پرورش طبیعی و مصنوعی کنه‌های سخت ( Acari : Ixodidae) گونه Hyalomma anatolicum anatolicum و مطالعه جداول رشد مربوط به چرخه زندگی این کنه در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از میزبان اختصاصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی –بخش انگل شناسی کرج

2 کارشناس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی –بخش انگل شناسی کرج

چکیده

با توجه به اهمیت مطالعه کنه غالب anatolicum anatolicum .H این کنه انتخاب شده است. کنه های ماده کاملاً خون خورده از صحرا جمع آوری شدند. در آزمایشگاه پس از بیرون آمدن لارو از پوسته تخم، خونخواری لارو بر روی خرگوش سفید آزمایشگاهی و خونخواری بالغین روی گوسفند انجام شده است. بطورکلی کنه های مربوط به منطقه لرستان از دو محل، کنه مربوط به منطقه کرج، اشتهارد، یک محل و کنه های منطقه بوشهر 5 محل مختلف پرورش داده شدند. مشخصات مربوط به هر مرحله در جداول مناسب تنظیم شدند.  با پرورش کنه ها مشخص شد که کنه های جمع آوری شده از این مناطق کنه anatolicum anatolicum .H بودند، با ادامه مطالعات پرورش، این کنه ها رفتار دو میزبانه از خود نشان دادند. مدت زمان پیش از تخم گذاری برای کنه های اشتهارد و بوشهر به ترتیب 7 و 4 روز، دوره تخم گذاری 20 و 19 روز، مدت زمان لازم برای تبدیل تخم به لارو 24 و 11 روز و مدت زمان خونخواری دوره لاروی و نوچه ای بر روی خرگوش 14 و 14 روز، مدت زمان قبل از پوست اندازی نوچه به بالغ 14 و 14 روز و زمان پوست اندازی 14 و 4 روز محاسبه گردید. حداقل مدت زمان کل چرخه زندگی anatolicum anatolicum .H منطقه اشتهارد و بوشهر به ترتیب 100 و 76 روز است که به این ترتیب کنه منطقه اشتهارد 3 نسل در سال و در منطقه بوشهر در شرایط مناسب 8/4 نسل در سال می تواند داشته باشد. در مورد کنه های جمع آوری شده از منطقه لرستان پس از سه نوبت پرورش حداقل مدت زمان کل چرخه زندگی بین 75 تا 80 روز محاسبه شد.  طول مدت تحمل گرسنگی کنه های بالغ نر و ماده اشتهارد 220 روز بود و طول مدت تحمل گرسنگی کنه های بالغ نر و ماده بوشهر حداکثر 162 روز محاسبه شد. تعداد کل تخم های محاسبه شده برای یک کنه ماده منطقه بوشهر (150±6000) عدد و وزن  یک عدد تخم کنه تقریبا 07/0 میلی گرم محاسبه شد.

عنوان مقاله [English]

Tick rearing studies of Hyalomma anatolicum anatolicum (Acari: Ixodidac) and preparing of its life cycle data at laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M Abdigoudarzi 1
  • SH Rivaz 2
1 Scientific Member of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
2 Expert of Razi Vaccine and Serum Research Institute Karaj, Iran
چکیده [English]

Ixodidae family members have got their importance due to their ability to transmit different pathogens to their hosts. There are some losses due to their direct blood feeding that may lead to anemia, tick paralysis and hide damage too. In this study three geographical strains of Hyalomma were collected from fields. They have been reared at laboratory in incubator and on rabbit and sheep for blood feeding. Different characteristics related to their life cycle have been studied and data were put in special tables. Both strains act as two host ticks and species diagnosis was confirmed as H. anatolicum anatolicum. The preovipositon periods were 7 days and 4 days for Eshtehard and Boushehr strains respectively. Minimum durations for whole life cycle under optimal conditions are 100days and 76 days for Eshtehard and Boushehr strains respectively. It has been concluded that these strains could have three and 4.8 generations per year for Eshtehard and Boushehr strains respectively. Minimum duration for whole life cycle under optimal conditions for Lorestan strain was 75 to 80 days. Starvation tolerance times were 220 and 162 days for adult stages of Eshtehard and Boushehr strains respectively. Total eggs laid for a female tick (Boushehr strain) was (6000±150) and a 0.07 milligram weight for one egg was calculated.

1- عبدی گودرزی، م. ( 1382 ) پرورش آزمایشگاهی کنه های سخت گونه یالوما آناتولیکوم آناتولیکوم و تعیین برخی از خواص زیستی آنها در آزمایشگاه و صحرا، گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی.

2- عبدی گودرزی، م. ( 1382 ) مروری بر طبقه بندی کنه های سخت و Hyalomma و توصیف مجدد جنس های (Acari: Ixodidae)

در ایران. پایان نامه RAPD-PCR در مقایسه با روش Rhipicephalusدوره دکترای حشره شناسی. دانشگاه تربیت مدرس. ایران. 

3- Das, H. L. and Subramanian, G. (1971) Acarologia. , 13: 496.

4- Das, H. L. and Subramanian, G. (1972) The biology of Hyalomma (Hyalomma) marginatum isaaci (Sharif, 1928)Kaiser

and Hoogstraal 1963(Acarina: Ixodidae)Acarologia, t.XIII, Fasc.3, 1972.

5- Delpy, L. (1936) Notes sur les Ixodides du genre Hyalomma (Koch). Ibid 14 : 206-245.

6- Delpy, L. (1937) Idem, II. Hyalomma schulzei Olenev 1931. Ibid 15 : 419-430.

7- Delpy, L. (1938) Les especes iraniennes du genre Haemaphisalis Koch 1844. Identite d, Haemaphysalis cholodkovskyi Olenev 1928 et d, Haemaphysalis cinnabarina var. crevita Senevet et Caminopetros 1930. Ibid 16: 1-10.

8- Djanbakhsh, B. (1956) Vectors of relapsing fever in Iran. 5th National Medical Congress, Iran (in Persian).

9- Delpy, L. (1946). Revision, par des voies experimentales, du genre Hyalomma C. L. Koch 1844 (Acarina, Ixodoidea). Note

preliminaire Ibid 21: 267-293.

10- Ghosh, S. and Azhahianambi, P. (2007) Laboratory rearing of T eileria annulata-free Hyalomma anatolicum anatolicum ticks. Exp. Appl. Acarol. , 43: 137-146.

11- Jagannath, M. S., Alwar, V. S. and Lalitha, C. M. (1972) Indian Journal of Animal Science, 42: 512

12- Jagannath, M. S., Muraleedharan, K. and Hiregoudar, L. S. (1979) Indian Journal of Animal Science, 49: 890

13- Linthicum, K. J., Logan, T.M., Kondig, J. P., Gordon S. W. and Bailey, C. L. (1991) Laboratory biology of Hyalomma

truncatum(Acari: Ixodidae), Journal of Medical Entomology, Volume 28, No. 2, pp. 280-283.

14- Maghami, G. (1965) Ticks in Iran and their role in transmission of disease. Presented at 1st Congress of Veterinary

Medicine, Iran (in Persian).

15- Mazlum, Z. (1971) Ticks of domestic animals in Iran: Geographical distribution, host relation and seasonal activity.

Journal of Veterinary Faculty, University of Tehran, Iran. 27 (1) in Persian.

16- Neal, Ch., Abdul-Rahman, S. and Jagannath, M. S. (1983) Life cycle of Hyalomma (H.) hussaini Sharif, 1928(Acarina:

Ixodidae), Cheiron, Volume 12, No. 6, pp. 313-317.

17- Nemenz, H. (1953) Ergebnisse der osterreichischen Iran-Expedition 1949/1950. Ixodidae. S. B. Ost. Acad. Wiss. Abt.

1162: 61-63.

18- Rafyi, (1955) Arthropods. Tehran University Press (in Persian).

19- Sonenshine, D. E. (1991) Evolution and systematic relationships of ticks, (chapter 2) In: Biology of Ticks, Volume 1,

Oxford University Press, New York, PP. 13-50.

20- Soulsby, E. J. L. (1982) Helminths, Arthropods and Protozoa of domesticated animals, Bailliere Tindall, pp.452-475

21- Waladde SM, Ochieng SA, Gichuhi PM (1991) Artificial membrane feeding of the ixodid tick, Rhipicephalus

appendiculatus, to repletion. Exp Appl Acarol 11: 297-396.

22- Waladde SM, Young, A. S. and Morzaria, S. P. (1996) Artificial feeding of Ixodid ticks, Parasitology Today, 12(7):

272-278.