بررسی میزان آلودگی کندوهای زنبور عسل استان آذربایجان شرقی با باکتری Paenibacillus larvae و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در خلال سال های 1385 و 1386

نویسندگان

1 آزمایشگاه فارماکولوژی مرکز تحقیقات کاربرد دارویی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بخش سلولی و مولکولی، موسسه تحقیقات کاربرد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 آزمایشگاه فارماکولوژی مرکز تحقیقات کاربرد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

4 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمالغرب

5 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

بیماری لوک آمریکائی یکی از مهم ترین بیماری باکتریائی زنبور عسل بوده که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، می‌تواند موجب تلفات شدیدی درزنبورستان ها می گردد. عامل بیماری باسیل گرم مثبت اسپور داری بنام larvae Paenibacillus  می باشد. این باسیل کاتالاز منفی بوده واسپورآن بسیار مقاوم می باشد. مطالعه حاضر طی سال های1386 - 1385 در زنبورستان های 15 شهرستان، استان آذربایجان شرقی انجام گردید. در این بررسی تعداد 100 زنبورستان و از هر زنبورستان تعداد 5 کندوی زنبورعسل بطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج این بررسی نشان دادکه: از مجموع 100 زنبورستان استان، فقط از سه زنبورستان باکتری B.larvae جدا گردید و نتایج بررسی های آنتی بیوگرام به ترتیب از حساسیت این باکتری ها به: به تتراسیکلین، اکسی تترا سایکلین، سولفادیمیدین، تایلوزین، جنتامایسین، استرپتومایسین و پنی سیلین را نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Study on prevalence and antibiogram of American foulbrood in honey bee hives of east Azarbaijan province between 2007-2008

نویسندگان [English]

  • N Razmaraee 1
  • H Babaee 2
  • M Moradi 3
  • M Moharmi 3
  • I Khalili 4
  • L Foroughi 5
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Northwest Branch
2 Pharmacology Faculty of Medical Sciences University Tabriz
3 Razi Vaccine and Serum Research Institute Karaj
4 Razi Vaccine and Serum Research Institute Northwest Branch
5 Medical Sciences University of Tabriz, Aras International Branch
چکیده [English]

American foulbrood disease (AFB) is one of the most important bacterial diseases of honey bee can be caused severe losses in apiaries. AFB caused by Paenibacillus larvae a Gram positive and spore-forming bacterium. This study was taken placed in 15 area of east Azerbaijan province of IRAN between 2006-2007 years. In this study, 500 bee hives were randomly selected from 100 apiaries. Standard Bacteriological tests was performed to isolate Paenibacillus larvae Identification and Antibiogram tests were done on approved isolates. The results of this study revealed that, three apiaries were infected by Paenibacillus larvae and they were sensitive to the Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline,Sulphadimidine, Taylosin, Gentamicin, Streptomycin and Penicillin respectively. Finally, it was demonstrated that the rate of AFB in apiaries of east Azerbaijan province is low and isolated bacteria were sensitive to the most antibiotics.

1-اسماعیلی ، مرتضی – نگهداری زنبور  عسل(1364) ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،ص89 – 64##

2-شهرستانی ،نعمت الله – زنبور عسل و پرورش آن(1374) ، انتشارات دانشگاه تهران ،ص 42 – 84##

3-عراقی ، محمد. (1376) -  زنبور داری عملی - انتشارات دنیا ، ص 81-45##

4- عراقی ، حسین و همکاران ،1373 ، بررسی شیوع میزان شیوع بیماری لوک آمریکایی در زنبوران استان آذربایجانغربی- گزارش نهایی  طرح تحقیقاتی ، امور د ام استان آذربایجانغربی##

5- عظیمی ،محمد رضا، همکاران ،1386، ششمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور، کرج##

6-عقیلی ،سیمین، همکاران 1380، دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران ، تهران##

7-هاشمی ، مسعود . (1380) - راهنمای کامل پرورش زنبور عسل - انتشارات فرهنگ جامع ،ص 153-128##

8-یوسفی، پدرام، همکاران ،1386، ششمین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور، کرج##

9. Alippi, A. M. (1996). "[Characterization of isolates of Paenibacillus larvae with.biochemical type and oxytetracycline resistance]." Rev Argent Microbiol 28(4): 197-203.##

10. Alippi, A. M., G. N. Albo, et al. (2005). "In vitro and in vivo susceptibility of the honeybee bacterial pathogen Paenibacillus larvae subsp. larvae to the antibiotic tylosin." Vet Microbiol 109(1-2): 47-55##

11. Alippi, A.M., 1992. Characterization of Bacillus larvae White, the causative agent of American foulbrood of honey bees. First record of its occurrence in Argentina. Rev. Arg. Microbiol. 24, 67–72.##

12.Aydın N., Bülbül H., Bıyıklıoglu G., Yaralı C., Yavuz M.K. 1999. Isolation of Paenibacillus larvae from the honey samples taken from the beehives and honey introduced for consumption. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 10: 93-100.##

13. Bastos, E. M., M. Simone, et al. (2008). "In vitro study of the antimicrobial activity of Brazilian propolis against Paenibacillus larvae." J Invertebr Pathol 97(3): 273-8##

14. Blacquière, T. & van der Steen, J.2006,   Diagnosis and control of American foulbrood disease of honey bees in the Netherlands , PROC. NETH. ENTOMOL. SOC. MEET. - VOLUME 17##

15. Fries, I., Lindstrِm, A., Korpela, S., 2006. Vertical transmission of American foulbrood (Paenibacillus larvae) in honey bees (Apis mellifera). Vet. Microbiol.114, 269–274.##

16.Hansen, H., Brّdsgaard, C., 1999. American foulbrood: a review of its biology, diagnosis and control. Bee World 80, 5–23.##

17. Hansen, H., Rasmussen, B., 1986. The investigation of honey from bee colonies for Bacillus larvae. Dan. J. Plant Soil Sci. 90, 81–86.##

18. Hornitzky, M.A.Z., Nicholls, P.J., 1993. J medium is superior to sheep blood agar and brain heart infusion for the isolation of Bacillus larvae from honey samples. J. Apicult. Res. 32, 51–52.##

19. Graff, D.C., de Vanderkerchove, D., Dobbelaere, W., Peeters, J., Jacobs, F.J., 2001. Influence of proximity of American foulbrood cases and apicultural management on the prevalence of Paenibacillus larvae spores in Belgian honey. Apidologie 32,587–599.##

20.Kaftanoglu, O., (1998). National Beekeeping Development Project. CukurovaUniversity, Agricultural Faculty, Department of Animal Sciences. Adana.##

21. Lindstrِ21.m, A., Fries, I., 2005. Sampling of adult bees for detection of American foulbrood (Paenibacillus larvae subsp larvae) spores in honey bee (Apis mellifera)colonies. J. Apicult. Res. 44, 82–86.##

22. Nordstrِm, S., Forsgren, E., Fries, I., 2002. Comparative diagnosis of American foulbrood using samples of adult honey bees and honey. J. Apicult. Sci. 46, 5–12.##

23.Ozkırım A., Keskin N. 2002: Ankara ili ve çevresindeki arılıklarda teshis edilen baslıca yavru hastalıklarının dagılımı. Mellifera 2: 8- 12.##

24.Pankiw, P., Corner, J., 1966. Transmission of American foulbrood by package bees. J. Apicult. Res. 5, 99–101.##

25. Piccini, C., D’Alessandro, B., Ant_unez, K., Zunino, P., 2002. Detection of Paenibacillus larvae subspecies larvae spores in naturally infected larvae and artificially contaminated honey by PCR. World J. Microbiol. Biotechnol. 18, 761–765.##

26. Shimanuki H., Knox D.A. (1994) Susceptibility of Bacillus larvae to Terramycin®, Am. Bee J. 134, 125–126.##

27. Steinkraus, K.H., Morse, R.A., 1992. American foulbrood incidence in some US and Canadian honeys. Apidologie 23, 497–501.##

28. Thompson, V.C., Rothenbuhler, W.C., 1957. Resistance to American foulbrood in honey bees. II. Differential protection of larvae by adults of different genetic lines. J. Econ. Entom. 50, 731–737.##

29.Woodrow, A.W., States, H.J., 1943. Removal of diseased brood in colonies infected with AFB. Am. Bee J. 81, 22–26.##