxford: UK. pp. 8-170.