شناسایی گونه‌های کنه‌های سخت در شترهای وارداتی منطقه زابل

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 رزیدنت بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه پژوهشی د‌امپزشکی اتابک

3 دانشیار بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

   با توجه به اهمیت کنه‌ها از نظر انتقال بیماری در بین شترها، شناخت گونه‌های مختلف آنها در منطقه زابل مورد توجه قرار گرفت. در طی این بررسی که از اسفند سال 1385 تا تیر ماه 1386 ادامه داشت 260 شتر از 5 منطقه به طور تصادفی انتخاب گردید. شترهای مورد بررسی از نوع جماز و وارداتی از افغانستان بودند. در این مطالعه تعداد 331 کنه از شترهای مزبور جمع‌آوری و جنس و گونه آنها مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد در حدود 9 درصد شتران به کنه آلوده بودند که از این میان 67/96 درصد کنه‌ها (320 عدد) Hyalomma dromeelarri و 32/3 درصد کنه‌ها (11 عدد) Hyalomma anatolicum بود. از آنجایی که در این بررسی فقط کنه‌های Hyalomma dromedarri و Hyalomma anatolicum تشخیص داده شد به نظر می‌رسد تنوع کنه‌های سخت در شترهای این منطقه بسیار کم است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. 

عنوان مقاله [English]

Identification of Ixodidae ticks of imported camels in Zabol area

نویسندگان [English]

  • V Najarnezhad 1
  • Z Mishmast 2
  • GH.R Razmi 3
  • M Azad 4
1 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, University Of Zabol, Zabol, Iran
4 Department of Parasitology, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Considering the importance of ticks in terms of the spread of diseases among camels, various types of ticks in zabol were studied. During this study which started at February of 2006 till July of 2007, 260 camels were selected randomly from 5 regions. The breeds of camels were camelus dromedary (imported from Afghanistan). In this study the genus and species of 331 ticks were diagnosed. The results of this study showed that 9% of camels were infected. The frequency of Hyalomma dromedarii and Hyalomma anatolicum were 96.67% and 3.32% respectively. As in this study, only 2 species of Hyalomma were diagnosed, it seems that the variety of Ixodidae ticks was very less and needs more investigation about tick fauna in camels.

1- آقایی، سیروس (1367) انگل های خارجی دام و عوارض مربوطه. شرکت کشاورزی دامپزشکی اکسیر.

بلندیان، آرش. حسینی، محمد جواد. حاجی پور لاطران، ناصر. و نوری آل آقا، ستار (1380) بیمار یهای عفونی شتر (ترجمه) ویراست اول، انتشارات نور بخش10 صفحه 44-45، 83-85، 115-116.

3- پورنیا، علی اکبر (1372) بررسی بیماری بابزیوز و کنه های ناقل ان در منطقه سرخس. خلاصه مقالات کنگره ملی دامپزشکی تهران صفحه 27 .

توکلی، مجید. آسمار، مهدی. جوادیان، و عزت الدین (1377) بررسی انتشار جغرافیایی کنه های آرگازیده و ایکسودیده در استان لرستان. خلاصه مقالات

نشریه اولین کنگره حشره شناسی پزشکی ایران، صفحه 28-29 .

 جباری، احمدرضا. هاشمی فشارکی، رضا. و عبدی گودرزی، محمد (1380) شناسایی کن ههای ایکسودیده جدا شده از نشخوارکنندگان اهلی منطقه قم.

پژوهش و سازندگی شماره 50 صفحه 11-13.

6- حداد زاده، حمیدرضا. و خضرائی نیا، زهرا (1377) اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان (ترجمه) چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران صفحه47-50.

7-  دهقانی، روح اله. طالاری، صفرعلی و نورایر، پیازک (1383) فون کن ههای پس استیگماتی شهرستان کاشان، پژوهش و سازندگی شماره 65 صفحه 19-23

8-  رزمی، غلامرضا. ابراهیم زاده، الهه. و اصلانی، محمدرضا (1378) شناسایی کنه های ناقل تیلریوز گاوی در گاوهای آلوده شهرستان مشهد، مجموعه مقالات یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 16-18 اسفند 1378 . صفحه 173 .

9-  رفیعی، عزیز. و راک، همایون (1364) انگل شناسی بند پایان، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 157-160

10-  شاهقلیان، لهراسب. مشکی، بهنام. ممتاز، حسن. و سمیع پور، وحید (1382) بررسی فراوانی تیلریوز گاوی در شهرستان شهرکرد، پژوهش و سازندگی شماره   59 صفحه 41-43.

11- عریان، احمد (1362) بیماری های شتر (ترجمه)، انتشارات دفتر مرکزی جهاد سازندگی صفحه 42 .

12- فرازی، شهاب الدین (1372) تشخیص گونه‌های کنه در گاوها و تغییرات فصلی آنها در شهرستان اهواز، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

13 مظلوم، ذات ا .... (1350) انواع کنه‌های یافت شده در ایران، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، جلد 27 شماره اول،صفحه6-12 .

14- نعمان، وحید. جهانگیر نژاد، علی اکبر. و نبی نژاد، عبدالرضا (1384) بررسی شیوع و شناسایی انگل بابزیا در گوسفند و بز کوچرو و عشایر استان اصفهان. پژوهش و سازندگی شماره 67 صفحه. 35-41.

15- یخچالی، محمد. و حاجی حسن زاده زرزا، شهرام (1383) مطالعه جنبه‌های اکولوژی و میزان شیوع کنه های سخت )آرکارینا: ایکسودیده( در گاو، گاومیش و گوسفند در دامدار یهای اطراف شهرستان اشنویه. پژوهش و سازندگی شماره 63  صفحه 31-35.

 

16- Diab,F.M., El-Kady,G.A. and Shoukry,A. (2001) Bionomics of ticks collected from Sinai peninsula: 2- Abundance, attachment sites, and density estimators of ticks infesting Arabian camels. Journal of the Egyptian Society of Parasitology. Aug; 31-2 :479-489.

17- Hoogsteraal,H. (1956) African Ixodoidea. Vol1, ticks of the sudun, us naval medical research, Cairo, Egypt. pp. 292,298,337 ,339,535,536,583,586.

18- Kady, G.A. (1998). Protozoal parasites in tick species infesting camels in Sinai peninsula. O.j. Egypt. Soc. Parasitol. 28:765-76.

19- Marchette, N.H.F.; stiller,D. (1982) Ecological relationships and evaluation of the R.ckettsiae.crc press, florida. Vol.1, pp.44.

20- Mazyad,S.A. and Khalaf,S.A. (2002) Studies on theileria and babesia infecting live and slaughtered animals in Al Arish and El Hasanah, North Sinai Governorate, Egypt. J Egypt Soc Parasitol. Aug;32-2:601-610.

21- Zeleke M, Bekele T (2004) Species of ticks on camels and their seasonal population dynamics in Eastern Ethiopia. Trop

Anim Heals Prod. 2004. apr; 36 (3): 225-31.