مطالعه ی تأثیر عصاره سیر خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب رودهای در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر عصاره خام سیر بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب روده ای، 120 عدد ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 22±95 گرم به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. ماهی ها به ترتیب با مقادیر0 10، 20 و 40 گرم عصاره سیر خام به ازای هر کیلوگرم غذا به مدت یک ماه تغذیه شدند. پس از اتمام دوره ی پرورش، ماهیان از نظر افزایش وزن مورد مقایسه قرار گرفتند و از کبد، کلیه و حباب روده ای آن ها نمونه گیری شده و پس از تهیه ی مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین؛ لام ها با میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مصرف سیر تاثیر معنی داری بر افزایش وزن ماهی ها نداشته است. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد، در گروه هایی که سیر مصرف کرده بودند، در کلیه ها مواردی از تغییرات دژنراتیو و نکروزی، وجود دارد مشاهده گردید. در کبد ماهیان هر چهار گروه، آسیب دژنرسانس سلولی خفیف مشاهده شد. با این حال شدت ضایعات کبدی بین گروه های آزمایشی و گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. در حباب روده ای ماهی های مورد آزمایش در چهار گروه مورد مطالعه هیچ ضایعه ای مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد در صورت که مصرف عصاره سیر به عنوان یک افزودنی در ماهی کپور، تاثیری بر رشد نداشته و به جز آسیب مشاهده شده در کلیه، ایجاد آسیب قابل توجهی در ماهی کپور نمی کند. 

عنوان مقاله [English]

Study on effect of garlic crud extract on growth rate and histopathology of liver, kidney and intestinal bulb in common carp, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • R. Peyghan 1
  • A. Rezaie 2
  • N. Zadparvar 3
1 College of Veterinary, Shahid Chamran Ahvaz University
2 College of Veterinary, Shahid Chamran Ahvaz University
3 Graduate College of Veterinary Shahid Chamran Ahvaz University
چکیده [English]

In order to study the effect of garlic crude extract on growth rate and histopathology of liver, kidney and intestinal bulb, 120 fishes with initial mean weight of 95±22 g were divided to four groups. They were fed with 0, 10, 20 and 40 g/kg garlic crud extract in food for 1 month. At the end of experimental period, the growth rate was estimated and samples from liver, kidney and intestinal bulb were taken. After using routine method for preparing the tissue section, they stained by H&E staining method. There was no significant difference between control and experimental group in body weight and growth indices. The histopathology results showed that cellular degeneration was seen in the livers of the all groups of fishes. Cellular degeneration and necrosis was also seen in the kidneys. There was cellular degeneration in each four groups of fishes, but the control group did not show the necrosis changes. The intestinal bulb of the fish in all four groups was normal and no injury was seen in this part of body. In conclusion our study showed that, garlic extract feeding in common carp cannot be regarded as completely safe additive. By feeding the common carp, some injuries were seen in the vital organs. Also garlic feeding had not positive effect on growth rate and, however, no deleterious effects on growth of the fish.

1- پیغان رحیم و عبدالله مشائی مهرداد (1384). مدیریت مزارع پرورش ماهی گرمآبی:بهداشت و تغذیه ماهیها. چاپ اول، انتشارات دریاسر ، صفحات: 1-20.
2- پیغان، رحیم و مهجور، اشکان (1386). آسیب شناسی ماهی. تألیف:آر ژ روبرتس، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز، صفحات:221-237.
3- حمیداوی، احمد (1390). بررسی اضافه کردن پودر سیر Allium sativumبه غذا و تأثیر آن بر بافت روده و شاخص های رشد ماهی کپور معمولی. پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات- تکثیر وپرورش آبزیان، دانشگاه آزاد واحد خرمشهر، 13.
4- شاهسونی داور و موثقی، احمدرضا (1381). آسیب شناسی سیستمیک ماهی. تألیف: هیو دبلیو فرگوسن، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحات :234-235. 
5- علیشاهی، مجتبی (1383). نقش محرک های ایمنی در آبزی پروری. مجله سازمان نظام دامپزشکی کشور، دوره4، شماره 3:33-38 .
6- وثوقی، غلامحسین و مستجیر، بهزاد (1385). ماهیان آب شیرین. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات:166-175.

7- Banerjee S.K., Maulic M. ,Manchanda S.C., Dina A.K., Das T.K and Mauli S.K. (2001). Garlic- induce alteration in rat liver and kidney morphology and associated Change in endogenous antioxidant status. Food and Chemical Toxicology, 39: 793-797.
8- FAO / OIE / WHO (2006). Expert consultation on antimicrobial use in Aquaculture and antimicrobial resistance. Seoul, repablic of korea, http:// who .int / Food borne – disease / resistance /aqua -jun 06/en/ (Accessed May2013).
9- Guo J.J., Kuo C.M., Chuang Y.C.; Hong J.W., Chou R.L. And Chen T.I. (2012).The effect of garlic - supplemented diets on antibacterial activity against Streptococcus iniae and on growth in orange- spotted grouper, Epinepheluscoioides. Aquaculture, 364-365: 33-38
10- Jayaprakas V. and Euoharsia J. (1996). Growth performance of Labeorohita (ham) Livol (IHF)-1000) an herbal product. Indian National Science Academic, 63: 1-10.
11- Lang T., Wosniok W., Barsiene J.; Broeg K.; Kooecka J. And Parkkonen J. (2006). Liver histopathology in Baltic flounder (Platichthys) as indicator of biological effects of contaminants. Marine Pollution Bulletin, 53(8-9):488-496.
12- Metwally M.A. (2009). Effect of garlic on some antioxidant activities in Tilapia Nilotica (Orechromisniloticus). World Journal of Fish and Marine Sciences, 1 (1): 56-64.
13- Mesalhy S., Mahmoud N.A. and Fathi M.M. (2008). Effect of garlic on the survival, growth, resistance and quallity of OreochromisNicoticus. International Symposium Tilapia in Aquaculture.
14- Muhsin T.M., Al-Zubaidy S.R. and Ali E.T. (2001). Effect of garlic bulb extract on the growth and enzymatic activities of rhizosphere and rhizoplane fungi. Mycopathologia 152 (3): 143-146.
15- New man J.F. (2012). The urinary system. In: Zachary S.J. and Mc Gavin M.D. 5 ed. Penny Rudolph, India, pp:602-603 
16- Richard F.H. (2001). Acute and chronic toxicity study of fish oil and garlic combination. Internatiotan Journal Vitamol Nutrition Research, 71(5): 306-312.