بیماری لکه سفید میگو در میگو های وحشی سفید هندی آب‌های ساحلی هرمزگان در ایران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی – گرگان

2 موسسه تحقیقات شیلات – تهران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان‌

چکیده

بیش از 20 ویروس به عنوان عامل بیماریزای میگو شناسایی شده است. ویروس بیماری لکه سفید به عنوان یک عامل بیماریزای شدید نه تنها در میگوهای پنائیده بلکه در میزبان های واسط زیادی از قبیل خرچنگ های دریایی، کوپه پودها، میگوها و خرچنگ های آب شیرین  نیز باعث بیماری می شوند. مطالعات زیادی در خصوص شناسایی و بررسی بیماری لکه سفید میگو در دنیا صورت گرفته است. این تحقیق جهت یررسی و شناسایی بیماری لکه سفید میگو درمیان میگوهای آب های ساحلی استان هرمزگان به مرحله اجرا گذاشته شد. این تحقیق در سه منطقه از آب های ساحلی استان شامل اطراف جزیره قشم، جزیره هرمز و آب های ساحلی بندر جاسک انجام شد. نمونه برداری از مناطق یاد شده به صورت فصلی و به مدت یک سال و نیم از زمستان 1385 تا بهار 1387 انجام گرفت. درطول این مدت از آبشش(اندام هدف) تعداد 1080 قطعه میگوی سفید هندی نمونه برداری شد. روش های مورد استفاده در این بررسی روش های PCR وآسیب شناسی بافتی بودند.کیت مورد استفاده در این تحقیق کیت مالزیایی با نام Singel Tube Nested PCR for WSSVبود. نتایج حاصل از آزمایشات مولکولی PCR و آسیب شناسی بافتی در طی مدت آزمایش منفی و میگوهای مورد آزمایش از فاقد بیماری لکه سفید بودند. این نتایج به معنی عدم آزمایش های غربالگری لازم ونیز عدم رعایت اصول مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش نبوده، بلکه به دلیل فراوانی میزبان های واسط و راه های انتقال عامل بیماری بایستی تمام اصول مدیریت بهداشتی را رعایت نمود. 

عنوان مقاله [English]

Survey on white spot disease in wild Penaeus indicus in Hormozgan coastal waters of Iran

نویسندگان [English]

  • B Gharavy 1
  • M Afsharnasab 2
  • Y Aftabsavar 3
  • M.R Sadeghi 3
  • K Radkhah 3
1 Inland Water Aquatic Stock Research Center- Gorgan
2 Iranian Fisheries Research Organization- Tehran
3 Persian Gulf and Oman sea Ecological Research Center- Bandar Abbas
چکیده [English]

More than 20 viruses have been reported as pathogens to shrimp.WSSV has been found to be highly pathogenic not only to penaeid shrimp, but also to a wide host range which include marine crabs and copepods,freshwater crabs and prawns.This survey carried out to detect the WSV in wild P.indicus population on the costal waters of Hormozgan  Province.The samples were collected from three area include: costal waters of Qeshm island, Hormoz island and Jask.We examined 1080 P.indicus (gill organs) by PCR and histopathology methods.A diagnostic kit for this survey have been applicated from Malaysia,named”Single-Tube Nested PCR for WSSV”. The analysis results revealed that the samples of P.indicus had examined from these area were free from WSV.The PCR tests were negative for all samples and no observed any damages of histology due to WSSV on gills.

1- افشارنسب.م؛ دشتیان نسب.ع؛یگانه. و. (1386) بررسی بیماری زایی ویروس سندرم لکه سفید (White spot syndrome virus) در میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei). مجله علمی شیلات ایران، شماره1،بهار 1386.##

2- تخم افشان.م؛تمجیدی.ب. (1382) علائم ظاهری واسیب شناسی بیماری لکه سفیدwhite spot syndrome disease) wssv) در میگوهای پرورشی سفیدهندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان. مجله علمی شیلات ایران، شماره2، تابستان1382 صفحات 15 تا 28. ##

3- سلطانی.م. (1381) اثرات ملی و بین المللی ناشی از بیماری ویروسی لکه سفید در صنعت میگو. فصلنامه نظام دامپزشکی شماره2، زمستان 1381، صفحات 53تا57. ##

4- فائو (2004) معرفی و انتقال میگوی سفید غربی(Penaeus vannamei) و میگوی آبی(Penaeus stylirotris) به آسیا و اوقیانوسیه. مترجمین غلامعباس زرشناس و محمد خلیل پذیر،1386 ریالناشر موسسه تحقیقات شیلات ایران،173 صفحه.##

5- Arthur.J.R. (1998) Disease prevention and health management in costal shrimp culture in Bangladesh.FAO Technical cooperation program.no.4##

6- Bondad-Reantaso.M.G; McGlsddery.S.E; East.I; Subasinghe. R.P(2001) Asia diagnostic guide to aquatic animal disease.FAO Fisheries Technichal Paper.402/2##

7-Chakraberty.A;Otta.S.K;Joseph.B;Kumar.S;Hossain.MD.S;Karunsagar.I;Yenugopal.M.N;Karunasagar.I. (2002) Prevalence of white spot syndron virus in wild crustacean along the coast of India.Current Science, Vol82,No11,10 ##

8- Chang. P.S; Chen. H.C; Wang. Y.C. (1998) Detection of white spot syndrome associated baculovirus in experimentally infected wild shrimp, crab and lobsters by in situ hybridization.Aquaculture:164: 233-242.##

9-Chapman.R.W;Browdy.C.L;Savin.S;Prior.S;Wenner.E (2004) Sampling and evaluation of white spot syndrome virus in commercially important Atlantic penaeid shrimp stocks.Dis Aquat org.Vol.59:179-158. ##

10- East.I.J;Black.P.F;McColl.K.A;Hodgson.K.A.J;Bernoth.E.M (2004) Survey for the presence of white spot syndrome virus in Australian crustaceans. Australian Veterinary journal.Vol,82.No,4.##

11- Flegel.T.W. (2006) Detection of major penaeid shrimp viruses in Asis,a historical prepective with emphasis on Thiland.Aquaculture.258: 1-33.##

12-Hus.H.C;Lo.c.f;Lin.K.F;Peng.S.E;Chang.Y.S;Cheng.L.L;Liu.W.J;Kou.G.H. (1999) Studies on effective PCR screening strategies for white spot syndrome virus(wssv) detection in Penaeus monodon brooders.Dis Aquat Org.vol 39 :13-19.##

13-Kasornchandra.J;Boonyaratpaline.S;Itami.T.(1998)Detection of white spot syndrome in cultured Penaeid shrimp in Asia:Microscopic, observation and polymerase chain reaction.Aquaculture164: 243-251.##

14- Lightner,D.V(1996) A handbook of shrimp pathology and diagnostic procedures for disease of cultured Penaein shrimp. World Aquaculture Society,Baton Rouge,LA;USA,305P.##

15-Madhavi.R;Janakiram.P;Jayasree.L;Murth.P.S.N.(2002)Occurrence infections with multiple viruses in Penaeus monodon from culture ponds of north coastal Andhra Pradesh.Current Science ,Vol 82.No 11. 10. ##

16-Mohan.C.V;Corsin.F;Thakur.P.C;Padiar.P.A;Mdhusudan.M;Turnbull.J.F; Hao.N.V;Morgan.K.L.(2002) Usefull of dead shrimp specimen in studying the epidemiology of white spot syndrome virus (wssv) and chronic bacterial infection.Dis Aquat Org.Vol 50,1-8.##

17- Rahman.M.M.(2007) Differences in virulence between white spot syndrome virus(wssv) isolates and testing of some strategies in wssv infected shrimp.Thesis for obtaining the degree of Doctor in veterinary sciences(ph.D).Faculty of veterinary medicine ,Ghent university.##

18-Sahul Hameed.AS; Anilkumar. M; Stephen Raj. M.L; Jayaraman. K(1998) Studies on th pathogenicity of systemic ectodermal and mesodermal baculovirus and its detection in shrimp by immunological methods.Aquaculture 160: 31-45##

19-Withyachumnarnkul.B;Boonsaeng.V;Chomsoong.R;Flegel.T.W;Muangsin.S; Nash.G.L.(2003) Seasonal variation in white spot syndrome virus – positive samples in broodstock and post – larvae of Penaeus monodon in Thailand.Dis Aquat Org.Vol 53:167 – 171.##

20-Yoganandhan.K;Thirupath;SahulHameed.A.S.(2003) Biochemical, physiological ; Hematological changes in white spot syndrome virus-infected shrimp Penaeus indicus.Aquaculture, 221:1-11.##