بررسی کشتارگاهی جراحات کپسول شاخی سم گاو در شهرستان اردبیل- ایران

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 د‌کترای د‌امپزشکی

2 عضو هیأت علمی د‌انشگاه فرد‌وسی مشهد‌

3 عضو هیأت علمی د‌انشگاه فرد‌وسی مشهد

4 گروه پژوهشی اتابک‌

چکیده

ابتلای ساختارهای انگشت به خصوص کپسول شاخی سم،‌به جراحات و آسیب‌های مختلف مسبب اصلی تظاهر لنگش در گاو می‌باشد. مطالعه حاضر در یکی از کشتارگاه‌های اطراف شهر اردبیل صورت پذیرفت. در طول یک سال مطالعه مجموعاً‌30882 رأس گاو (نر و ماده) از نظر ابتلای به ضایعات نواحی انگشتی مورد بررسی قرار گرفت، که در این میان 7488 رأس (2/24 درصد) به جهت ابتلای به جراحات کپسول شاخی سم مورد شناسایی قرار گرفتند. در مقایسه میزان فراوانی جراحات کپسول شاخی سم بین دو جنس نر و ماده در هر دو نژاد بومی و هولشتاین اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (05/0>p) گاوهای شیری اصیل 6/7 درصد، گاوهای شیری بومی 8/72 درصد، گاوهای نر اصیل 1/2 درصد، گاوهای نر بومی 4/17 درصد از جراحات را به خود اختصاص داده بودند. در میان جراحات کپسول شاخی انگشت ساییدگی پاشنه و بیماری خط سفید به ترتیب با 6/51 درصد و 4/24 درصد بیشترین موارد ابتلای را در میان دام‌های مورد مطالعه به خود اختصاص داده بود. نکته قابل توجه آنکه درصد شیوع التهاب نسج مورق و زخم کف در گاوهای شیری نژاد اصیل در مقایسه با گاوهای شیری بومی و جنس نر( نژاد بومی و اصیل) به نسبت بیشتر است. در بررسی ارتباط بین جراحات مزمن کپسول شاخی و به تبع عفونت عمقی استخوان،‌ اختلاف معنی‌داری بین دو نژاد بومی و هولشتاین در جنس ماده مشاهده شد (05/0>p) با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که لنگش به عنوان یک مشکل در گله‌های صنعتی و بومی مطرح می‌باشد. فقدان مدیریت بهداشتی هم‌چون بسترهای نامناسب و همیشه مرطوب و عدم اصلاح به موقع سم سببب شیوع نسبتاً بالای جراحات کپسول شاخی سم در دام‌های مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abattoir study of bovine claw lesions in Ardebil-Iran

نویسندگان [English]

  • T Madadzadeh 1
  • R Alaei 2
  • M Noori 3
  • I Nourozian 4
1 Veterinarian
2 Scientific Member of Ferdowsi Univeresity
3 Scientific Member of Ferdowsi University
4 Atabak Research Group.
چکیده [English]

Claw capsule lesions are the most common cause’s lameness in cows. During the entire year of 2005 a survey was undertaken by sir author on the prevalence of different claw lesions causing lameness on 30882 cases of culled cows and bulls at central abttoir in the vicinity of Ardebil which was well equiped and with new constructions. After recording information for each case, the feet were amputated and solar parts of the claws were pared for more morphopathological studies. The claws lesion in cows (80/4%) was more than bulls (19/5 %) (p<0/05). A chi-squared test applied to the prevalence rate of claw lesion among all cases was 24/2 per cent. Most lesions occurred in the feet, the commonest were slurry heel (51/6%), white line disease (24/2%), diffuse septic pododermatitis (10/4%), sole ulcer (9/3%) and aseptic traumatic pododermatitis (4/1%). The prevalence rate of claw lesion in the fore limb was higher than hind limb. Slurry heel was the most important factor as the cause of deep sepsis of the digit. The results obtained from this study demonstrate that lameness in an important problem in cows and beef herb in Ardebil. High prevalence of rate of lameness is due to poor management in hoof trimming and locomotion monitoring. On the other hand, Poor quality of floors (shaps, hardness, friction and hygiene) was the main cause of claw lesions, which occurred most frequently in the solar surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant density
1-       عزیزی، محمود جیق سعید، دلیرنقده بهران ، احمدیان کامبیز، (1384) مطالعه بالینی لنگش ناشی از بیمار یهای موضعی انگشتی در گاوداری های شیری اطراف ارومیه، مجله دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، دوره 60، شماره 3 ، ص 245-241.

2-       نوری م، نوروزیان ا، مرجانمهر س ح. شاد ح، (1387) لنگش در گاو شیری، تشخیص نادرست یا مداخلات درمانی نامناسب، مجله پژوهش و سازندگی، تابستان 87.

3-       نوری م، (1385) مطالعه رادیو- مورفوپاتولوژی مواردی حذفی گاوانمبتلا به لنگش در یکی از کشتارگا ههای اطراف شهر تهران - ایران، پایان نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

 

4- Anderson DE, Jean G, (1996), Diagnosis and management of tendone disorders in cattle, Vet Clin of North Am Food Anim

Pract, 17 (1): 1-21, 93-142.

5- Arkins, (1981) Lameness in dairy cows Part I; Part II, Irish Vet J,35, 135-140, 163-170.

6- Bouckaert, (1964) Lameness in cattle: Some diseases of the bovine foot-tendon retraction in calves-spastic paralysis.

Proceeding of the 3th International Meeting on Diseases of Cattle, Copenhang, Denmark. p 225-240.

7- Clarkson MJ, Downham DY, Faull WB, Hughes JW, et al, (1996) Incidience and prevalence of lameness in dairy cattle, Vet Rec, 138: 563-567.

8- Collick DW, Ward WR, Dobson H, (1989), Association between types of lameness and fertility. Vet Rec 125: 103-106.

9- David GP, (1983) Concrete based cubicles and lameness, Vet Rec 113: 503-506.

10- Eddy RG, Scott CP, (1980) Some Observation on the incidence of lameness in dairy cattle in somerset. Vet Rec 106:

140-144.

11- Edward, (1980) White line disease of the foot in cattle. Vet Annual, 20: 227-233.

12- Greenough PR, Mac Callum FJ, Weaver AD, (1981) Lameness in Cattle, 2nd edn. Bristol John Wright and Sons.

pp.170.

13- Hariss DJ, Hibburt CD, Anderson GA and et al, (1988) The incidence, cost and factors associated with foot lameness in dairy cattle in south-western Victoria, Australian Vet J. 65:171-176.

14- Jubb TF, Malmo J, (1991) Lesion causing lameness requiring veterinary treatment in pastures-fed dairy cows in east

Gippsland. Aust Vet J 68: 21-24.

15- Maclean, (1965) Observation on acute laminitis of cattle in south Hampshire. Vet Rec 77: 662-672.

16- Mc Lennan MW, (1988) lncidence of lameness requiring veterinary treatment in dairy cattle in Queensland. Australian

Vet J 65: 144-147.

17- Maimandi PA, Hoseini M, (1998) Survey of lameness in six dairy farm of Shiraz area, 10th Int. Sympo. On Lameness in

Ruminant, pp.75.

18- Murray RD, Down ham DY Clarkson WB and et al. (1996) Epidemiology of lameness in dairy cattle: Description and

analysis of foot lesions, Vet Rec, 138: 586-591.

19- Nouri M, Nowrouzian I, Vajhi A, Marjanmehr SH, Faskhoudi D, (2007) Ankylosis of the digit bones in six cullin lame cows, Iranian J Vet Surg, 2(3):66-77.

20- Philipot JM, (1992) Report No 8 Fourchet des vaches laitieres Lyons, France, Center decopathologie animale

21- Prentice DE, Neal PA, (1972) Some observations on the incidence of lameness in dairy cattle in west Chesire. Vet Rec

911-7.

22- Rowland GJ, Russell AM, Williams LA, (1983) Effects of season, herd size, management system and veterinary practice

on the lameness incidence) dairy cattle. Vet Rec 113: 441-445.

23- Russell, AM, Rowland GJ, Shaw SR, Weaver AD. (1982) Survey of lameness in British dairy cattle. Vet Rec 111: 155-

160.

24- Toussant Raven E, (1989) Cattle Foot Care and Claw Trimming. Ipswich Farming Press Book. pp 13.

25- Weaver AD. (1994) Econocim importance of digital disease in cattle, Bovine pracitioner 19: 222-224.

26- Weaver AD. (1979) The prevention of laminitis in dairy cattle, Boving Practitioner 14: 70-72.

27- Whitaker DA, Kelly JK, Smith EJ, (1983) Incidence of lameness in dairy cows. Vet Rec 113: 60-62.