شناسایی کوکسیلا بورنتی در نمونه مخازن شیر گوسفندان در استانهای فارس، خوزستان، کرمان، قم و یزد به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز

نویسنده

گروه بهداشت مواد غذای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، شهر کرد- شهر کرد- ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تب کیو یک بیماری مشترک است که به وسیله یک ارگانیسم داخل سلولی اجباری به نام کوکسیلا بورنتی ایجاد میشود.شیر خام یا فراورده های لبنی تولید شده به وسیله شیر غیر پاستوریزه ممکن است حامل کوکسیلا بورنتی عفونت زا باشد.هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع کوکسیلا بورنتی در نمونه شیر مخازن  گله های گوسفند در استانهای فارس،خوزستان،کرمان،قم،یزد بود.
مواد و روشها:در مطالعه حاضر 183 نمونه شیر از 95 گله گوسفند برای بررسی حضور کوکسیلا بورنتی به روش واکنش زنجیره های پلیمراز آشیانه ای مورد آزمایش قرار گرفت.حیواناتی که نمونه شیرشان برای این مطالعه جمع آوری شد از نظر بالینی سالم بودند.
یافته ها: در مجموع 30 نمونه از 183 (1.6 درصد)نمونه شیر گوسفند بررسی شده از نظر کوکسیلا بورنتی مثبت بود:نمونه های مثبت مربوط به 2 گله از 21(9.5 درصد)گله گوسفند مطالعه شده در استان یزد بود.همه نمونه شیرهای جمع آوری شده در فارس،خوزستان،قم و کرمان از نظر کوکسیلا بورنتی منفی بودند.
نتیجه گیری:اگرچه شیوع بالایی از آلودگی در مطالعه حاضر مشاهده نشد، نتایج بیانگر آن است که گوسفندان به ظاهر سالم میتوانند منابع مهم کوکسیلا بورنتی باشند.علاوه بر ان نتایج مطالعه حاضر اهمیت پایش دوره ای میزان شیوع کوکسیلا بورنتی را در نمونه شیر گله های گوسفند در استانهای مختلف ایران را نشان می دهد.

عنوان مقاله [English]

Detection of Coxiella burnetii in ovine bulk milk samples in Fars, Khuzestan, Ghom and Kerman provinces using PCR assay

نویسنده [English]

  • E. Rahimi
Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Shahrekord Branch Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Background: Q fever is a zoonosis disease caused by an obligate intracellular organism Coxiella burnetii. Raw milk or dairy products that are produced by unpasteurized milk may contain virulent Coxiella burnetii. The objective of this study was to determine the prevalence rate of C. burnetii in bulk milk samples from dairy sheep herds in Fars, Ghom, Kerman, Khuzestan and Yazd provinces, Iran.
Materials and Methods: In the present study, 183 bulk milk samples from 59 dairy sheep herds were tested for C. burnetii using a nested PCR assay. The animals which their milk samples collected for this study were clinically healthy.
Results: In total, 3 of 183 (1.6%) ovine bulk milk samples were positive; the positive samples originated from 2 of 21 (9.5%) sheep breeding farms in Yazd. All bulk milk samples collected in Fars, Khuzestan, Ghom and Kerman were negative.
Conclusions: Although no extensive prevalence study was undertaken, the results of this study indicate that clinically healthy dairy sheep in are important sources of C. burnetii infection. In conclusion, the results of the present study showed the importance of periodically monitoring the prevalence rate of C. burnetii in milk samples from dairy sheep herds in different provinces, Iran.


Arricau-Bouvery, N. and Rodolakis, A. (2005). Is Q fever an emerging or re-emerging zoonosis? Veterinary Research, Vol, 36. pp: 327-349.
Berri, M., Arricau-Bouvery, N. and Rodolakis, A. (2003). PCR-based detection of Coxiella burnetii from clinical samples. In: Sachse K., Frey J. (Eds.), Methods in molecular biology, Humana Press Inc., Totowa, NJ.
Cekani, M., Papa, A., Kota, M., Velo, E. and Berxholi, K. (2008). Report of a serological study of Coxiella burnetii in domestic in Albania. Veterinary Journal, Vol, 175. pp: 276-278.
Cetinkaya, B., Kalender, H., Ertas, H.B., Muz, A., Arsalan, N., Ongor, H., et al. (2000). Seroprevalence of coxiellosis in cattle, sheep and people in the east of Turkey. Veterinary Record, Vol, 149. pp: 131-136.
Cerf, O. and Condron, R. (2006). Coxiella burnetii and milk pasteurization: an early application of the precautionary principle? Epidemiology and Infection, Vol, 134. pp: 946-951.
Fretz, R., Schaeren, W., Tanner, M. and Baumgartner, A. (2007). Screening of various foodstuffs for occurrence of Coxiella burnetii in Switzerland. International Journal of Food Microbiology, Vol, 116. pp: 414-418.
Guatteo, R., Beaudeau, F., Joly, A. and Seegers, H. (2007). Assessing the within-herd prevalence of Coxiella burnetii milk-shedder cows using a real-time PCR applied to bulk tank milk. Zoonoses and Public Health, Vol, 54. pp:191-194.
Guatteo, R., Beaudeau, F., Joly, A. and Seegers, H. (2006). Shedding routs of Coxiella burnetii in dairy cows: implications for detection and control. Veterinary Research, Vol, 37. pp: 827-833.
Haenlein G.F.W. (2001). Past, present, and future perspectives of small ruminant dairy research. Journal of Dairy Sciences, Vol, 84. pp: 2097-2115.
Hirai, A., Kaneko, S., Nakama, A., Ishizaki, N., Odagiri, M., Kai, A., et al. (2005). Investigation of Coxiella burnetii contamination in commercial milk and PCR method for the detection of C. burnetii in egg. Shokhin Eiseigaku Zasshi, Vol, 46. pp: 86-92.
Kazar, J. (2005). Coxiella burnetii Infection. Annals of the New York Academy of Sciences, Vol, 1063. pp: 105-114.
Kim, S.G., Kim, E.H., Lafferty, C.J. and Dubovi, E. (2005). Coxiella burnetii in bulk tank milk samples, United States. Emerging Infectious Diseases, Vol, 11. pp: 619-621.
Kirkan, F., Kaya, O., Tekbiyik, S. and Parin, U. (2008). Detection of Coxiella burnetii in Cattle by PCR. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences، Vol, 32, No, 3. pp: 215-220.
Maurin, M. and Raoult, D. (1999). Q fever. Clinical Microbiology Reviews, Vol, 12. pp: 518-553.
McQuiston, J.H., and Childs, J.E. (2002). Q fever in humans and animals in the United States. Vector Borne and Zeoonotic Disease, Vol, 2. pp: 179-191.
Masala, G., Porcu, R., Sanna, G., Chessa, G., Cillara, G., Chisu, V., et al. (2004). Occurrence, distribution and role in abortion of Coxiella burnetii in sheep and goats in Sardina, Italy. Veterinary Microbiology, Vol, 99. pp: 301-3015.
Mazyad, S.A. and Hafez, A.O. (2007). Q fever (Coxiella burnetii) among man and farm animals in North Sinai، Egypt. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, Vol, 37. pp: 135-142.
Norlander, L. (2000). Q fever epidemiology and pathogenesis. Microbes and Infection, Vol, 2. pp: 417-424.
Öngör, H., Cetinkaya, B., Karahan, M., Nuri Acik, M., Bulut, H. and Muz, A. (2004). Detection of Coxiella burnetii by immunomagnetic separation-PCR in the milk of sheep in turkey. Veterinary Record, Vol, 154. pp: 570-572.
Rahimi, E., Doosti, A., Ameri, M., Kabiri, E. and Sharifian, B. (2010). Detection of Coxiella burnetii by nested PCR in bulk milk samples from dairy bovine, ovine and caprine herds in Iran. Zoonoses and Public Health, Vol, 57. pp: e38–e41.
Reinthaler, F.F., Mascher, F., Sixl, W. and Arbessen, C.H. (1988). Incidence of Q fever among cattle, sheep and goats in the Upper Nile province in southern Sudan. Veterinary Record, Vol, 122. P: 137.
Rodolakis, A., Berri, M., Héchard, C., Caudron, C., Souriau, A., Bodier, C.C., et al. (2007). Comparison of Coxiella burnetii shedding in milk of dairy bovine, caprine, and ovine herds. Journal of Dairy Science, Vol, 90. pp: 5352-5360.
Sambrook, J. and Russell, D.W. (2001). Molecular Cloning. A Laboratory Manual. 3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
Tavatori, M.H.H., Mohammadian, M., Nikonam, G.H., Moustashari, M. and Monem, M. (2008). Lactation and milk characteristics of Qazvin Shal sheep. Pajouhesh & Sazandegi, Vol, 77. pp: 34-41.
Thomas, D.R., Treweek, L., Salmon, R.L., Kench, S.M., Coleman, T.J., Meadows, D., et al. (1995). The risk of acquiring Q fever on farms: a seroepidemiological study. Occupational and Environmental Medicine, Vol, 52. pp: 644-647.
Weir, W.R.C., Bannister, B., Chambres, S., De Cock, K. and Mistry, H. (1984). Chronic Q fever associated with granulomatous hepatitis. Journal Infection, Vol, 8. pp: 56-60.
Zhang, G.Q., Nguyen, S.V., To, H., Ogawa, M., Hotta, A., Yamaguchi, T., et al. (1998). Clinical evaluation of a new PCR assay for detection of Coxiella burnetii in human serum samples. Journal of Clinical Microbiology, Vol, 36. pp: 77-80.