بررسی انگلهای مونوژن ماهیان آب شیرین در برخی از استخرهای پرورشی در سطح استان اصفهان

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی-کاربردی مرکز اصفهان

2 دانشیارگروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، علوم و تحقیقات تهران

3 پزشک عمومی

چکیده

بررسی‌های انگل‌‌شناسی بر روی ماهیان گرمابی در استخرهای پرورشی در سطح مزارع استان اصفهان در طی سال‌های 1385-1387 انجام گرفت. و در مجموع 150 قطعه ماهی از سه منطقه در استان اصفهان از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و استخرهای دو منظوره کشاورزی صید شدند. ماهیان صید شده عبارت بودند از 65 عدد کپور معمولی، 40 عدد فیتوفاگ (کپور نقره‌ای) و 45 عدد آمور (کپور علفخوار). نمونه‌ها بطور زنده به آزمایشگاه منتقل شده و پس از قطع نخاع و بررسی میکروسکوپی انگل‌های Dactylogyrusextensus ،D. sahvuensis Gyrodactylus spp و lernaea که فون انگلی استان اصفهان را تشکیل می‌داد، شناسایی شد. برطبق این تحقیق کپورمعمولی و کپورنقره ای (فیتوفاگ)به انگل های داکتیلوژیروس، ژیروداکتیلوس و لرنئا و کپور علفخوار (آمور) به انگل های ژیروداکتیلوس و لرنئا آلوده بودند.
 

عنوان مقاله [English]

The study of monogen parasites of freshwater some fish in farm ponds in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Z Feizi 1
  • B Jalali Jafari 2
  • F Nabizadeh 3
1 Instructor of Applied Scientific University of Isfahan Center
2 Associate Professor of Science and Research Azad Tehran University
3 Medicine Doctor
چکیده [English]

The studies of parasitology was performed on freshwater in farm ponds in Isfahan province during the years of 2006- 2008 and in total were fished 150 fish from farm ponds of freshwater fish and dual purpose of agriculture of three regions in Isfahan. The fish were 65 Cyprinus carpio, 40 Hypophthalmichthys molitrix and 45 Ctenopharyngodon idella. The samples were taken to laboratory alive and after injury spinal cord and following investigation of microscopic parasites that were made the parasites blood of Isfahan, were identified. Dactylogyrus extensus, D.sahvuensis, Gyrodactylus spp. and Lernaea.According to the result of this study, Cyprinus carpio and Hypophthalmichthys molitrix were infected by parasitic worm consist of Dactylogyrus spp., Gyrodactylus spp and lernaea and Ctenopharyngodon idella was infected by parasites Gyrodactylus spp. and Lernaea.

1- جلالی، بهیار (1370) منوژن‌ های ماهیان آب شیرین ایران: انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران.##

2- جلالی، بهیار (1372) بیماری ‌های شایع ماهیان پرورشی ایران: انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران.##

3- جلالی، بهیار (1377) انگل ‌ها و بیماری‌ های انگلی ماهیان آب‌ شیرین ایران: انتشارات شرکت سهامی شیلات ایران.562 صفحه.##

4- جلالی، بهیار- برزگر، مریم (1383) انگل‌ های آبشش ماهیان معرفی شده و بومی دریاچه سد وحدت- کردستان. مجله علوم دامپزشکی ایران- سال اول شماره 3.##

5- زکی  خانی، نعمت ‌اله ( 1374) بررسی انگل ‌های سخت‌ پوست و زالوی ماهیان رودخانه زرینه‌ رود؛ پایان ‌نامه برای دریافت‌ دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، شماره 120.##

6- عراقی، سوره، عبدالله (1375) بررسی انگل ‌های منوژن‌ آبشش ماهیان رودخانه مهاباد و معرفی گونه‌ های جدید برای فون انگلی ایران: پایان‌ نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه شماره 133. ##

7- قربان ‌زاده، آرمان (1374) بررسی انگل ‌های منوژن آبشش ماهیان رودخانه زرینه رود با تأکید بر گونه‌ های جنس داکتیلوژیروس؛ پایان ‌نامه دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه؛ شماره 117.##

8-  مهدی پور، مهران- برزگر، مریم- جلالی، بهیار (1383) بررسی انگل های منوژن ماهیان رودخانه زاینده رود.مجله علوم دامپزشکی ایران –سال اول شماره 2. ##

9- Bauer,O.N. (1987) Epizootical significance of monogeneans in: Skarlato, O.A. (ed) investigation of Monogeneans in the U.S.S.R.,Oxonian,New Delhi, PP:137-142.##

10- Jalali B. and Molnar, K., (1990) Occurrence of monogeneans of freshwater fishes of Iran. I. Dactylogyridae from fish of natural waters and description of Dogielius mokhayeri n.sp. Parasit. Hung. No. 23,pp.27-32.##

11- Jalali B. (1995) Monogenean parasites of freshwater fishes in Iran, Ph.D thesis vet, Med. Res. Ins.Hun. Aca. Sciences, Hungary.##

12- Gussev,A.V. (1985) Parasitic meatozoan, Class monogenoida (in Russian). In Bauer,O.N.(ed): Key to the Parasites of freshwater fish of the  U.S.S.R., Vol.2, Nauka, Leaningrad.##

13- Molnar, K: Jalali B. (1992) Further monogeneans from Iranian freshwater fishes. Acta Vet. Hung. 40,55-61.##

14- Molnar,K: Jalali, B. (1993) Occurrence of monogeneans on Common carp of Iran and description of pathogenicity of D.sahuensis Ling, 1965 in infected Common carp. Proceeding of the carp Symposium. 6-9 sept. Budapest, Hungary.##

15- Pazooki J., Jalali B. and Ghobadian M. (2006) Monogean species from freshwater fishes of Zanjan province, Iran. Iranian journal of Fisheries sciences. Vol 6. No. I: 103-112. ##

16- Paperna, 1. (1964) Adaptation of the D.axtensus Muller et Van Cleave (1932) to ecological condition of Artificial ponds on Israel, J. Pavasitol. NO 50: 90 93.##

17- Roberts, R.J. (1989) Fish pathology. Second Edition. Bailliere Tindall.##