نویسنده = حمید فرامرزپور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ارتباط ماهانه و فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای نژاد هولشتاین در منطقه ارومیه

دوره 23، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 20-27

علی قلی رامین؛ سیدمهدی رضوی روحانی؛ شهرام نوزاد؛ حمید فرامرزپور؛ سینا رامین