بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره (PCBs) در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

2 استاد گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

3 دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده

آلاینده های آلی کلره, ترکیباتی با پایداری بالا و خطرناک می باشند که به طور گسترده در محیط زیست پراکنده شده اند. از بین این ترکیبات، بی فنیل های چند کلره (PCBs) می توانند برای انسان سرطان زا بوده و بر عملکرد فکری، سیستم عصبی، دستگاه تولید مثل و سیستم ایمنی بدن انسان تاثیر گذارند. موجودات آبزی بخصوص ماهیان مسیر اصلی ورود این ترکیبات به بدن انسان شناخته می شوند. تحقیق حاضر به بررسی تجمع و الگوی پراکندگی PCBs در 5 گونه از ماهیان خوراکی جمع آوری شده از تالاب شادگان و تاثیر عوامل مختلف بر غلظت این آلاینده ها می پردازد. تعیین و اندازه گیری غلظت این آلاینده ها در نمونه ها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در گونه های بنی، برزم و کپور ترکیب 52 - PCB  در بین ترکیبات PCBs بیشترین مقدار را داشته و در آنها به ترتیب برابر 03/2، 64/4 وng/g wet wt  92/1 بوده است. در شـیربت ترکیب 28 - PCB  و در شـلج 138 - PCB  بالاترین مقدار را داشته و در آنها به ترتیب برابر 68/4 وng/g wet wt  10/4 بوده است. میانگین غلظت PCBs در گونه برزم دارای بیشترین غلظت بوده (کروسکال والیس- من ویتنی یو) که می تواند مربوط به رژیم گوشتحواری این گونه باشد. بررسی ها نشان داد که  میانگین غلظتPCBs  در گروه وزنی کمتر از 320 گرم، گروه سنی بیش از 3 سال  و رژیم غذایی گوشتخوار بالاتر ترین مقدار را داشته است(من ویتنی یو). 

عنوان مقاله [English]

Investigation of concentration and pattern of polychlorinated biphenyls (PCBs) distribution in five edible fish species from Shadegan wetland

نویسندگان [English]

  • M Davodi 1
  • A Esmailisari 2
  • N Bahramifar 2
  • R Zamani ahmadmahmoudi 3
1 Natural Rsources and Marine Sciences Faculty of Tarbiat Modarres University Noor, Mazandaran Province
2 Natural Rsources and Marine Sciences Faculty of Tarbiat Modarres University Noor, Mazandaran Province
3 Natural Rsources and Marine Sciences Faculty of Tarbiat Modarres University Noor, Mazandaran Province
چکیده [English]

Organochlorine contaminants are highly stable and dangerous compounds, which are widespread in the environment. Among these compounds, polychlorinated biphenyls (PCBs) are carcinogenic for humans and can also affect intellectual functions and the nervous, immune and reproductive systems. Aquatic organism especially fishes are known to be main routes for e entrance of these compounds to the humans bodies. This research investigated accumulation and distribution pattern of PCBs in 5 edible fish species gathered   from Shadegan wetland and effects of various factors on concentration of these contaminants. Determination of concentration of these pollutants in specimens is performed using Gas Chromatography. Results showed that among PCBs, concentration of PCB-52 was the highest in Barbus barbulus, Barbus sharpeyi and Cyprino carpio 2.03, 4.64 and 1.92 ng/g wet wt, respectively. In Barbus grypus PCB-28, had the highest concentration (4.68 ng/g wet wt) and PCB-138 had the predominant pollutant in Aspius vorax (4.10 ng/g wet wt).  Mean concentration of PCBs in Barbus barbulus was the highest (Kruskal-wallis- Mann-whitney U), which can be related to carnivorous diet of this species.  Investigation showed that mean concentration of PCBs was higher in weight group of 0-320 g and in age group of over 3 years and carnivorous diet (Mann-whitney U(.

1- مهندسین مشاور، (1381) محیط طبیعی بوم سازگان تالاب شادگان، جلد 1، 180-50.##   

2- Coelhan، M. Strohmeier, J and Barlas. H، (2006) Organochlorine Levels in Edible Fish from the MarmaraSea, Turkey. Environ.  Int., Vol. 32: PP: 775-780.##

3- Covaci، A. Gheorghe, A. Hulea, O and. Schepens, P (2006) Level and Distribution of Organochlorine Pesticides, Polychlorinated Biphenyls and Polybrominated Diphenyl Ethers in Sediment and Biota from the Danube Delta, Romania.  Environ. Pollut., Vol. 140: PP: 136-149.##

4- Fu, Chung-Te and Shian-Chee. Wu، (2005) Bioaccumulation of Polychlorinated Biphenyls in Mullet Fish in a Former Ship Dismantling Harbour, a Contaminated Estuary, and Nearby Coastal Fish Farms.  Mar. Pollut. Bull., Vol. 51:PP: 932-939.##

5- Karadede, H. ، Oymak, S.A. and Unlu, E. (2004) Heavy Metals in Mullet, Liza abu, and Catfish, Silurus triostegus, from the Atatürk Dam Lake (Euphrates), Turkey. Environ.  Int., Vol. 30:PP: 183-188. ##

6- Moon, J.Y. Kim, Y.B. Lee, S.I. Song, H. Choi, K and Jeong, G.H. (2006). Distribution Characteristics of Polychlorinated Biphenyls in Crucian Carp (Carassius auratus) from Major Rivers in Korea.  Chemosphere, Vol. 62: PP: 430–439.##

7- NAS/NAE, (1972): Water Quality Criteria 1972, NationalAcademy of Sciences, NationalAcademy of Engineering, US Environmental Protection Agency R3 73 033, Washington, DC.##

8- Naso, B. Perrone, D. Ferrante, M.C. Bilancion, M. and Lucisano, A (2005). Persistent Organic Pollutants in Edible Marine Species from the Gulf of Naples, Southern Italy. Sci.  Total Environ., Vol. 343: PP: 83-95.##

9- Pandit, G.G. Sahu, S.K. Sharma, S. and Puranik, V.D. (2006). Distribution and Fate of Persistent Organochlorine Pesticide in Coastal Marine Environment of Mumbai. Environ. Int., Vol. 32: PP: 240-243.##

10- Perugini, M. Cavaliere, M. Giammarino, A. Mazzone, P. Olivieri, V and Amorena, M. (2004). Levels of Polychlorinated Biphenyls and Organochlorine Pesticides in some Edible Marine Organisms from the Central Adriatic Sea.  Chemosphere, Vol. 57: PP: 391-400.##

11- Riedel, R. Schlenk, D. Frank, D and Costa-pierce, B. (2002). Analyses of Organic and Inorganic Contamination in Salton Sea Fish. Mar. Pollut. Bull, Vol. 44: PP:  403-411##

12- Roos، G. (2004). The Public Health Implication of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) in the Enviroment. Ecotoxicol. Environ. Saf., Vol. 59: PP:  275-291. ##

13- Sankar, T.V. Zynudheen, A.A. Anandan, R. and Nair, P.G.V. (2006). Distribution of Organochlorine Pesticide and Heavy Metal Residue in Fish and Shelfish from Calicute Region, Kerala, India.  Chemosphere, Vol. 65: PP: 583-590.##

14- Sethajintanin, D. Johnson, E.R. Loper, B.R and Anderson, K.A. (2004). Bioaccumulation Profiles of Chemival Contamination in Fish from the LowerWillametteRiver, Portland Harbour, Oregon. Environ. Contam.  Toxicol., Vol. 46: PP: 114-123.##

15- Smith, A.G and Gangolli, S.D. (2002). Organochlorine Chemicals in Seafood: Occurrence and Health Concerns. Food Chem. Toxicol., Vol. 40: PP: 767-779.##

16- Walker, C.H. (2001) Organochlorine pollutants form Environmental Ecotoxicological Prespective. Translated by Dabiri, Mino, publication of Shahid Beheshti University, Iran.  ##

17- Zhou, R. Zhu, L and Kong, Q. (2007) Persistent Chlorinared Pesticide in Fish Species from QiantangRiver in East China.  Chemosphere, Vol. 68: PP: 838-847.##

18- Zhou, R. Zhu, L. Chen, Y and Kong, Q. (2008) Concentration and Characteristics of Organochlorine Pesticides in Aquatic Biota from QiantangRiver in China.  Environ. Pollut , Vol. 151: PP: 190-199.##