توزیع فراوانی نسبی آلودگی به انگل‌های خارجی مونوژن در ماهیان تیزکولی (Hemiculter leucisculus, Basilewsky, 1855) و سیم (Abramis bramaorientalis, Berg 1950) تالاب انزلی، با نگرش تاثیرآلاینده‌های رود‌خانه پیربازار

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته کار شناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم وفنون دریائی خرمشهر

3 دانشیار گروه بهداشت ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

4 دانشجوی دکتری حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

 
تالاب انزلی به عنوان مهم ترین پشتوانه در تکثیر ماهیان دریای خزر می باشد که برای تخم ریزی، زاد و ولد و گاه زیستن، به تالاب روی می آورند. این تالاب در معرض آلودگی با آلاینده ها آلی، فاضلاب شهرستان رشت و انزلی و پساب های کشاورزی محدوده آن که از طریق رود خانه پیر بازار به تالاب وارد می شود قرار دارد. میزان شیوع فصلی و تراکم انگل ها توسط آلاینده ها آلی تحت تأثیر قرار می گیرد. از شاخص های متابولیک، انگلی و یا پاتولوژیک، به عنوان یک نشانگر مفید، مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای تعیین اثرات آلاینده های زیست محیطی استفاده می شود. لذا عمدتا از انگل های خارجی به عنوان شاخص آلودگی استفاده می شود. بدین منظور توزیع فراوانی نسبی آلودگی به انگل های خارجی مونوژن در ماهیان تیزه کولی (Hemiculter leucisculus) از ماهیان بومی و ماهی سیم (Abramis brama orientalis berg) از ماهیان مهاجر تالاب انزلی بررسی شد. نمونه برداری در 5 ایستگاه تالاب انزلی انجام گرفت. در ایستگاه های مربوطه با استفاده از تور پره در هر ایستگاه 30 عدد ماهی سیم و 40 عدد ماهی تیزه کولی صید می شد که به صورت زنده به آزمایشگاه مرکز انتقال یافت. در بین مونوژن ها داکتیلوژیروس به تعداد بالایی در ماهیان مورد بررسی مشاهده گردید که در حدود 19/4 ماهیان مورد بررسی مبتلا به این انگل می باشند. 9/4 ماهیان به انگل ژیروداکتیلوس و 3/1 به انگل Diplozoon paradoxum مبتلا بوده اند. در پنج مکان نمونه برداری ، قسمت شمالی حوزه مرکزی تالاب انزلی که بار آلودگی آب، ناشی از رودخانه پیر بازار در آن محل بالاست آلودگی به انگل های مونوژن به مقدار شدیدتری مشاهده گردید.از نظر میزان آلودگی بین ماهیان سیم و تیز کولی تالاب انزلی اختلاف معناداری وجود ندارد (p<0/005).        

عنوان مقاله [English]

An investigation on relative frequency of monogenean infestation in Anzali lagoon fishes (Hemiculter leucisculus and Abramis bramaorientalis) as an indicator for contamination of Pyrbazar River

نویسندگان [English]

  • H.R Azizi 1
  • A Tahmasebi Kohiani 2
  • A Nematolahi 3
  • M Adel 4
  • A Borjian 4
  • M Jafari Ranani 4
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord, University
2 M.S, Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Associate Professor of Veterinary Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord
4 Student,Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Anzali lagoon can be one of the most important wetlands called the world. This lagoon to support the most fish in the Caspian Sea is reproduced for the spawn, multiply, and sometimes live, to make the pond.Much of Rasht and Anzali city sewage and agricultural waste area of the lagoon through rivers into the Pyrbazar and increased levels of organic pollutants such as nitrite, nitrate, phosphate, oil and heavy metals to derivatives. Seasonal parasite prevalence and density by organic pollutants is influenced to justify. Indicators of metabolic, parasitic, or pathologic marker as a useful, economical and reliable to determine the effects of environmental contaminants are used. Therefore, mainly ectoparasites as pollution indicators are used. Thus, the relative frequency of contamination of monogeneanectoparasites in fish Tyzcoli (Hemiculter leucisculus) of native fish and Sim (Abramis bramaorientalis) Anzali lagoon of migrant fish were investigated. Five sampling stations in the Anzali lagoon were done. Station using the relevant tour blades per station number 30 sim and 40 number fish Tyzcoli fishing was live in the central laboratory was transferred. The Dactylogyrushigh number of fish that were studied about 19.4% of fish studied are infected with this parasite. Gyrodactylus9.4% of fish parasites and 3.1% were infected with parasites Diplozoon paradoxum. in five places, sampling, parts of Anzali lagoon north central area on river water pollution caused by pyrbazar the location of contamination is high value monogenean parasites were more severe. Of contamination between fish Sim and Tyzcoli no significant mean difference (p <0005).

 1- پازوکی، ج. ، معصومیان م. و جعفری. ن. (1385) فهرست اسامی انگل های ماهیان ایران ،چاپ اول، موسسه تحقیقات شیلات ایران،78-20.##

2- جلالی ب.(1377) انگل ها و بیماری های ماهیان آب شیرین ایران، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. شرکت سهامی شیلات ایران، 447 – 530 .##

3- فائو (سازمان خواربار جهانی وکشاورزی سازمان ملل متحد). (1991) گزارش نهایی توان باروری تالاب انزلی وبررسی ذخایر ماهی درآن ، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، صفحه 58. ##

4- منوری، س .م. (1369) بررسی اکولوژیکی تالاب انزلی ، چاپ اول، انتشارات گیلکان، صفحه. 227.##

5- میرزاجانی ،ع، ر.، قانع، ا، خداپرست شریفی، ح. (1387) ارزیابی کیفی رودخانه های منتهی به تالاب انزلی بر اساس جوامع کفزیان . محیط شناسی (دانشگاه تهران)، 45 (1): 38-31.##

6- Broeg, K., Zander, S., Diamant, A., Korting, W., Kruner, G., Paperna, I.andVon, Westernhagen, H., (1999) The use of fish metabolic, pathologicaland parasitological indices in pollution monitoring—1.North Sea Helgol Mar Res, 53:171–194.##

7- Buchmann, K., Bresciani, J., (2006) Monogenea (Phylum Platyhelminthes).In: Woo, P.T.K. (Ed.), Fish Diseases and Disorders. Protozoan and Metazoan Infections, 2nd ed., vol. 1. CABI Publishing, Wallingford,U.K., pp: 297–344.##

8- Chapman, Lauren J., Carmine ,A. Lanciani and Colin, A. Chapman., (2000) Ecology of a diplozoon parasite on the gills of the African cyprinid Barbusneumayen. East African Wild Life Society,African Journal Ecology, 38: 312-320.##

9- Cone, D.K., (1995) Monogenea (Phylum platyhelminthes). In: Woo, P.T.K., (Ed), Fish diseases and disorders. Cab International, Wallingford, p 289–327.##

10- Dušek, L., Gelnar, M and Sebelova,S., (1998) Biodiversity of parasites in a freshwater environment with respect to pollution: Metazoanparasites of chub (Leuciscus cephalus L.) as a model for statistical evaluation.Int J Parasitol 28: 1555–1571.##

11- Francisco, E. Monteroa., Silvia Crespo, FrancescPadro., Fernando De la Ga´ndara., Antonio Garcıa. And Juan Antonio Raga., (2004) Effects of the gill parasite euxaptaseriolae (Monogenea: Heteraxinidae) on the amberjack SerioladumeriliRisso (Teleostei: Carangidae). Aquaculture, 232: 153–163 . ##

12- Guo,F.C.andP. Woo., T.K. (2009) Selected parasitosis in cultured and wild fish.Veterinary Parasitology,163: 207–216.##

13- Halton, D. W. and Jennings., J. B. (1965) Observations on the nutrition of monogenetic termatodes.Biol Bull ,129: 257-272.##

14- Khan,R.A. and Thulin, J., (1991) Influence of pollution on parasites ofaquatic animals. Adv Parasitol, 30:201–238.##

15- Klaus,Knopf., Antje, Krieger. andFranz,Hölker, (2007) Parasite Community and mortality of overwintering young-of- year roach (Rutilus rutilus). Journal of Parasitology, 93(5):985-991. ##

16- Koskivaara, M., Valtonen. E.T. and Prost., M. (1991) Seasonal occurrence of Gyrodactylid monogeneans on the roach (Rutilus rutilus) and variations between four lakes of differing water quality in Finland. Aqua Fennica, 21:47–55.##

17-  Kuperman, B.I., (1992) Fish parasites as bioindicators of the pollutionof bodies of water.Parazitologiia, 26:479–482.##

18- La, Rosa.T.,Mirto, S., Marino, A., Alonzo, V., Maugeri, T.L. andMazzola, A., (2001) Heterotrophic bacteria community and pollution indicatorsof mussel-farm impact in the Gulf of Gaeta (Tyrrhenian Sea). Mar Environ Res, 52(4):301–21.##

19- Marcogliese, D.J. and Cone, D.K., (1997) Parasite communities as indicators of ecosystem stress. Parassitologia, 39:227–232.##

20- McVicar, A.H., (1997) The development of marine environmental monitoring using fish diseases. Parassitologia, 39:177–181.##

21- Moller, H., (1987) Pollution and parasitism in the aquatic environment. Int J Parasitol, 17:353–361.##

22- Ogut, H.and Palm, H.W., (2005) Seasonal dynamics of Trichodina spp. on whiting (Merlangius merlangus) in relation to organic pollution on the eastern Black Sea coast of Turkey.Parasitol Res, 96: 149–153.##

23- Overseet, R.M. (1997) Parasitological data asmonitorso fenviron mental healt. Parassitologia, 39: 169-175.##

24- Palm, H.W. and Dobberstein, R.C., (1999) Occurence of trichodinid ciliates (Peritricha: Urceolariidae) in the Kiel Fjord, Baltic Sea, and its possible use as a biological indicator. Parasitol Res, 85:726–732.##

25- Palm, H.W., (2004) The Trypanorhyncha Diesing, 1863. PKSPL- IPB Press, Bogor, x + 710 pp.##

26- Peggy, Reed., Francis, Floyd. and Ruthel Lenklinger. (2009)Monogenparsites of fish. Institute of Food and Agricultural Sciences,. University of Florida. Visit the EDIS Web Site at http://edis.ifas.ufl.edu.##

27- Piazza, Rômi. Sharon., Maurício, Laterça. Martins., Luciana, Guiraldlli. Marcela and Maia, Yamashita., (2006) Parasitic Diseases of freshwater ornamental fishe scommercializedin florianopolis Santa Catarina, BRAZIL. B. Inst. Pesca, São Paulo, 32(1): 51 – 57.##

28- Pipan, T. (2000) Biological Assessment of Stream Water Quality- The Example of the Reka River (Slovenia), ACTA CARSOLOGICA, 29/1(15):201-222. ##

29- Sures, B. (2001) The use of fish parasites as bioindicators of heavy metals in aquatic ecosystems, Aquatic Ecology.35: 245–255.##

30- Thilakaratne, I. D. S. I. P., G. Rajapaksha, A. Hewakopara.,R. P. V. J. Rajapakse. and A. C. M. Faizal., (2003) Parasite infections freshwater ornamental fish in Sir Lanka. Diseases of aquatic organisms. 54: 157–162 . ##

31- Turgut, Emine,. Andrew, Shinn. and Rodney, Wootten., (2006) Spatial distribution of dactylogyrus (Monogenan) on the gills of the host fish. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 6: 93-98.##

32- Williams, H.H. and Mackenzie, K., (2002) Marine parasites as pollution indicators: an update Arasitology, 126:27–41. ##

33- Wootten, R., (1974) Spatial distribution of Dactylogyrus amphibothrium on the gills of Ruffegymnocephlaus cernua and its relation to the relative amounts of water passing over the pars of the gills. J. Heminthol,48:167-174.##

34-  Yeomans, W.E., Chubb, J.C and Sweeting, R.A., (1997) Use of protozoan communities for pollution monitoring. Parassitologia, 39:201–212.##

35- Zimmermann. S., Sures, B. and Taraschewski, H. (1999) Schwermetal lanreicherungbei parasitischen Würmern in Abhangigkeit vonverschiedenen Umweltfaktoren- ein Beitragzum Einsatz von Endoparasitenals Bioindikatorenfür den aquatischen Lebensraum. In: Oehlmann J and Markert B (eds.), Okotoxikologie- okosystemareAnsatze und Methoden, 335–340##