نویسنده = امید کوهکن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هیستوپاتولوژیک ماهیان مید (Liza klunzingeri) سواحل بندرعباس مشکوک به بیماری نکروز عصبی ویروسی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 102-109

امید کوهکن؛ رحیم عبدی؛ سیدجلیل ذریه زهرا؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ عیسی شریف پور