بررسی توپوگرافیک هایپودرموزیس (میازیس) درگاوهای کشتار شده در کشتارگاه ارومیه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دامپزشکی دانشکاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هایپودرموزیس،به آلودگی اندام ها یا بافتهای حیوانات میزبان به مراحل نوزادی دیپترا گفته می شود که معمولاً کرمینه یا گراب نامیده می شود. bovis  Hypoderma و lineatum . H از مهم ترین مگس های مسبب هایپودرموز در گاوان می باشد. از آنجایی که در برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری از پاشدن انواع حشره کش ها و تجویز زیر جلدی آیورمکتین  استفاده می شود و از آنجایی که تماس دارو ها با انگل یکی از اصول درمان است،تعین بیشترین محل حضور لاروهای انگل می توانددر جلوگیری  از مصرف بیش از حد داروها وخطرات آن مفید باشد. در اکثر مطالعات انجام شده مرتبط با هایپودرموز بطور کلی محل حضور لاروهای هایپودرما نواحی پشت گزارش میگرددبا این وجود اطلاعات دقیق و مناسبی در مورد حضور لاروهای bovis .Hو lineatum .Hدر بخش های مختلف بدن وجود ندارد.در این بررسی که در طی 9 ماه در کشتارگاه ارومیه انجام شد از 4078 لاشه بازرسی شده 225لاشه (52/5 درصد)آلوده به H.bovis (88/84 درصد)و لینه آتوم (12/15 درصد)تشخیص داده شد که بیشترین شیوع آن  در سیستم پرورشی سنتی 89/56 درصد (27/95 درصد بوویس،73/4 درصد لینه آتوم) و در سمت راست بدن 57/47 درصد (73/86 درصد بوویس،27/13 درصد لینه آتوم) و در شرایط بدنی (B.C) 3تا 4 ، 8/39 درصد (12/95 درصد بوویس، 88/4 درصد لینه آتوم) و در عضلات طویل پشتی،کمری و شکمی (63/52 درصد)تعین گردید.از اینرو تکیه بر این چنین مطالعاتی می تواند در اجرای برنامه های کنترلی و درمانی بسیار موثر واقع شود.

عنوان مقاله [English]

Topographic survey on Hypodermosis in slaughtered cows in Urmia slaughterhouse.

نویسندگان [English]

  • R Lamei 1
  • M.J Gharagozlou 2
  • A Amniattalab 3
1 Graduated in Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Urmia Branch
2 Professor of Veterinary Faculty, Tehran University
3 Assistant Professor of Islamic Azad University Urmia Branch.
چکیده [English]

Bovine hypodermosis is a myiasis caused by larvae of Hypoderma bovis and H. lineatum which are commonly known as grubs. As different insecticide pour-on treatments and SC Ivermectin, which must be in direct contact with larvae, are used in larvae controlling programs, therefore, determining the exact topography of the most probable regions of larval presence is of great importance and it could help using less treatments [compounds]. In the present study which was carried out in 9 months in Urmia slaughterhouse, a total of 4078 inspected carcasses, 225 (5/52 %) were shown to be infested with larvae (84/88% H. bovis and 15/12% H. lineatum). The highest infestation rate was seen in the traditional husbandry system which was totally 56/44% (95.27% H. bovis and 4.73% H. lineatum) on the left half of the body, 44 % (85/85 % H. bovis and 14/15 % H. lineatum) on the right half of the body. In animals with a 3-4 body condition (B.C.), the rate was 43/11 % (90/72 % H. bovis and 9/28 % H. lineatum). In longissimus dorsi muscle, the rate was 55/5 %. This study and studies like this seem to be a good help in devising control and treatment programs. Five percent of carcasses with Hypoderma larvae infestation means a low rate of infestation in Urmia. However, serious treatment and preventive measures must be taken against this disease.

1- توسلی،م. (1380) حشره شناسی دامپزشکی، (ترجمه)تالیف:ریچارد، وال. ودیوید، شیرر. انتشارات دانشگاه ارومیه.##

2- نیاپاشا، م.ی. (1386) بررسی آلودگی به  گونه های مختلف هایپودرما در گاومیش در کشتارگاه ارومیه پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه،شماره 764##

3- سام کوکیایی،آ. (1385) بررسی آلودگی به میاز جلدی در گاو در کشتارگاه ارومیه،پایا ن نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، شماره 764.##

3- Anwar, M. (2002) studieson epidemiology ,economic sighnificance and chemotherapy of hypodermosis in cattle and buffaloes. Higher Education Commission Pakeistan.pp:137##

4- Araujo,C.N.,(1994) Etuded hypoderma lineatum: aspects epidemiologiques interaction hoste-parasite .Diss.:thesid doctoral, Brna.##

5- Aynur,G.,et. al, (2000) A survey of hypodermosis cattle slaughtered in Turkey. Turk I vet animi sci, 24, 429_430##

6- Boulard,C. (2002) Durably controlling bovine hypodermosis, veterinary research, pathologie aviare et parasitiologie ,france,2002,33,455-446##

7- Cozma, v. and suuteu. E. (1995) Epidemiology and aetiology of bovine hypodermosis in northwestern Romania. proc.of a symposium symposium of cost 811 projrct of Erupean communities, held on sept.8_10,Brussels.pp.65_68.##

8- Karatepe, m., Karatepe, B., (2008) hypodermosis in cattle slaughtered in nigdevprovince,turkey. Trop anime health prod..40(6):383_386##

9- Kotoch,R., et. al. (2005) Increasing incidence of hypodermosis in kangra valley of himachal Pradesh. Journal of veterinary parasitology,volume:19 ##

10- Metelista, V.K. and Karelin, S.T. (1993) Problem veterinarnoi-santitarii-i-Ekologii, 2:96_101.##

11- Murtaz,U.hasa.,m. uhammad nisar khan,z.afar iqbal,i.zharahmad,.(2008) surveillance of cattle hypodermosis in district chakwal; Pakistan. international journal  of agriculture and biology: vol.10,no.3 pp:337_339##

12- Nicolas-Gaulard ,I.; Moire,N.; Boulard,C.; (1995) Effect of the parasite enzyme hypodermin A on bovine lymphocyte prolifretion and interleukin 2##

13- Otify,Y.Z.and Mansour, N.K. (1944) hypodermosis among animals fumishing meat production in green mountain –libya.assiut vet.met.J.,32:54-63.##

14- zump,f.,(1965) myiasis in man and animal .old word, butterwo London .pp.189_242##