نویسنده = حمیدرضا شکرانی
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی، آسیب شناسی و اهمیت بهداشت عمومی لینگوآتولوزیس در بزهای کشتارشده در کشتارگاه‌های استان لرستان

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-58

محمدرضا ولی نژاد؛ حمیدرضا شکرانی؛ قاسم فرجانی کیش