اثر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم جیره‌ی غذایی در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، بهبهان، ایران

2 استادیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

4 کارشناس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز بر عملکرد و قابلیت هضم خوراک جوجه‌های گوشتی بود و بدین منظور آزمایشی با استفاده از 150 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده‌ی سویه‌ی آرین که از سن 1 تا 15 روزگی با جیره‌ی استاندارد بر مبنای جداول NRC (1994) مطابق با احتیاجات دوره‌ی آغازین تغذیه می‌شدند، انجام شد. آنزیم‌ها از سن 15 تا 35 روزگی به مدت 3 هفته در جیره‌های  غذایی استفاده گردید. (چون مصرف خوراک در هفته‌ی آخر بالاست، لذا استفاده از آنزیم توجیه اقتصادی ندارد). تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار1) شاهد (جیره‌ی پایه)، 2) جیره‌ی پایه به همراه آنزیم  پکتیناز، 3) جیره‌ی پایه به همراه سلولاز 4) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز، 5) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ همی‌سلولاز و 6) جیره‌ی پایه به همراه پکتیناز+ سلولاز+ همی سلولاز، بود. مقادیر آنزیم‌های سلولاز، همی سلولاز و پکتیناز به ترتیب: 33/0، 2 و 2 واحد/گرم غذا بود. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار (5 جوجه در هر تکرار) انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی که خوراک حاوی مخلوطی از سه آنزیم پکتیناز، سلولاز و همی سلولاز دریافت کردند، بیشترین افزایش وزن روزانه، بهترین ضریب تبدیل غذایی، نشان دادند (05/0<P). تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه‌ی جوجه‌ها و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره‌ی آزمایش (و نیز دوره آغازین و رشد) نداشتند. در تیمار آزمایشی محتوی مخلوطی از هر سه آنزیم، در هفته‌های اول، دوم، سوم و کل دوره‌ی آزمایش به ترتیب ضریب تبدیل 56/6، 08/13، 10/10 و 04/9 درصد نسبت به گروه شاهد بهبود یافت. اثر تیمارهای مختلف بر روی قابلیت هضم مواد آلی، پروتئین و انرژی در 35 روزگی معنی‌دار می‌باشد (05/0>P). بیشترین قابلیت هضم مربوط به تیماری است که جیره‌ی غذایی حاوی مخلوطی از هر سه آنزیم را مصرف کرده بودند. این گروه آزمایشی باعث 54/6 درصد افزایش در قابلیت هضم ماده‌ی آلی و 18/7 درصد در قابلیت هضم انرژی نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>P). بیشترین اثر تیمارهای آزمایشی بر روی قابلیت هضم پروتئین خام مربوط به گروهی است که در جیره‌ی غذایی خود هر سه آنزیم را دریافت کرده بودند (05/0>P). نتیجه‌گیری کلی اینکه، استفاده از مخلوط آنزیم‌های پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز در جیره های متداول ذرت- کنجاله‌ی سویای جوجه‌های‌گوشتی، قابلیت هضم و پتانسیل استفاده از مواد مغذی و در نتیجه عملکرد آنها را افزایش می‌دهد. 

عنوان مقاله [English]

Effect of pectinase, cellulase and hemicellulase on performance and digestibility of diets in broilers

نویسندگان [English]

  • S Eidivandi 1
  • A Mahdavi 2
  • F Alemi 2
  • S.A Hosseini 3
  • A Mostafa Tehrani 3
  • V Ghasemloo 4
1 Iran, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Animal Science Department,
2 Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University
3 Animal Science Researches Institute of Iran
4 Animal Science Researches Institute of Iran
چکیده [English]

digestibility in broiler chickens fed on corn-soybean meal based diets. The experimental diets consisted of 1.corn-soybean meal based control diet 2. Control diet supplemented with pectinas, 3. Control diet supplemented with cellulase, 4. Control diet supplemented with pectinase + cellulose, 5. Control diet supplemented with pectinase + hemicellulase and 6. Control diet supplemented with pectinase + cellulase + hemicellulase. All chicks were reared under conventional commercial broiler starter diet until 15 d of age. The diets were fed to 150 broiler chicks between 15 and 35 d of age. Chicks were given experimental diets containing 0.33, 2 and 2 U/g of diet cellulose, hemicellulase and pectinase respectively. There were not any significant differences between the experimental groups in body weight gain and feed conversion ratio but the treatment that consist of 3 enzymes showed greater body weight gain and better feed conversion ratio than the other treatments. This treatment improved FCR in first, second, third week and total period of experiment 6.56, 13.08, 10.10 and 9.04 % to control group respectively. The effect of an exogenous enzyme containing pectinase+cellulase+hemicellulase on digestibility of a corn/soy-based diet was the highest. This experimental group increased organic matter and energy digestibility respectively 6.54 and 7.18 % than control group. Also supplementation of three enzymes together eventuated the highest digestibility of protein (P<0.05). It can be concluded that combinational of these enzymes is effective in improving digestibility. It is concluded that supplementation with these enzyme preparations, which can improve uniformity and decrease mortality in broiler chickens fed on maize-based diets. This improvement is achieved through enzyme effects on digestion and potential of utilization.

1- مروارید، ع.، زهری، م. و م. کیایی. (1355) بررسی درصد کاهش وزن در طی کشتار و تعیین درصد درجات مختلف گوشت طیور. دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، 53-45 :32.##

2- Alam, M. J., Howiider, M. A. R., Pramanik, M. A. H., and Haque, M. A. (2003) Effect of exogenous enzyme in diet on broiler performance. International Journal of Poultry Science. 2: 168 – 173.##

3- Acamovic, T. (2001) Commercial application of enzyme technology for poultry production. World’s Poultry Science. 57: 225-242.##

4- Bedford, M. R. (2000) Exogenous enzymes in monogastric nutrition—Their current value and future benefits. Animal Feed Science And Technology. 86:11–13. ##

5- Chesson A. (2001) Non-starch polysaccharide degrading enzymes in poultry diets: influence of ingredients on the selection of activities. World’s Poultry Science Journal. 57: 251-263. ##

6- Choct, M. (2004) Enzymes for the feed industry: Past, present and future. XXII World’s Poultry Congress. pp 440. Istanbul, Turkey. ##

7- Choct, M., Kocher, A., Waters, D. L. E., Pettersson, D., and Ross, G. (2004) A comparison of three xylanases on the nutritive value of 2 wheats for broiler chickens. British Journal of nutrition. 92: 53 – 61.##

8- Cowieson, A.J. and Ravindran, V. (2008) Effect of exogenous enzymes in maize-based diets varying in nutrient density for young broilers: Growth performance and digestibility of energy, minerals and amino acids. British Poultry Science. 49: 37-44.##

9- Dansky, L. M., and Hill, F.W. (1952) Application of the chromic oxide indicator method to balance studies with growing chickens. Journal of Nutrition. 47: 449.##

10- Friesen, O. D., Guenter, W., Rotter. B.A., Marquardt, R. R. (1991) The effect of enzyme Supplementation on the nutritive value of rye grain (Secale cereale) for the young broiler chick. Poultry Science.70: 2501-2508.##

11- Inborr, J. (2000) Swedish poultry production without in-feed antibiotics –A testing ground or a model for the future? Australian Poultry Science Symposiom. 12: 1-9.##

12- Jiang, Z., Y. Zhou, F. Lu, Z. Han and Wang, T. (2008) Effects of different levels of supplementary alpha- amylase on digestive enzyme activities and pancreatic amylase mRNA expression of young  broilers. Asian-Australian Journal of Animal Science. 21: 97-102.##

13- Mandels M. (1985) Application of cellulases. Biochemical Society Transactions. 13: 414-415. ##

14- Mcdonald, D.E., Pethick, D.W., Mullan, B.P., and hampson, D. J. (2001) Increasing viscosity of the intestinal content alters small intestinal structure and intestinal growth and stimulates proliferation of enterotoxigenic Escheichis Coli in newly – weaned pigs. British Journal of Nutrition. 86: 487 - 498.##

15- Noy, Y., and Sklan, D. (1995) Digestion and absorption in the young chick. Poultry Science. 74: 366–373. ##

16- NRC. (1994) Nutrient requirements of poultry. 9th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington. DC.##

17- Oloffs, K., Samli, E., and Jeroch, H. (1999) Effect of supplementation of non-starch-polysaccharide (NSP) hydrolyzing enzymes and wheat variety on pre cecal and faecal digestibility as well as metabolizable energy of lying hens. Proceedings 12th European Symposium on Poultry Nutrition. WPSA Dutch Branch, Veldhoven, The Netherlands. pp. 256. ##

18- Olukosi, O.A., A.J. Cowieson and Adeola, O. (2007)Agerelated influence of a cocktail of xylanase, amylase, protease or phytase individually or in combination in broilers. Poultry Science. 86: 77-86.##

19- Parsaile, S., Shariatmadari, F., Zamiri, M. J., and Khajeh. K. (2007) Influence of wheat based diets supplemented with xylanase, bile acid and antibiotics on performance, digestive tract measurements and gut morphology of broilers compared with a maize-based diet. British Poultry Science .48: 594-600. ##

20- Pierson, E. M., Potter, L. M., and Brown., R.D. (1980) Amino acid digestibility of dehulled soybean meal by adult turkeys. Poultry Science. 59: 355-360.##

21- Saki, A.A., Mazugi, M.T, and Kamyab, A. (2005) Effect of mannanase on broiler performance, ileal and In-vitro protein digestibility, uric acid and litter moisture in broiler feeding. International Journal of Poultry science. 4: 21-26. ##

22- Saleh, F., Tahir, M., Ohtsuka, A., and Hayashi, K. (2005) A mixture of pure cellulase, Hemicellulase and pectinase improved broiler performance. British Poultry Science. 46: 602-606. ##

23- SAS Institute Inc. SAS User’s guide : Statistics. SAS Institue, Cary, (2006).##

24- Sorbara, J.O.B., A.E. Murakami, E.S. Nakage, F. Piracés, A. Potença, and Holanda Guerra R.L. (2009) Enzymatic Programs for Broilers. Brailan  Archives of Biology and Technology. 52: 233-240. 2009.##

25- Steenfeldt, S., Mullertz, A., and Jensen, JF. (1998) Enzymes supplementation of wheat-based diets for broilers. 1. Effect on growth performance and intestinal viscosity. Animal Feed Science and Technology. 75: 27-43. ##

26- Tabook, N. M., Kadim, I.T. Mahgoub, O., and Al-Marzooqi, W. (2006) The effect of date fibre supplemented with an exogenous enzyme on the performance and meat quality of broiler chickens. British Poultry Science. 47: 73-82.##

27- Tahir, M., F. Saleh, A. Ohtsuka, Hayashi,  K. (2005) Synergistic effect of cellulase and hemicellulase on nutrient utilization and performance in broilers fed a corn-soybean meal diet. Animal Science Journal. 76: 559-565.##

28- Tahir, M., F. Saleh, A. Ohtsuka, and Hayashi, K. (2008) An Effective Combination of Carbohydrases That Enables Reduction of Dietary Protein in Broilers: Importance of Hemicellulase. Poultry Science. 87:713-718.##

29- Uni, Z., Y. Noy, and Sklan, D. (1999) Posthatch development of small intestinal function in the poultry. Poultry Science. 78: 215–222.##

30- Vukic Vranjes, M., and Wenk, C. (1995) Influence of dietary enzyme complex on the performance of broilers fed on diets with and without antibiotic supplementation. British Poultry Science. 36: 265–275.##

31- Yamazaki, M., Murakami, H., Nakashima, K., Otsuka, M., Takada, R., and Abe, H. (2007) Effect of cellulase supplementation in low-crude protein diets on performance, nitrogen excretion, fat deposition, hepatic lipogenic and lipolytic enzyme activity in broilers. British Poultry Science. 48: 210-216.##

32- Zakaria, H. A.H., M.A.R. Jalal, and Jabarin, A.S. (2008) Effect of Enzymes on the Growing Performance of Broiler Chickens Fed Regular Corn/Soybean-Based Diets and the Economics of Enzyme Supplementation. Pakistan Journal of Nutrition. 7: 534-539.##

33- Zakaria, H. A.H., M.A.R. Jalal, and Abu Ishmais, M.A. (2010)The Influence of Supplemental Multi-enzyme Feed Additive on the Performance,Carcass Characteristics and Meat Quality Traits of Broiler Chickens. International Journal of Poultry Science 9: 126-133. ##

34- Zanella, I., N.K. Sakomura, F.G. Silversides, A. Fiqueirdo and Pack, M. (1999) Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on corn and soybeans. Poultry Science. 78: 561-568.##