نویسنده = کیوان تدین
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه ایمن‌زائی سویه‌های حاد و واکسینال باسیلوس آنتراسیس در مدل حیوانی خرگوش

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 100-107

سید رضا احمدی نیا؛ مجید تبیانیان؛ کیوان تدین؛ افشین حاجی‌زاده؛ بیوک آقاتنها


2. تعیین ویژگی‌های ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس III & V و 316F با استفاده از یک راهبرد چندگانه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-100

مریم مهره کش حقیقت؛ امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ نادر مصوری


3. جداسازی و شناسایی مایکوباکتریوم بویس از نمونه‌های کشتارگاهی گاوهای توبرکولین مثبت استان اصفهان با استفاده از کشت میکروبی و تعیین هویت بیوشیمیائی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-80

امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ رضا عارف پژوهی؛ وحید نعمان؛ کیومرث سلیمانی بابادی


4. شناسایی اولین جدایه‌های باسیل پاراتوبرکلوزیس در بز و گوسفند از ناحیه مرکزی ایران

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 46-51

امیر حسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ وحید نعمان؛ روح الله کشاورز