کلیدواژه‌ها = Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
تعداد مقالات: 1
1. پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-95

کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح اله کشاورز؛ امیرحسین شاهمرادی؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ مریم مهره کش حقیقت