نویسنده = اسماعیل ذوقی
تعداد مقالات: 10
1. مروری بر استفاده واکسن دز کاهیده بروسلا ملی تنسیس سویه Rev.1 در دامهای بالغ

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 2-9

محمد ابراهیمی؛ اسماعیل ذوقی


2. فراوانی بایوتایپهای مختلف بروسلا در سقط جنین های بروسلایی گوسفند و بز در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1376، صفحه 154-155

اسماعیل ذوقی؛ عبدالله عبادی؛ علی محمد بهروزیخواه؛ مهران یاراحمدی


3. بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک جنین های سقط شده ناشی از بروسلوز در گوسفند

دوره 9، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 117-117

محمدرضا غلامی؛ اسماعیل ذوقی؛ پرویز اهورائی؛ محمد حسن حبل الورید؛ عباس عزی؛ صغری صدیقی نژاد


4. مقایسه پادگنهای رزبنگال تهیه شده از B. abortus و B. melitensis

دوره 9، شماره 3، پاییز 1375، صفحه 111-111

اسماعیل ذوقی؛ عبد الله عبادی؛ علی محمد بهروزی خواه؛ مهران یاراحمدی


5. بررسی سرو-باکتریولوژی بروسلوز در سگهای گله حومه شهر تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1374، صفحه 102-103

رامین رضایی صدقیانی؛ اسماعیل ذوقی؛ بهمن مرحمتی خامنه؛ حسن علی مه پیکر


6. کاربرد واکسن Reduced dose S.19 در گاوهای بالغ

دوره 7، شماره 2، تابستان 1373، صفحه 74-75

اسماعیل ذوقی؛ عبدالله عبادی؛ علی محمد بهروزیخواه؛ مهران یاراحمدی


7. روشهای آزمایشگاهی استاندارد در تشخیص بروسلوز انسان

دوره 7، شماره 1، بهار 1373، صفحه 153-153

اسماعیل ذوقی؛ عبدالله عبادی؛ علی محمد بهروزیخواه؛ مهران یاراحمدی


8. سقط جنین ناشی از بروسلوز در انسان

دوره 7، شماره 1، بهار 1373، صفحه 132-133

اسماعیل ذوقی؛ عبدالله عبادی؛ علی محمد بهروزیخواه؛ مهران یاراحمدی؛ عبدالحسین هدایتی


9. مروری اجمالی بر ایمنی شناسی بروسلوز در گاو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1371، صفحه 84-87

اسماعیل ذوقی


10. ارزشیابی واکسن Reduced dose S19 در گاوهای بالغ

دوره 5، شماره 2، تابستان 1371، صفحه 68-69

اسماعیل ذوقی؛ عبدا... عبادی