نویسنده = رایناک قادری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی سویه‌های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه‌بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس‌های چندگانه

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 2-9

مهشید سیروش؛ سبا برهانی؛ محیا ایرانشاهی؛ احمدرضا جباری؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ سید رضا بنی هاشمی؛ مجید ولدان؛ سحر عباسی؛ کیوان تدین


2. تعیین ویژگی‌های ژنتیکی سویه‌های مایکوباکتریوم ایویوم زیر گونه پاراتوبرکولوزیس III & V و 316F با استفاده از یک راهبرد چندگانه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 89-100

مریم مهره کش حقیقت؛ امیرحسین شاهمرادی؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ نادر مصوری


3. پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-95

کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح اله کشاورز؛ امیرحسین شاهمرادی؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ مریم مهره کش حقیقت