نویسنده = ملیحه اشراف حسینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی گروه‌های فیلوژنیک باکتری اشریشیا کلی جدا شده ازمدفوع طیور بر اساس ژن‌های chu, yio, tspe جدا شده از استان کرمان

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-30

ملیحه اشراف حسینی؛ میترا صالحی؛ بابک خیرخواه؛ کیومرث امینی


4. جداسازی باکتری سودوموناس آئروژینوزا و ژن اینتگرون کلاس I از نمونه‌های ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری استان تهران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 37-44

علیرضا مختاری؛ تقی زهرایی صالحی؛ کیومرث امینی؛ فرشته شاهچراغی