نویسنده = عباس نوری
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه اختلافات سرولوژیکی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 30-37

عباس نوری؛ منصور بنانی؛ سید غلامرضا میرزایی


2. بررسی سارکوسیستیس در شتر و بز با میکروسکوپ الکترونی و PCR- RLFP

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-84

محمد اسلام پناه؛ غلامرضا معتمدی؛ عبدالحسین دلیمی؛ عباس نوری؛ غلامرضا حبیبی؛ خسرو آقایی پور؛ محی‌الدین نیرومند


3. بررسی تمایل و انتشار بافتی سویۀ ORT-R87-7/1387 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه‌های SPF

دوره 28، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 2-8

حسین گودرزی؛ آیدین عزیزپور؛ منصور بنانی؛ عباس نوری؛ سعید سیفی


5. شناسایی Sarcocystis hominis در گاوهای کشتار شده اصفهان با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 29-33

حسین نورانی؛ سمیه متین؛ عباس نوری؛ حمیدرضا عزیزی؛ میثم امینی هرندی