ردیابی مولکولی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی در موارد سقط گاو در شهرکرد

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد

2 فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد، شهرکرد

4 دانشجوی دانشکده دامپزشکی و عضو پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام دانشگاه شهرکرد

5 دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیواحد شهرکرد

چکیده

سقط جنین می‌تواند به زیان‌های جدی اقتصادی منجر شود. لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی می‌توانند ناباروری و سقط جنین ایجاد نماید. با توجه به اهمیت آنچه ذکر گردید، مطالعه ی حاضر جهت ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی در و سقط گاو در شهرکرد انجام شد. ترشحات واژنی 36 گاو سقط کرده جهت ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌ها با روش مغذی دو مرحله‌ای با استفاده از محیط‌های آبگوشت مغذی لیستریا به عنوان محیط مغذی اولیه و محیط آبگوشت فریزر به عنوان محیط مغذی ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند. سپس از دومین محیط مغذی بر روی محیط پالکام آگار کشت داده شد. کلنی‌های مشکوک جهت ردیابی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی به وسیله آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفتند. لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی در هیچ یک از نمونه‌ها یافت نشدند. اگرچه راجع به آلوده نبودن نمونه‌های مورد بررسی به باکتری لیستریا نمی‌توان به طور قطع صحبت کرد و برای اظهار نظر دقیق تر، از روش PCR به طور مستقیم بر روی بافت‌های مشکوک نیز بهتر است استفاده شود اما با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می‌رسد لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانوی در ایجاد سقط جنین گاو در این منطقه احتمالا تاثیر چندانی ندارند و ممکن است عوامل عفونی دیگری در ابتلا به سقط گاو در این منطقه نقش اصلی را ایفا کنند که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین بررسی‌های بیشتر خصوصا روی بافت‌های مشکوک در این زمینه توصیه می‌شود. 

عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Listeria monocytogenes and L. ivanovii from bovine abortion in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • H Tahmasby 1
  • A Momeni 2
  • T Taktaz Hafshejani 3
  • S Mehrabiyan 4
  • H Momtaz 5
1 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor, Department of Veterinary Reproduction and Obstetrics, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Student, Faculty of Veterinary Medicine and Member of Research Institute of Zoonotic Diseases, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
5 Associate Professor, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Abortion can lead to major economic losses. L. monocytogenes and L. ivanovii can cause infertility and abortion. Considering the importance of what mentioned, present study was conducted to detection of L. monocytogenes and  L. ivanovii in bovine abortion from Shahrekord, Iran. Vaginal discharge from 36 aborted cows were investigated to  detection of L. monocytogenes and L. ivanovii. The samples were analyzed by two-stage enrichment techniques, Listeria  Enrichment Broth (LEB) as primary enrichment and Fraser Secondary Broth as secondary enrichment. Secondly  enrichments were streaked on Palcam agar. Suspected colonies were evaluated for detecting L. monocytogenes and L.  ivanovii by polymerase chain reaction (PCR) method. L. monocytogenes and L. ivanovii were not found in any sample.  However, we cannot discuss about absence of Listeria in the samples certainly and perhaps it is more accurate that suspicious tissues would be tested by direct PCR method, according to the results of this study it is thought that L. monocytogenes and L. ivanovii may have little impact on the incidence of cattle abortion in this region and other infectious agents may play a major role in cattle abortions in this region that has not been investigated in this study. Therefore, further investigations especially in the suspected tissues are recommended 

- افشار نسب، م. 1386. بیماری ویروسی میگو. موسسه تحقیقات  شیلات ایران. 210 ص

2-  افشار نسب، م.؛ س. ر. سید مرتضایی؛ غ. اسکندری؛ ن. م. کر؛ ا. جرفی و ف. لالویی. 1385. گزارش نهایی بررسی و تعیین منبع بیماری لکه سفید در میگوهای پرورشی منطقه آبادان. موسسه تحقیقات  شیلات ایران. 75 ص

3 -سید مرتضایی، س،ر.  سبزعلیزاده؛ ع. ا. حجاری؛ ع. ا. جهانشاهی؛ ب. تمجیدی و ع. قوام پور. 1381. گزارش نهایی ارزیابی عوامل موثر بر تولید لارو میگو در کارگاههای تکثیر میگو استان خوزستان، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 63 ص.

4 -سید مرتضایی، س،ر. و ن. م. کر؛ 1386؛ فلور باکتریایی و قارچی در کارگاههای تکثیر میگوی استان خوزستان؛ سمینار ملی زیست شناسی؛ اردیبهشت 1386؛ ص: 79

 5 - سیدمرتضایی؛ س. ر ؛ ن. م. کر؛ م. آهنگرزاده ؛ ح. هوشمند؛ ا. جرفی؛ م. افشارنسب؛ ی. میاحی؛ س. عباسی؛ ف. کیان ارثی؛ س. سبزعلیزاده، م. مزرعاوی؛ ف. اسماعیلی؛ س. دهقان؛ م. محمدی دوست؛ ع. قوام پور؛ ل. محسنی نژاد و ج. بنی طرفی زادگان. 1386. گزارش نهایی بررسی وضعیت مدیریتی استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeusvannamei) در چوئبده آبادان با تاکید بر عوامل عفونی و غیر عفونی. اداره کل شیلات استان خوزستان. 105 ص.

6 - عابدیان امیری. ا.،م. افشار نسب؛ ا. اژدهاکش، م راد خواه. 1386. مروری بر وضعیت بهداشت و بیماریهای میگوی پرورشی سفید هندی P. indicus در استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی‌ شیلات ایران. شماره4. زمستان 1386. صفحات 107 تا 120

7-Alapide – Tendencia, E. V. and Dureza, L. A., 1997. Isolation of Vibrio spp. from Penaeus monodon (Fabricius) with red disease syndrome. Aquaculture, Vol. 154, No. 2, pp: 107 – 114.

8-Brock, A. J. and Main, K. L., 1994. A Guide to the common problems and disease of cultured Litopenaeus vannamei. The oceanic institute, Honolulu, Hawaii, USA, pp: 90–97.

9-Buller, N. B., 2004. Bacteria from fish and other aquatic animals: a practical identification manual. CABI publishing. 361p.

10-Flegel, T. W., 2006. The special danger of viral pathogens in shrimp translocated to Aquculture. Science Asia, Vol.32, pp:215-221.

11-Flegel, T. W., 1997. Special topic review: major viral disease of the black tiger prawn (P. monodon) in Thailand. Microbiology and biotechnology, Vol: 13, pp: 33–442.

12-George, M. R., Maharajan, A., John, K. R. and Prince jeyasseelan, M. J., 2006. Shrimps survive white spot syndrome virus challenge following treatment with vibrio bacterin. Indian Journal EXP Biol., Vol. 44, No. 1, pp: 63 –67.

 

13-Jayasree, L., Janakiram P. and Madhavi R., 2008. Isolation and characterization of bacteria associated with cultured Penaeus monodon affected by loose shell syndrome. The Israeli journal of Aquaculture, Vol. 60, No. 1, pp: 46 – 56.

14-Karunasagar, I., Otta, K. S. and Karunasagar, I., 1997. Histopathological and bacteriological study of white spot syndrome of Penaeus monodon along the west coast of India. Aquaculture, Vol. 153, pp: 9–13

15- Karunasagar, I., Karunasagar, I. and Umesha, R. K., 2004. Shrimp Health management in Asia: Microbial Diseases in shrimp. Aquaculture University of Aquaculture sciences, Mangalor, India, pp: 121–134.

16- Karunasagar, I. and I., Karunasagar, 1999. Diagnosis, treatment and prevention of microbial diseases of fish and shellfish. Current science, Vol. 76, No.3, pp: 387–399.

17- Lee, K. K., YU, S. R., Chen, F. R., yang, T. I. and Liu, P. C., 1996. Virulence of Vibrio alginolyticus isolated from diseased tiger prawn, Penaeus monodon. Current Microbiology, Vol. 32, No.4, pp: 229–31.

18- Lee, K. K., YU, S. R., Yang, T. I., Liu, P. C. and Chen, F. R., 1996. Isolation and characterization of Vibrio alginolyticus isolated from diseased kuruma prawn, Penaeus japonnicus. Letters in Applied Microbiology, Vol. 22, No. 2, pp: 111–4.

19- Limsuwan, C., 2003. Diseases of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thailand.The AAHRI newsletter , Vol. 12, No.1, pp:1-5.

20- Lightner, D.V. 2004. The penaeid shrimp viral pandemics due to IHHNV, WSSV, TSVand YHV: History in the Americas and current status Arizona, Tucson, USA, 20p.

21- Manivannan, S., Otta, S. K. and Karunansagar I., 2002. Multiple viral infection in P. monodon shrimp postlarvae in an Indian hatchery. Diseases of aquatic organisms. Vol. 48, pp: 233-236.

 

22- Mishra, S. S. and M. S., Shekhar, 2005. White spot syndrome virus isolates of tiger shrimp Penaeus monodon in India are similar to exotic isolates as revealed by polymerase chain reaction and electron microscopy. Indian Journal of Experimental Biology, Vol. 43,No. 7, pp: 654–661.

23- Mohan, C. V., Corsin., F., Thakur, P. C., Padiyar, P. A., madhusudan, M., Turnbull, J. F., Hao, N. V., and Morgan, K. L., 2002. Usefulness of dead shrimp specimens in studying the epidemiology of white spot syndrome virus (WSSV) and chronic bacterial  infection. Diseases of aquatic organisms, Vol. 50, No.1, pp: 1–8.

24- Noriega – orozco, L., Acedo – Felix, E., Higuera – Ciapara, I., Jimenez – Flores, R. and Cano, R., 2007. Pathogenic and non pathogenic vibrio species in aquaculture shrimp ponds. Microbiologia,Vol: 49, pp: 60–67.

25- Nunan, L. M., poulos, B. T. and Lightner, D.V., 1998. The detection of white spot syndrome virus (WSSV) and yellow head virus (YHV) in imported commodity shrimp. Aquacultare, Vol.160, pp:19-30.

26- Otta, S. K. and Karunasagar I., 2003. Detection of MBV and WSSV in apparently healthy P. monodon from India by PCR. Aquaculture, Vol. 220, pp:56-69.

27- Otta, S. K., Karunasagar, I. and Karunasagar, I., 2001. Bacteriological study of shrimp, Penaeus monodon (Fabricius) hatcheries in India. Applied Ichthyology, Vol:17, pp: 59–63.

28- Phuoc, L. H., Corteel, M., Cong Thanh, N., Nauwynck, H., Pensaert, M., Alday–Sanz, V., Vanden Broeck, W., Sorgeloos, P. and Bossier, P., 2009. Effect of dose and challenge routes of vibrio spp. on co-infection with white spot syndrome virus in Penaeus vannamei. Aquaculture, Vol. 290, pp: 61–68.

29- Phuoc, L. H., Corteel, M., Nauwynck, H. j., Pensaert, M. B., Alday–Sanz, V., Vanden Broeck, W., Sorgeloos, P. and Bossier, P., 2008. Increased susceptibility of white spot syndrome virus–infected Litopenaeus vannamei to Vibrio campbellii. Environmental  Microbiology, Vol. 10, pp: 2718–2727.

30 - Reantaso, M. G. B., Subasinghe, R. P., Arthur, J. R., Ogawa, K., Chinabut, S., Adlard, R., Tan Z. and Shariff, M., 2005. Disease and health management in Asian Aquaculture.Veterinary parasitology, Article In press pp:25-47.

31- Sarathi, M., Ishaq Ahmed, V. P., Venkatesan, C., Balasubramanian, G., Prabavathy, J. and Sahul Hameed, A. S., 2007. Comparative study on immune response of Fenneropenaeus indicus to Vibrio alginolyticus and white spot syndrome virus. Aquaculture, Vol. 271, pp: 8–20.

32- Selvin, J. and Lipton, A. P.,  2003. Vibrio alginolyticus associated with white Spot disease of Penaeus monodon. Diseases of aquatic organisms, 57: 147 – 150

33- Sung, H. H., Hsu, S. F., Chen, C. K., Thng, Y. Y. and Chao, W., 2001. Relationships between disease outbreak in cultured tiger shrimp (Penaeus monodon)  and the composition of vibrio communities in pond water and shrimp hepatopancreas during cultivation. Aquaculture, Vol.192, pp: 101–110.

34- Tu, c., Huang, H. T., Chuang, S. H., Hsu, Y. P., Kuo, S. T., Li, N. Y., Hus, T. L., Li, M. C. and  Lin, S.Y., 1999. Taura syndrome in pacific white shrimp Penaeus vannamei cultured in Taiwan.  Diseases of aquatic organisms, Vol. 38., pp:159-161.

35- Umesha, R.K., Uma, A., Otta, S.K. and Karunasagar, I., 2003. Detection by PCR of hepatopancreatic parvovirus (HPV) and other viruses in hatchery reared Penaeus monodon postlarvae. Diseases of aquatic organisms, Vol. 57, pp:141-145.

36- Wyban, J., 2003. Penaeus vannamei seedstock production: recent developments in Asia. Global Aquaculture Advocate, pp: 78-79.