نویسنده = سیّد محمد وحید فارابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-37

شهریار بهروزی؛ سیّد محمد وحید فارابی؛ مسعود هدایتی فرد؛ منصور شریفیان