نویسنده = محمد حسین بنابازی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شبکه‌های تلفیقی به منظور برازش شبکه تنظیم بیان ژنی مؤثر بر رشد ماهیچه اسکلتی در گاو

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 120-127

محمد حسین بنابازی؛ همایون فرهنگ فر؛ الهام بهدانی