نویسنده = ‌ سعید حبیبیان دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استفاده از پودر اکیناسه بر بازدهی تولید و دفع ااسیست در کوکسیدیوز تجربی حاصله از آیمریا تنلا

دوره 23، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 42-46

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ ‌ سعید حبیبیان دهکردی؛ فتاح روحانی؛ شهاب بهادران