نویسنده = کیومرث امینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گروه‌های فیلوژنیک باکتری اشریشیا کلی جدا شده ازمدفوع طیور بر اساس ژن‌های chu, yio, tspe جدا شده از استان کرمان

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-30

ملیحه اشراف حسینی؛ میترا صالحی؛ بابک خیرخواه؛ کیومرث امینی