شناسایی Sarcocystis hominis در گاوهای کشتار شده اصفهان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

انگل های جنس سارکوسیستیس از معمول ترین تک یاخته های نشخوارکنندگان اهلی می باشد. برخی از گونه های سارکوسیستیس می توانند با ایجاد بیماری های کلینیکی یا تحت کلینیکی باعث ضررهای اقتصادی زیادی شوند. S.hominis یکی از سه گونه سارکوسیستیس است که باعث تشکیل کیست در عضلات گاو می شود و می تواند انسان را نیز آلوده نماید. میزان شیوع سارکوسیست در عضلات گاو در سراسر دنیا و ایران بسیار بالا است ولی مطالعه ای در زمینه شناسایی گونه های سارکوسیستیس در ایران وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی حضور S.hominis می باشد. در این مطالعه، مری و دیافراگم 100راس گاو از کشتارگاه فساران اصفهان جمع آوری شد و برای تشخیص گونه S.hominis مورد مطالعه میکروسکوپ نوری و الکترونی قرار گرفت.در بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری، کیست ها به دو صورت دیواره نازک و ضخیم دیده شدند. کیست های S.hominis در 10 درصد گاوهای مورد مطالعه، دیده شد. این کیست ها دیواره ضخیمی داشتند که به صورت مخطط و شعاعی مشاهده شد. دامنه ابعاد کیست های S.hominis 5/137-30 × 70-20 میکرون و ضخامت دیواره ی آنها 6-5/2 میکرون بود. در مشاهدات میکروسکوپ الکترونی ترانسمیشن، برجستگی های پرزی شکل، پایه پهن، انتهای پائینی کند، حالت استوانه ای و حاوی  میکروتوبول ها در ناحیه مرکزی بودند. این برجستگی ها تقریبا به صورت عمودی نسبت به سطح سارکوسیست قرار گرفته بودند. بنابراین طبق شواهد میکروسکوپ نوری و الکترونی، کیست S.hominis تأیید گردید.

عنوان مقاله [English]

Sarcocystis hominis identification in slaughtered cattle of Isfahan using light and electron microscope

نویسندگان [English]

  • H Nourani 1
  • S Matin 2
  • A Nouri 3
  • H.R Azizi 1
  • M Amini Harandi 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University
2 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
3 Department of Electron Microscopy, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karadj, Iran
4 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The parasites of genus sarcocystis are among the most commonly found parasites in domestic ruminants and some species of sarcocystis can generate important economic loss when causing clinical and subclinical diseases. Sarcocystis hominis, one of the three species of sarcocystis that cause muscular cysts in cattle, can infect the human intestinal tract. There is high infection rate of sarcocyst in cattle in the world including Iran but there is not any study about Sarcocystis species identification in Iran. This work aimed to survey existence of S. hominis. In this study, esophagus and diaphragm muscles of 100 cattle were collected from Fesaran abattoir of Isfahan and examined for the presence of S. hominis based on histopathological and ultrastructural characteristics. Histopathological examinations revealed thin and thick walled cysts. S. hominis cysts were observed in 10% of the examined cattle. The cysts had thick, radially striated walls, and were 30-137.5 × 20-70 μm in size and their walls were 2.5 to 6 μm thick. S. hominis cyst walls appeared radially striated in the histopathological sections because of the presence of palisade-like villar protrusions. Ultrastructural features of the protrusions by TEM, were broad-based, blunt distal end, cylindrical, contained microtubules, and oriented nearly perpendicularly to the sarcocyst surface. Based on histopathological and ultrastructural features of the cysts, we identified them as S. hominis.