نویسنده = ابراهیم رحیم آبادی
تعداد مقالات: 3
1. ردیابی مولکولی سویه‌های برونشیت عفونی طیور در گله‌های گوشتی دارای علائم تنفسی در استان گیلان

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 260-267

یداله اسدپور؛ سهراب عاقبتی؛ فرشته زاهدی؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ عبدالحمید شوشتری


2. شناسائی مولکولی ویروس بیماری گامبورو درگله‌های گوشتی با علائم کلینیکی حاد در استان گیلان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-70

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ عبدلحمید شوشتری


3. ردیابی سرمی و مولکولی پنومو ویروس طیور درگله‌های مرغ گوشتی استان گیلان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-41

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ عبدلحمید شوشتری