نویسنده = آی ناز خدانظری
تعداد مقالات: 6
6. تاثیر مقایسه‌ای لفاف و پوشش خوراکی کیتوزان بر خواص کیفی ماهی شعری معمولی Lethrinus nebulosus طی نگهداری دریخچال

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 252-263

مژگان کریمی رضاآباد؛ آیناز خدانظری؛ سیدمهدی حسینی