بررسی سرولوژی لپتوسپیروزیس در گوساله‌های نر در گاوداری‌های نیمه صنعتی اطراف تهران

نویسندگان

1 دانشیار آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 رزیدنت بیماری های درونی دام های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

5 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

لپتوسپیروزیس یکی از بیماری های اسپیروکتی حاد می باشد که به لحاظ گسترش جهانی اهمیت ویژه ای دارد همچنین به عنوان یک بیماری زئونوز در سراسر جهان مطرح است. سرووارهای درگیر کننده ی جمعیت های گاوی درسراسر جهان معمولاً شامل ایکتروهموراژیه، هارجو، پومونا و گریپوتیفوزا می باشد. در مطالعه ی حاضر،200 نمونه سرمی از گوساله های نر 8-2ماهه در در دو ماه اردیبهشت و مهر1388 جمع آوری گردید. نمونه های سرمی با کمک روش آزمایشگاهی MAT (تست آگلوتیناسیون میکروسکوپیک) با6 سرو وار شامل های هارجو، پومونا،کانیکولا، گریپوتیفوزا، ایکتروهموراژیه و بالوم برای جستجوی پادتن مورد بررسی قرار گرفتند. تیترهای MAT بالای1/100 به عنوان نمونه های سرمی مثبت در نظر گرفته شدند.این مطالعه نشان می دهد که حدود 29درصد (58مورد) نمونه های سرمی مثبت بودند و بیشترین آلودگی مربوط به سرووار پومونا بود. همچنین بیشترین شیوع در ماه مهر و اردیبهشت به ترتیب مربوط به سروار پومونا و گریپوتیفوزا بود.هدف از این مطالعه، بررسی و جستجوی پادتن های لپتوسپیروز در سرم گوساله های (بدون علایم کلینکی) و مقایسه ی میزان شیوع سرووار های لپتوسپیرا در دو ماه مختلف در منطقه مورد مطالعه بود. این مطالعه نشان می دهد که در ماه های پر بارش سال، دامپزشکان و مدیران فارم ها (مزارع ، گله داری ها، محل های پرورش موجودات زنده) باید توجه ویژه ای نسبت به امکان ناقل بودن و حامل بودن گاوهای نر تخمی داشته باشند تا از گسترش عامل به گاوداری های دیگر جلوگیری شود.

عنوان مقاله [English]

Serological survey of leptospirosis in calves in Tehran suburb

نویسندگان [English]

  • GH.R Abdollahpour 1
  • Z Eftekhari 2
  • S Sattari Tabrizi 3
  • F Mousakhani 4
  • N Alighazi 5
1 Associated Professor of Veterinary Faculty, Tehran University
2 PhD Student of Veterinary Faculty, Tehran
3 Expert of Leptospiros Research Lab, Veterinary Faculty
4 Member of Scientific Board of Islamic Azad University
5 Student in Veterinary Medicine, Veterinary Faculty of Tehran
چکیده [English]

 Leptospirosis is one of the main causes of acute febrile illness and is presumed to be the most widespread zoonotic disease in the world. Cattle populations may be infected with serovars Hardjo, Pomona and Grippotyphosa. Infection with Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Hebdomadis, Autumnalis, Australis, Sejroe, Canicola and Bataviae serovars also occurs. In this study, 200 serum samples were collected from calves of 2-8 months-age from Tehran suburbs farms during October 2009 and May 2010. Sera were tested for antibodies against 6 serovars of Leptospira interrogans including: Hardjo, Pomona, Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae and Ballum using standard microscopic agglutination test (MAT) and titers of  ≥ 1/100 were considered to be positive. The results of this study showed that 58 (29%) of the calves were MAT positive, mainly to serovar Pomona. In October the most prevalent Leptospira serovar was Pomona and in May the most prevalent Leptospira serovar was Grippotyphosa. The aim of this study was to evaluate the presence of leptospiral antibodies in calves which did not show any clinical symptoms of leptospirosis and comparing two months in our study zone. It is concluded that the managers and veterinarians must pay more attention to the herd’s health because of biosecurity, specially in rainy months for preventing calves from becoming a source of continues infection in the herds.

1- Abdollahpour, G., Shafighi, S.T. and Sattari Tabrizi S. (2009) Serodiagnosis of leptospirosis in cattle in North of Iran, Gilan, International Journal of Veterinary Research, Vol. 3 No. 1 page 7-10.  ##

2- Bolin, CA. (1996) Diagnosis of leptospirosis: a reemerging disease of companion animals. SemVet Med Surg. (Small Anim.) 11: 166-171.##

3- Ellis, WA. (1984) Bovine leptospirosis in the tropics; prevalence, pathogenesis and control. Preventive vet. Med., 2, 411-421.##

4- Faine , S. (1994) Leptospira and leptospirosis.Boca Raton, Fl: CRC Press, 215-28.##

5- Farr , RW.(1995) Leptospirosis. Clin Infect Dis 1995; 21: 1-8.##

6- Greene ,CE. (2005) Infectious diseases of the dog and cat; 3rd edition; W. B. Saunders Company, Philadelphia. USA.##

7- Hanson, LE. (1982) Leptospirosis in domestic animals: the public health. J  Am Vet MedAssoc .,181: 1505–1509.##

8- Khorami N, Malmasi A,Zakeri S, ZahraeiSalehi T, Abdollahpour G, Nassiri S. M, NejatiA (2009) Screening urinalysis in dogs with urinary shedding of leptospires. Comp Clin Pathol 19(3):271-274.##

9- Levett, PN. (2001) Leptospirosis. Clin. Microbiol. Rev., 14: 296-326.##

10- Matsunaga, J. Barocch, M A . Croda , J. Young,T A. Sanchez,Y. Siqueira, I . Bolin, CA . Reis, M G. Riley, L W. Haake, D A, and I. Ko ,A .(2003) Pathogenic Leptospiran species express surface-exposed proteins belonging to the bacterial immunoglobulin superfamily. Molecular Microbiology 49 (4), 929–945##

11- Office International des Epizooties. In: Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals. Dowloaded on July 2004 from http://www.oie.int/eng/normes/manual/A_00043, 00069 and 00071.Htm>.##

12- OIE (2000) Manual of standards of diagnostic tests and vaccines, leptospirosis, part 2, section 22: chapter 2. 2. 4, paris.##

13- Ozkan, A and Vildan, Z (2005) Determination of the Seroprevalence of Leptospirosis in Cattle by MAT and ELISA in Hatay, Turkey. Turk. J Vet .Anim .Sci 29,1019-1024##

14- Radostits , OM. Gay , CC. Hinch , C. Kenneth, W. Constable, PD. (2007) Veterinary Medicine: A textbook of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Ed; Saunders Elsevier.pp 1098- 1100.##

15- Shafighi, S.T., Abdollahpour, G., Zahraei Salehi, T. and Tajbakhsh, H. (2010) Serological and bacteriological study of Leptospirosis in slaughtered cattle in North of Iran (Rasht),  African Mic Res J, 4(20): 2118-2121.##

16- Schreiber P, Martin V, Najbar W et al (2005) Prevention ofrenal infection and urinary Shedding in dogs by a Leptospira vaccination. Vet  Mic 108:113-118.##

17- Ward, PM. (2002) Seasonality of canine leptospirosis  in the United States and Canada and its association with rainfall. J  Preventive Vet Med 56(3): 203-213.##

18- Ward ,PM. Glickman, LT. Guptill ,LF. (2002) Prevalence and risk factors for leptospirosis among dogs in the United States and Cannada. 677 cases (1970–1998) J AmeVet Med Assoc 220(53): 53-58.##