نویسنده = رامین باقری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پایداری واکسن بروسلوز سویه (IRIBA) بعد از محلول کردن واکسن لیوفیلیزه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-91

سجاد دوستداری؛ سید ابراهیم حسن نیا؛ ابوالفضل خفری؛ آناهیتا عمادی؛ رامین باقری نژاد